Włączenie kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 4 czerwca 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROJEKTOWANIE PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH W KSZTAŁCENIU ZDALNYM

OSÓB DOROSŁYCH" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI
1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Ważny bezterminowo
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" posługuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia kursów online na podstawie materiałów dostarczonych przez eksperta merytorycznego. Przy projektowaniu kursu pracuje samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego konstrukcję, wybierając środowisko technologiczne najlepiej pasujące do wymogów kursu. W zakresie zawartości kursu współpracuje z ekspertem merytorycznym/ekspertami merytorycznymi i pozostałymi członkami zespołu. Na podstawie informacji o potrzebach adresatów kursu i jego celach projektuje funkcjonalności i rozwiązania techniczne oraz przygotowuje makietę kursu dla deweloperów. W swojej pracy posługuje się zasadami andragogiki i metodyki nauczania zdalnego. Stosuje niestandardowe rozwiązania, korzystając z różnych dziedzin wiedzy i najnowszych trendów edukacyjnych i technologicznych.
Zestaw 1. Posługiwanie się wiedzą dotyczącą metod i kluczowych aspektów kształcenia zdalnego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje założenia kształcenia zdalnego - omawia specyfikę uczenia się osób dorosłych (procesy poznawcze, motywacja, rola uczenia się w cyklu życia);

- omawia specyfikę nauczania i uczenia się zdalnego;

- omawia korzyści i ograniczenia płynące z nauczania zdalnego;

- omawia zasady dydaktyczne niezbędne przy projektowaniu kursów, np. zasadę aktywnego udziału w procesach uczenia się i nauczania, zasadę systematyczności i wewnętrznej regulacji uczenia się, zasadę trwałości zdobytych wiadomości;

- omawia sposoby organizacji procesu dydaktycznego w nauczaniu zdalnym (kurs samokształceniowy, kurs z instruktorem);

- omawia różnorodne środki nauczania zdalnego, np. webinaria, film, forum, ćwiczenia interaktywne, screencast, ankietę;

- omawia aktualne tendencje w nauczaniu zdalnym, np. mikronauczanie, personalizację, atomizację, fabularyzację wiedzy;

- omawia narzędzia platformy do nauczania zdalnego służące realizacji dydaktyki zdalnej;

- omawia zasady i sposoby wykorzystania pracy zespołowej (projektów grupowych) w kształceniu zdalnym.

Posługuje się wiedzą dotyczącą społecznego kontekstu kształcenia zdalnego - omawia procesy zachodzące w grupach pracujących zdalnie, w tym m.in. konsekwencje anonimowości, komunikacji synchronicznej i asynchronicznej;

- omawia sposoby wykorzystania procesów zachodzących w grupach i zespołach do zwiększenia efektywności nauczania;

- omawia znaczenie formalnych i nieformalnych zasad obowiązujących podczas nauczania zdalnego;

- przedstawia przykładowe zapisy, które powinny być zawarte w kontrakcie z uczestnikiem kursu;

- omawia strategie zapobiegania nieetycznym i niekulturalnym zachowaniom podczas kursu;

- przedstawia strategie reagowania na łamanie tych zasad.

Posługuje się wiedzą dotyczącą praw własności intelektualnej - omawia szeroko rozumiane prawa własności intelektualnej w kontekście nauczania zdalnego;

- wskazuje na przyczyny naruszania praw własności intelektualnej w Internecie;

- omawia zagrożenia i sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykorzystaniem wizerunku;

- omawia strategie wykorzystywane w celu przestrzegania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej przy tworzeniu zasobów do kursów;

- omawia różne wolne licencje;

- wymienia źródła zagregowanych zasobów online udostępniane na wolnych licencjach;

- omawia narzędzia służące weryfikacji materiałów, w tym treści, zamieszczonych w zasobach kursu pod kątem wystąpienia plagiatu.

Zestaw 2. Projektowanie zajęć i szkoleń online

Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Współtworzy założenia dydaktyczne kursu online - analizuje potrzeby odbiorcy kursu, biorąc pod uwagę m.in. jego wcześniejsze doświadczenia, motywację, potrzeby edukacyjne i cele kursu;

- wspiera eksperta merytorycznego w identyfikacji celów szkoleniowych i funkcjonalności kursu;

- precyzuje główne założenia kursu w porozumieniu z ekspertem merytorycznym, w tym m.in. program kursu, wykorzystywane technologie, działania merytoryczne;

- omawia z ekspertem merytorycznym zasady przygotowania materiałów dla dewelopera kursu;

- planuje proces ewaluacji kursu w porozumieniu z ekspertem merytorycznym;

- wykorzystuje do weryfikacji treści kursu metody uczenia opartego na dowodach.

Przygotowuje scenariusz kursu na podstawie sylabusa kursu oraz materiałów przekazanych przez eksperta merytorycznego - wybiera odpowiednie elementy kursu, uwzględniając cele kursu oraz specyfikę wiedzy i umiejętności, które mają być pozyskane w procesie kursu;

- określa kształt kursu, w tym wykorzystanie multimediów i elementów interaktywnych, elementów tekstowych, ewentualnie elementów komunikacji i pracy w grupie;

- w porozumieniu z ekspertem merytorycznym opisuje jednostki szkoleniowe, takie jak moduły lub lekcje;

- konstruuje układ powiązań pomiędzy poszczególnymi treściami;

- przyporządkowuje materiał szkoleniowy do jednostek szkoleniowych w porozumieniu z ekspertem merytorycznym;

- dzieli materiał szkoleniowy na mniejsze części w obrębie wybranych jednostek szkoleniowych, takich jak moduły lub lekcje;

- uwzględnia w scenariuszu kursu zadania i ćwiczenia mające na celu utrwalenie opanowanych wcześniej treści;

- uwzględnia w scenariuszu kursu użycie narzędzi do pracy grupowej (projekty zespołowe);

- ustala wygląd i treść poszczególnych elementów kursu na podstawie materiałów przekazanych przez eksperta merytorycznego;

- ustala, w porozumieniu z ekspertem merytorycznym, sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia się.

Przygotowuje wizualizację kursu dla dewelopera - dobiera elementy graficzne do założeń kursu i jego celów dydaktycznych;

- tworzy opis wizualizacji zajęć online na podstawie przygotowanego przez siebie scenariusza;

- określa założenia stylu graficznego używanego do przygotowania kursu, m.in. spójność graficznej identyfikacji poszczególnych elementów kursu.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji
1.1. Zestawy efektów uczenia się są sprawdzane wyłącznie za pomocą następujących metod: swobodny wywiad - rozmowa z komisją walidacyjną (zestaw 1 i 2) oraz obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja) lub analiza dowodów i deklaracji (zestaw 2).
1.2. Zasoby kadrowe
Weryfikację efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna składająca się z co najmniej 3 członków. Każdy z członków komisji walidacyjnej musi posiadać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz spełniać jedno z następujących kryteriów:
- udokumentowane co najmniej 18-miesięczne doświadczenie w pracy w zakresie wykorzystywania narzędzi online w kształceniu zdalnym osób dorosłych (np. samodzielne projektowanie kursów z wykorzystaniem narzędzi online) w ciągu ostatnich 5 lat lub
- udokumentowane co najmniej 18-miesięczne doświadczenie w zakresie kierowania zespołem zajmującym się kształceniem zdalnym osób dorosłych w ciągu ostatnich 5 lat.
1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne
Instytucja certyfikująca musi zapewnić komputer z aktualnym oprogramowaniem oraz z dostępem do Internetu i narzędzi online, np. Moodle, Microsoft Teams, Google Classroom. W zakresie wykorzystania metody obserwacji w warunkach symulowanych (walidacja efektu uczenia się "Współtworzy założenia dydaktyczne kursu online" w zestawie 2) jeden z członków komisji walidacyjnej pełni rolę eksperta merytorycznego. Walidacja może być w całości lub w części prowadzona zdalnie (online) pod warunkiem stosowania przez instytucję certyfikującą narzędzi online zapewniających wiarygodne sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie kwalifikacji rynkowej osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się. Narzędzia i metody stosowane w walidacji zdalnej powinny umożliwiać w szczególności identyfikację osoby przystępującej do walidacji, samodzielność pracy tej osoby i zabezpieczenie przebiegu walidacji przed ingerencją osób trzecich.
2. Etapy identyfikowania i dokumentowania
Nie określa się wymagań w odniesieniu do tych etapów.
7.
Warunki, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji
Kwalifikacja pełna z 6 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji lub ukończone studia pierwszego stopnia
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na dziesięć lat
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.564

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/06/2021
Data ogłoszenia: 21/06/2021
Data wejścia w życie: 21/06/2021