Międzyresortowy Zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
1. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości;
2)
przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, o których mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji;
3)
opracowanie propozycji stanowiska do uwag zgłoszonych w toku rządowego procesu legislacyjnego do propozycji, o których mowa w pkt 2.
2. 
Propozycje rozwiązań legislacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Zespół przedstawia Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;
2)
pozostali członkowie:
a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
b)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
c)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
d)
przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
e)
przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
3)
sekretarz Zespołu - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach mieszkalnictwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. 
Do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka Zespołu, przewodniczący Zespołu zaprasza przedstawicieli:
1)
Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
2)
Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
3)
Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
4)
Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
3. 
Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 organów administracji rządowej, instytucji lub organizacji, a także specjalistów i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu.
4. 
Członkowie Zespołu mogą być, za zgodą przewodniczącego Zespołu, zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4. 
1. 
Przewodniczący Zespołu:
1)
kieruje pracami Zespołu, przewodniczy jego posiedzeniom i reprezentuje go na zewnątrz;
2)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
3)
ustala harmonogram prac Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2;
4)
wyznacza zadania poszczególnym członkom Zespołu;
5)
monitoruje realizację harmonogramu prac Zespołu i podejmuje działania mające na celu usprawnienie jego prac.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania realizuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  5. 
1. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób biorących udział w pracach Zespołu.
2. 
Członkowie Zespołu mogą wyznaczyć do udziału w pracach grup roboczych pracowników obsługujących ich urzędów albo reprezentujących kierowane przez nich instytucje.
§  6. 
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne lub jednostki przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  7. 
Udział w pracach Zespołu, w tym udział w pracach grup roboczych, o których mowa w § 5, jest nieodpłatny.
§  8. 
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w drodze uzgodnienia stanowisk.
2. 
W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego Zespołu.
3. 
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Zespołu,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Zespołu mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

4. 
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  9. 
1. 
Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
§  10. 
1. 
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających rozwiązania, o których mowa w§ 2 ust. 1 pkt 2, przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.
2. 
Z dniem akceptacji przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w ust. 1:
1)
znosi się Zespół;
2)
traci moc zarządzenie.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Od sierpnia odciski palców w dowodzie, dla 70-latków dokumenty bezterminowe

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie przyjął w czwartek Senat, ale wprowadził do niej poprawkę, dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia będzie ważny bezterminowo.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Senat proponuje więcej pieniędzy na dodatkowe zajęcia w szkołach

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy, która przewiduje zwiększenie subwencji oświatowej. Przewidziana w niej kwota 187 mln zł ma wzrosnąć do 280 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Senat też za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka przyjął w czwartek bez poprawek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - Senat poparł ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Czarnek: Szkoły gotowe na to, by zakończyć rok w trybie stacjonarnym

Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany, a statystyki pokazują, że każdego dnia liczba zachorowań na covid-19 maleje. Uwzględniliśmy to, przygotowując wprowadzanie nauki stacjonarnej, która przez pierwsze dwa tygodnie będzie odbywać się w trybie hybrydowym - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021