Włączenie kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "DORADZANIE W ZAKRESIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat jest ważny 5 lat od daty wydania. W celu przedłużenia ważności certyfikatu kandydat musi udokumentować minimum 500 godzin doradczych w okresie 5 ostatnich lat w obszarze zbieżnym z efektami uczenia się określonymi dla kwalifikacji "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej". W przypadku chęci odnowienia certyfikatu, po utracie ważności certyfikatu powyżej 1 roku, kandydat musi udokumentować minimum 500 godzin doradczych w okresie ostatnich 5 lat w obszarze zbieżnym z efektami uczenia się określonymi dla kwalifikacji "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" oraz poddać się walidacji metodą testu teoretycznego obejmującego efekty uczenia się związane z bieżącymi przepisami prawnymi będącymi w zakresie kwalifikacji (zestaw 1). Utrata ważności certyfikatu powyżej 2 lat wymaga ponownego przystąpienia do całości walidacji.
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" jest przygotowana do samodzielnego wspierania przyszłych oraz funkcjonujących na rynku przedsiębiorców w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu różnych form działalności gospodarczej. Wykorzystując znajomość podstaw prawnych oraz wymogów formalnych do zakładania działalności gospodarczej w Polsce, dobiera optymalną formę prowadzenia i rozliczania działalności do pomysłu biznesowego i zasobów klienta oraz wspiera go w trakcie rejestrowania działalności. Doradza klientowi w opracowaniu szczegółowego biznesplanu dla planowanej działalności z uwzględnieniem źródeł finansowania, form zatrudniania pracowników i podejmowania współpracy na umowy cywilnoprawne oraz narzędzi marketingowych. Wspiera klienta w oszacowaniu przychodów i kosztów prowadzenia wybranej działalności, wydatków inwestycyjnych oraz analizuje opłacalność biznesplanu. Dla już prowadzonych działalności przeprowadza analizę zasobów przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia, identyfikuje problemy w obszarze prowadzonej działalności i rekomenduje działania naprawcze, w tym w zakresie procesów przekształceń własnościowych.

Zestaw 1. Posługiwanie się wiedzą z zakresu zakładania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej - omawia poszczególne kroki procesu rejestracji w CEIDG oraz KRS,

- przeprowadza przykładową procedurę rejestracji elektronicznej do CEIDG lub KRS,

- wymienia i omawia rodzaje sprawozdawczości do urzędu skarbowego, ZUS, GUS, urzędu marszałkowskiego, KRS - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

- podaje terminy składania sprawozdań w zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej,

- wskazuje strony internetowe umożliwiające pobranie formularzy / uzupełnienie sprawozdań do sprawozdawczości obowiązującej przedsiębiorców w zależności od formy prowadzonej działalności.

Charakteryzuje aspekty systemu emerytalno-rentowego istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności - omawia i interpretuje przepisy ogólne związane z naliczaniem składek ZUS z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym preferencyjne warunki z omówieniem różnic w zakresie prawa ubezpieczonych do świadczeń,

- omawia zasady naliczania składek ZUS w stosunku do osób zatrudnionych lub współpracujących.

Charakteryzuje formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wymienia i omawia formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,

- wskazuje różnice w zakładaniu różnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,

- omawia wady i zalety prowadzenia poszczególnych form działalności gospodarczej w Polsce.

Omawia zależności między formą prowadzenia działalności gospodarczej a systemem opodatkowania i rozliczania - wymienia i omawia formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz prowadzenia ewidencji wymaganej przez prawo podatkowe, uwzględniając wymogi dyktowane wyborem kodu PKD,

- omawia wady i zalety opodatkowania dla poszczególnych form działalności gospodarczej w Polsce.

Posługuje się wiedzą na temat aktów prawnych i innych dokumentów regulujących i wspierających prowadzenie różnych form działalności gospodarczej w Polsce - wymienia akty prawne dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP,

- wyszukuje akty prawne w powszechnie dostępnych wiarygodnych źródłach informacji tradycyjnych i elektronicznych,

- wyszukuje informacje w Kodeksie cywilnym i Kodeksie spółek handlowych dotyczące prowadzenia różnych form działalności gospodarczej.

Wskazuje podmioty prawne, które udzielają wsparcia w zakresie szczegółowych aspektów prowadzenia różnych form działalności gospodarczej - wymienia podmioty prawne ogólnopolskie i regionalne, które udzielają wsparcia w zakresie szczegółowych aspektów prowadzenia różnych form działalności gospodarczej,

- charakteryzuje zakres wsparcia udzielanego przez podmioty prawne ogólnopolskie i regionalne w zakresie szczegółowych aspektów prowadzenia różnych form działalności gospodarczej,

- identyfikuje obszary wymagające dodatkowego, specjalistycznego wsparcia innych podmiotów,

- wskazuje podmioty, które mogą wesprzeć przedsiębiorcę w rozwiązaniu pojawiających się wyzwań.

Wskazuje poszczególne etapy zakładania różnych form działalności gospodarczej - posługuje się bazami danych instytucji publicznych (w tym: Krajowy Rejestr Sądowy, Główny Urząd Statystyczny, Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej),

- wskazuje formularze i dokumenty niezbędne do wypełnienia w przypadku rejestrowania działalności gospodarczej, uwzględniając formy działalności gospodarczej,

- wskazuje opłaty związane z zakładaniem poszczególnych form działalności gospodarczej,

- sporządza listę etapów niezbędnych do założenia formy działalności takich, jak spółki w oparciu o Kodeks cywilny, spółki zakładane w oparciu o Kodeks spółek handlowych, firmy prowadzone w oparciu o rejestrację w CEIDG.

Zestaw 2. Wspieranie w przygotowaniu biznesplanu dla danej działalności
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przeprowadza wywiad z klientem na temat pomysłu biznesowego - podaje przykłady pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących,

- formułuje pytania dotyczące branży, klientów, zakresu, rodzaju (usługi, handel, produkcja), formy i miejsca prowadzonej działalności,

- formułuje pytania o motywy prowadzenia działalności,

- formułuje pytania o posiadane zasoby (rzeczowe, finansowe, organizacyjne),

- formułuje pytania o posiadane kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie związane z prowadzeniem przyszłej działalności.

Wspiera w opracowaniu planu rozwoju biznesu - na bazie przeprowadzonej analizy identyfikuje potrzeby w obszarze planu rozwoju biznesu,

- dobiera rodzaj planu rozwoju biznesu do zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstwa,

- wskazuje minimalny zakres opracowania planu rozwoju biznesu,

- definiuje cele działania biznesu w oparciu o SMART,

- omawia zasady konstruowania misji i wizji przedsiębiorstwa,

- formułuje misję i wizję przedsiębiorstwa.

Analizuje opłacalność biznesplanu - omawia wskaźniki bieżącej płynności oraz natychmiastowej wymagalności,

- wylicza i interpretuje wskaźniki rentowności kapitału własnego (ROE) i rentowności aktywów (ROA) oraz marżę zysku netto.

Dobiera formę biznesplanu do pomysłu biznesowego klienta oraz źródła finansowania - dobiera zakres biznesplanu do pomysłu biznesowego klienta oraz źródła finansowania,

- wskazuje najistotniejsze elementy biznesplanu podlegające zewnętrznej ocenie z punktu widzenia podmiotów weryfikujących biznesplan,

- wskazuje inne narzędzia przydatne w planowaniu realizacji pomysłu biznesowego.

Dobiera formy zatrudnienia pracowników oraz podejmowania współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych do potrzeb pomysłu biznesowego - charakteryzuje formy zatrudnienia pracowników zgodnie z Kodeksem pracy,

- charakteryzuje formy współpracy zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- analizuje zależności pomiędzy planowaną do wykonywania działalnością gospodarczą a formą zatrudnienia pracowników lub podejmowania współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Doradza klientowi w oszacowaniu i określeniu wydatków inwestycyjnych związanych z pomysłem biznesowym - na podstawie dostępnych zasobów internetowych określa informacje o aktualnych cenach planowanych wydatków inwestycyjnych,

- weryfikuje zasadność planowanych wydatków inwestycyjnych w oparciu o stopę zwrotu z inwestycji oraz skumulowane przepływy pieniężne,

- weryfikuje planowane wydatki inwestycyjne pod kątem przeznaczenia.

Doradza klientowi w oszacowaniu przychodów i kosztów prowadzenia wybranej działalności oraz wyliczenia wyniku finansowego - na podstawie dostępnych zasobów określa informacje o aktualnych kosztach związanych z potencjalną działalnością gospodarczą klienta (np. koszty wynajmu lokalu, koszty mediów itp),

- dokonuje podstawowej wyceny towarów i materiałów na podstawie dostępnych zasobów internetowych na potrzeby przygotowania biznesplanu,

- szacuje ceny usług na potrzeby przygotowania biznesplanu,

- sporządza zestawienia finansowe dla planowanej działalności.

Doradza klientowi w uzupełnianiu biznesplanu - omawia poszczególne pola przykładowego formularza biznesplanu,

- konstruuje zapisy wskazanych pól części biznesplanu w oparciu o przykładowy pomysł biznesowy,

- analizuje spójność części merytorycznej biznesplanu z częścią finansową.

Posługuje się słownictwem z zakresu finansów i zarządzania niezbędnym do przygotowania biznesplanu - definiuje pojęcia z zakresu finansów: przychód, koszt, dochód, cena netto, cena brutto, VAT, PIT, CIT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, zysk netto, zysk brutto, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, bilans, rachunek zysków i strut, rachunek przepływów pieniężnych,

- definiuje pojęcia z zakresu zarządzania: analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats - technika służąca do porządkowania i analizy informacji), macierz BCG (Boston Consulting Group), marketing mix 4P (price, product, place, promotion), marketing mix 4C (customer value, cost, convenience, communication), public relations, reklama, sponsoring, media społecznościowe, reguła Pareto, segmentacja rynku, cena, substytut, dobra komplementarne.

Proponuje narzędzia marketingowe w biznesplanie - omawia narzędzia marketingowe,

- analizuje zależność między skutecznością wykorzystania poszczególnych narzędzi marketingowych a prowadzoną działalnością gospodarczą,

- szacuje koszty wykorzystania narzędzi marketingowych,

- wyszukuje w dostępnych zasobach internetowych wykonawców poszczególnych usług marketingowych.

Zestaw 3. Doradzanie na etapie zakładania, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej
Analizuje otoczenie przedsiębiorstwa - formułuje pytania dotyczące bezpośredniej i pośredniej konkurencji klienta / wspieranej firmy,

- formułuje pytania dotyczące substytutów na rynku i dóbr komplementarnych względem oferty klienta / wspieranej firmy,

- wskazuje szanse i zagrożenia związane z ekonomicznym, politycznym oraz demograficznym otoczeniem prowadzonej działalności,

- określa, czy w zakresie prowadzonej działalności występują nisze rynkowe.

Analizuje zasoby przedsiębiorstwa - konstruuje ankietę sondującą stan zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, czasowych i marketingowych) przedsiębiorstwa,

- formułuje wnioski na podstawie danych z ankiety dotyczącej stanu zasobów,

- w oparciu o wyniki ankiety stanu zasobów opracowuje mocne i słabe strony przedsiębiorstwa,

- w oparciu o wyniki ankiety stanu zasobów wskazuje obszary wymagające zwiększenia lub obniżenia zasobów dla planowanej działalności.

Identyfikuje problemy w obszarze prowadzenia działalności - wymienia metody identyfikowania problemów,

- wskazuje przykładowe metody rozwiązywania przedstawionych problemów,

- wskazuje specjalistów w obszarach zidentyfikowanego problemu, u których przedsiębiorca może uzyskać wsparcie (np. prawnicy, mediatorzy, coachowie, psychoterapeuci, pośrednicy pracy, doradcy podatkowi, doradcy finansowi, mentorzy),

- wskazuje podstawowe etapy zawieszania i zamykania działalności gospodarczej oraz konsekwencje z tym związane w zależności od formy prowadzenia działalności.

Identyfikuje rolę doradcy - definiuje rolę doradcy w relacji doradca-klient,

- odróżnia rolę doradcy od ról mentora czy coacha,

- wyznacza zadania będące po stronie klienta i po stronie doradcy

- podaje przykłady zachowań nieetycznych w procesie doradztwa,

- wskazuje źródła poszerzania własnej wiedzy oraz podnoszenia kompetencji.

Opracowuje rekomendacje dla klienta / wspieranej firmy w odniesieniu do prowadzonej działalności - formułuje wnioski z przeprowadzonych analiz oraz rekomendacje w odniesieniu do prowadzonej działalności,

- opracowuje harmonogram wdrożenia rekomendacji z uwzględnieniem czasu, zadań i osób.

Pomaga w wypełnianiu dokumentów i formularzy rejestracyjnych dla poszczególnych form działalności - wyszukuje w dostępnych zasobach internetowych aktualny formularz rejestracyjny dla wskazanej formy działalności,

- wyszukuje w dostępnych zasobach internetowych wzory umów i innych dokumentów będących załącznikami do formularza rejestracyjnego,

- wypełnia poszczególne pola wybranego formularza rejestracyjnego.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody wykorzystywane podczas weryfikacji efektów uczenia się

Weryfikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej wykorzystuje się metodę testu teoretycznego. W części praktycznej dopuszcza się wyłącznie następujące metody:

- obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja),

- wywiad swobodny lub ustrukturyzowany (rozmowa z komisją),

- analiza dowodów i deklaracji (próbka pracy).

Zasoby kadrowe

W procesie walidacji biorą udział:

* w przypadku gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w systemie elektronicznym, operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu,

* w przypadku gdy test przeprowadzany jest poza systemem elektronicznym, należy zapewnić nadzór nad prawidłowym przebiegiem tej części walidacji,

* komisja walidacyjna, składająca się z co najmniej 2 asesorów, która przeprowadza część praktyczną.

Osoba będąca asesorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego i osobą nadzorującą przebieg testu teoretycznego prowadzonego poza systemem elektronicznym.

Operator systemu egzaminacyjnego musi posiadać:

- minimum średnie wykształcenie,

- znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu egzaminacyjnego i zainstalowanych aplikacji,

- umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Każdy z członków komisji walidacyjnej posiada:

- kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 7 PRK,

- udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 500 godzin doradczych w ciągu ostatnich 10 lat dla

osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy także doradztwa specjalistycznego innego, tj. podatkowego, prawnego, gospodarczego),

- udokumentowane doświadczenie w opracowaniu minimum 15 strategii podmiotów gospodarczych, wniosków inwestycyjnych, wniosków kredytowych dotyczących rozwoju biznesu lub biznesplanów lub udokumentowane doświadczenie w zakresie oceny minimum 30 wniosków (biznesplanów) w projektach unijnych o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do zadań członków komisji należy m.in.:

- stosowanie kryteriów weryfikacji przypisanych do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteriów oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji,

- stosowanie zasad prowadzenia weryfikacji, a także różnych metod weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami

walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jeżeli instytucja certyfikująca prowadzi kształcenie w obszarze wnioskowanej kwalifikacji, to musi stosować rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia od walidacji. W szczególności istotne jest zapewnienie bezstronności osób przeprowadzających walidację m.in. poprzez rozdział osobowy mający na celu zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez nie przygotowywane do uzyskania kwalifikacji "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej".

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca musi zapewnić:

* w przypadku gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w systemie elektronicznym, stanowisko komputerowe dla

kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu do realizacji części teoretycznej walidacji,

* w przypadku gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym, arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie,

* stolik, krzesła,

* czyste arkusze papieru, flamastry, karteczki samoprzylepne,

* kalkulator,

* stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i z dostępem do aktualnych aktów prawnych,

* opracowane przykłady biznesplanów mające nie więcej niż 5 stron do analizy przez kandydata.

Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, przebiegu walidacji, samych wyników, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja certyfikująca jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji.

Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca zapewnia wsparcie doradcy walidacyjnego na etapie identyfikowania i na etapie dokumentowania posiadanych efektów uczenia się.

Doradca walidacyjny:

- stosuje metody i narzędzia pomocne w identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,

- zna zasady weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się,

- zna wymagane efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ustalone dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego,

- zna metody i narzędzia stosowane w celu zweryfikowania wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji będących w zakresie jego działania jako doradcy walidacyjnego.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Kwalifikacja pełna z poziomem 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021