Nadanie statutu Biuru Rzecznika Finansowego.

M.P.2021.315
ZARZĄDZENIE Nr 127
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 oraz z 2020 r. poz. 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Biuru Rzecznika Finansowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

§  1.  Biuro Rzecznika Finansowego, zwane dalej "Biurem", działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 oraz z 2020 r. poz. 2320) oraz niniejszego statutu.
§  2.  Biuro działa pod bezpośrednim kierownictwem Rzecznika Finansowego, zwanego dalej "Rzecznikiem".
§  3. 
1.  Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4.
2.  Zakres zadań zastępców oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4, określa Rzecznik.
3.  Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach koordynujących lub samodzielnych do działania w imieniu Rzecznika w określonych przez niego sprawach.
§  4.  W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego;
2) Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego;
3) Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów;
4) Wydział Administracyjno-Finansowy;
5) Wydział Edukacji i Komunikacji;
6) Wydział Studiów i Analiz;
7) Wydział Audytu i Kontroli.
§  5.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura oraz tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika.
§  6.  Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Biura rozstrzyga Rzecznik.
§  7.  Rzecznik może tworzyć rady lub zespoły jako organy pomocnicze o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania i sposób finansowania ich działalności.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021