Węgry-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Krakowie dnia 14 marca 2014 r. Warszawa.2020.02.25.

POROZUMIENIE
z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.

Ambasada Węgier w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Węgier w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Krakowie dnia 14 marca 2014 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.
W dniu 2 lutego 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). Zgodnie z nowym brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym, na podstawie artykułu 7 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Węgier na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie o zmianie artykułu 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otrzymania ostatniej noty, w której Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych dotyczących wejścia Porozumienia w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Węgier w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie i w nawiązaniu do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.28.2019/16, ma zaszczyt poinformować Szanowną Ambasadę o następujących kwestiach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier wyraża zgodę na propozycję Szanownego Ministerstwa w zakresie zmiany Umowy między Rządem Węgier a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Krakowie dnia 14 marca 2014 roku, w sposób następujący:

Artykuł 4.

Umowy zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Niniejsza nota i nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.28.2019/16 stanowią Porozumienie o zmianie artykułu 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otrzymania ostatniej noty, w której Strony powiadomią się o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych dotyczących wejścia Porozumienia w życie.

Strona węgierska pragnie poinformować Szanowną Ambasadę, że węgierskie wewnętrzne procedury prawne dotyczące wejścia Porozumienia w życie zostały zakończone. Strona węgierska pragnie zwrócić się do Strony polskiej o poinformowanie Strony węgierskiej o zakończeniu polskich wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia Porozumienia w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie wyrazy wysokiego poważania.

Zmiany w prawie

Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.345

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Węgry-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Krakowie dnia 14 marca 2014 r. Warszawa.2020.02.25.
Data aktu: 18/12/2020
Data ogłoszenia: 13/04/2021
Data wejścia w życie: 01/02/2021