Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 17 marca 2021 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w standardzie DAB+.

I. 

Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:

a)
udzielenie koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym bądź wyspecjalizowanym.

Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczany nazwą określoną w koncesji

bądź

b)
dokonanie zmiany, w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187), koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, o prawo do rozpowszechniania w multipleksie programu radiowego o charakterze uniwersalnym bądź wyspecjalizowanym.

Łącznie liczba przewidzianych w ogłoszeniu koncesji do udzielenia lub rozszerzenia wynosi 7.

II. 

Program będzie rozpowszechniany w multipleksie cyfrowym DAB+ o następujących parametrach:

*
nazwa (oznaczenie multipleksu): Rzeszów;
*
numer bloku częstotliwościowego: 9B;
*
minimalna przepływność gwarantowana na jeden program radiowy: 96 kbps;
*
zasięg - gminy objęte w całości zasięgiem multipleksu sygnałem o wartości minimum 66 dBµV/m: Chmielnik (181604), Krasne (181609), Rzeszów (186301), Tyczyn (181614), Łańcut (181001), Łańcut (181004); * opłata koncesyjna (bez zniżek) na dzień ogłoszenia wynosi: 12 701 zł.

Wykaz gmin objętych zasięgiem został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii cyfrowej DAB+, zagranicznych stacji radiofonii cyfrowej oraz telewizji cyfrowej DVB-T w pasmie 174-230 MHz z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, zgodnie z planem zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz (Dz. Urz. UKE z 2016 r. poz. 20) zmienionym zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 14 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. UKE poz. 1).

III. 

Multipleks tworzyć będzie nie więcej niż 12 programów radiowych, wyłącznie tych, które otrzymały lub otrzymają koncesje na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny lub rozszerzenie koncesji o prawo do rozpowszechniania w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny.

IV. 

Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu będzie następujące: programy będą umieszczone w kolejności odpowiadającej dacie wydania koncesji (począwszy od najwcześniej wydanej koncesji na rozpowszechnianie programu w multipleksie lub decyzji o rozszerzeniu koncesji o prawo do rozpowszechniania w niniejszym multipleksie).

V. 

Uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programu w multipleksie cyfrowym DAB+ nie jest jednoznaczne z uzyskaniem rezerwacji częstotliwości na ten multipleks.

Usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału multipleksu drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie operator multipleksu lub podmiot, który zawarł umowę z operatorem multipleksu na świadczenie takiej usługi.

Rezerwacja częstotliwości zostanie dokonana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz operatora multipleksu w trybie art. 116 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).

Jeśli zainteresowanie rezerwacją częstotliwości przekroczy dostępne zasoby częstotliwości i konieczne będzie wyłonienie operatora multipleksu w drodze konkursu, konkurs taki zostanie przeprowadzony przez Prezesa UKE.

VI. 

Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie/rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia/rozszerzenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu/rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

VII. 

W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 10.00-15.00. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-74.

VIII. 

Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

IX. 

Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie przedmiotu postępowania, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt VIII będą pozostawiane bez rozpoznania.

X. 

Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021