Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

UCHWAŁA Nr 27/2021
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W uchwale nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2020 r. poz. 182 i 668) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Odbiorcy instytucjonalni mogą nabywać złote monety uncjowe w oddziałach okręgowych NBP, na podstawie złożonych i potwierdzonych przez oddział okręgowy NBP zamówień lub bezpośrednio w wyznaczonych kasach.";

2)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Ceny netto złotych monet uncjowych są ustalane z uwzględnieniem:

1) wartości zawartego w nich kruszcu, wyliczonej na podstawie codziennego popołudniowego notowania złota na giełdzie londyńskiej w dniu poprzedzającym sprzedaż tych monet w NBP oraz kursu średniego USD według tabeli kursów NBP wyliczonych w dniu poprzedzającym sprzedaż tych monet, a w przypadku braku kursu z dnia poprzedniego - ostatniego kursu ustalonego przed tym dniem;

2) narzutu, który pokrywa koszty związane z produkcją i przygotowaniem do sprzedaży złotych monet uncjowych oraz zysk.

2. Ceny sprzedaży złotych monet uncjowych są ustalane, zgodnie z ust. 1, dla każdego nominału złotej monety uncjowej oraz dla każdego pakietu składającego się z 5 sztuk jednego nominału złotej monety uncjowej.

3. Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP, na wniosek DES, akceptuje wysokość narzutu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dla każdego nominału złotej monety uncjowej oraz pakietu, o którym mowa w ust. 2.

4. Ustalone przez NBP ceny sprzedaży, o których mowa w ust. 2, są podawane do publicznej wiadomości.";

3)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Wydanie złotych monet uncjowych odbiorcom instytucjonalnym następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany rachunek bankowy NBP kwoty wynikającej z potwierdzonego zamówienia, nie później jednak niż w kolejnym dniu operacyjnym po dniu otrzymania potwierdzenia zamówienia.".

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.539

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.
Data aktu: 07/06/2021
Data ogłoszenia: 14/06/2021
Data wejścia w życie: 01/07/2021