Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 230 i 1110).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§  1. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928), do spraw:
1)
rolnictwa;
2)
rozwoju wsi;
3)
rybołówstwa;
4)
rynków rolnych.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Bezpieczeństwa;
2)
Departament Budżetu i Finansów;
3)
Departament Hodowli Zwierząt;
4)
Departament Informacji i Komunikacji;
5)
Departament Klimatu i Środowiska;
6)
Departament Kontroli i Audytu;
7)
Departament Nieruchomości;
8)
Departament Oświaty i Polityki Społecznej;
9)
Departament Płatności Bezpośrednich;
10)
Departament Pomocy Technicznej i Promocji;
11)
Departament Prawny;
12)
Departament Rybołówstwa;
13)
Departament Rynków Rolnych;
14)
Departament Strategii i Rozwoju;
15)
Departament Systemów Jakości;
16)
Departament Wspólnej Polityki Rolnej;
17)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
18)
Biuro Administracyjne;
19)
Biuro Dyrektora Generalnego;
20)
Biuro Ministra.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1)
w zakresie działu rolnictwo:
a)
Departament Hodowli Zwierząt,
b)
Departament Klimatu i Środowiska,
c)
Departament Systemów Jakości;
2)
w zakresie działu rozwój wsi:
a)
Departament Nieruchomości,
b)
Departament Oświaty i Polityki Społecznej,
c)
Departament Płatności Bezpośrednich,
d)
Departament Wspólnej Polityki Rolnej;
3)
w zakresie działu rybołówstwo - Departament Rybołówstwa;
4)
w zakresie działu rynki rolne - Departament Rynków Rolnych.
§  4. 
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Zmiany w prawie

Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021