Zmiana uchwały w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA Nr 6
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 stycznia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm. 1 ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
W uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, 1011, 1046 i 1144) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) gmin, opisanych w wykazie gmin objętych wsparciem, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, w kwocie całkowitej 1 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi",

b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Wsparcie ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dla 1 gminy wynosi:

1) 40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, średniorocznie w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł, lub

2) 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm. 2 ), zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:

a) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), lub

b) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

4. W przypadku gdy z wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wynika przekroczenie kwoty całkowitej 1 000 000 tys. zł, wsparcie to ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w sposób zapewniający nieprzekroczenie tej kwoty.";

2)
po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

"§ 3b. Wsparcie ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi, w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:

1) szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;

2) placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;

3) parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;

4) skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;

5) infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia lub rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków.";

3)
w § 6:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 5, jest udzielane na wniosek jednostki, zwany dalej "wnioskiem", składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) właściwego wojewody - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a, 3 i 5.",

b)
po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

"1d. Gmina może złożyć wyłącznie 1 wniosek o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.",

c)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) § 2 ust. 1 pkt 5, określa załącznik nr 8 do uchwały.";

4)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Wnioski o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, można składać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 26).

2. Wojewoda dokonuje oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, pod względem formalno-rachunkowym i przekazuje Prezesowi Rady Ministrów te wnioski.

3. Prezes Rady Ministrów, na podstawie otrzymanych od wojewody wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania, składa dyspozycję wypłaty tych środków.

4. Do przyznania i wypłaty wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, nie stosuje się przepisów § 6 ust. 2a-6.";

5)
dodaje się załącznik nr 7 i 8 do uchwały w brzmieniu określonym odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik Nr 7

WYKAZ GMIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 W UST. 1 PKT 5 UCHWAŁY

Lp. Kod

terytorialny

Nazwa urzędu Miejscowość Województwo Powiat
1 0202011 Urząd Miejski w Bielawie Bielawa dolnośląskie dzierżoniowski
2 0202021 Urząd Miasta Dzierżoniów Dzierżoniów dolnośląskie dzierżoniowski
3 0202052 Urząd Gminy Dzierżoniów Dzierżoniów dolnośląskie dzierżoniowski
4 0202062 Urząd Gminy Łagiewniki Łagiewniki dolnośląskie dzierżoniowski
5 0202033 Urząd Miejski w Pieszycach Pieszyce dolnośląskie dzierżoniowski
6 0205023 Urząd Miejski w Bolkowie Bolków dolnośląskie jaworski
7 0205052 Urząd Gminy Paszowice Paszowice dolnośląskie jaworski
8 0206052 Urząd Gminy Janowice Wielkie Janowice Wielkie dolnośląskie jeleniogórski
9 0261011 Urząd Miasta Jelenia Góra Jelenia Góra dolnośląskie jeleniogórski
10 0206062 Urząd Gminy Jeżów Sudecki Jeżów Sudecki dolnośląskie jeleniogórski
11 0206011 Urząd Miejski w Karpaczu Karpacz dolnośląskie jeleniogórski
12 0206021 Urząd Miejski Kowary Kowary dolnośląskie jeleniogórski
13 0206072 Urząd Gminy Mysłakowice Mysłakowice dolnośląskie jeleniogórski
14 0206031 Urząd Miasta Piechowice Piechowice dolnośląskie jeleniogórski
15 0206082 Urząd Gminy Podgórzyn Podgórzyn dolnośląskie jeleniogórski
16 0206092 Urząd Gminy Stara Kamienica Stara Kamienica dolnośląskie jeleniogórski
17 0206041 Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie Szklarska Poręba dolnośląskie jeleniogórski
18 0207011 Urząd Miasta Kamienna Góra Kamienna Góra dolnośląskie kamiennogórski
19 0207022 Urząd Gminy Kamienna Góra Kamienna Góra dolnośląskie kamiennogórski
20 0207033 Urząd Miasta Lubawka Lubawka dolnośląskie kamiennogórski
21 0207042 Urząd Gminy Marciszów Marciszów dolnośląskie kamiennogórski
22 0208063 Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzka dolnośląskie kłodzki
23 0208011 Urząd Miasta Duszniki-Zdrój Duszniki-Zdrój dolnośląskie kłodzki
24 0208021 Urząd Miasta Kłodzko Kłodzko dolnośląskie kłodzki
25 0208072 Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko dolnośląskie kłodzki
26 0208031 Urząd Miasta Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdrój dolnośląskie kłodzki
27 0208083 Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju Lądek-Zdrój dolnośląskie kłodzki
28 0208092 Urząd Gminy Lewin Kłodzki Lewin Kłodzki dolnośląskie kłodzki
29 0208103 Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Międzylesie dolnośląskie kłodzki
30 0208041 Urząd Miejski w Nowej Rudzie Nowa Ruda dolnośląskie kłodzki
31 0208112 Urząd Gminy Nowa Ruda Nowa Ruda dolnośląskie kłodzki
32 0208051 Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju Polanica-Zdrój dolnośląskie kłodzki
33 0208123 Urząd Miasta i Gminy Radków Radków dolnośląskie kłodzki
34 0208133 Urząd Miejski w Stroniu Śląskim Stronie Śląskie dolnośląskie kłodzki
35 0208143 Urząd Miasta i Gminy Szczytna Szczytna dolnośląskie kłodzki
36 0210033 Urząd Miejski w Leśnej Leśna dolnośląskie lubański
37 0210021 Urząd Miasta Świeradów-Zdrój Świeradów-Zdrój dolnośląskie lubański
38 0212043 Urząd Miasta i Gminy Mirsk Mirsk dolnośląskie lwówecki
39 0212053 Urząd Miasta i Gminy Wleń Wleń dolnośląskie lwówecki
40 0219011 Urząd Miejski w Świdnicy Świdnica dolnośląskie świdnicki
41 0219072 Urząd Gminy Świdnica Świdnica dolnośląskie świdnicki
42 0221011 Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach Boguszów-Gorce dolnośląskie wałbrzyski
43 0221042 Urząd Gminy Czarny Bór Czarny Bór dolnośląskie wałbrzyski
44 0221053 Urząd Miejski w Głuszycy Głuszyca dolnośląskie wałbrzyski
45 0221021 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Jedlina-Zdrój dolnośląskie wałbrzyski
46 0221063 Urząd Miejski w Mieroszowie Mieroszów dolnośląskie wałbrzyski
47 0221072 Urząd Gminy Stare Bogaczowice Stare Bogaczowice dolnośląskie wałbrzyski
48 0221031 Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju Szczawno-Zdrój dolnośląskie wałbrzyski
49 0221082 Urząd Gminy Walim Walim dolnośląskie wałbrzyski
50 0265011 Urząd Miejski w Wałbrzychu Wałbrzych dolnośląskie wałbrzyski
51 0223073 Urząd Miasta i Gminy Sobótka Sobótka dolnośląskie wrocławski
52 0224013 Urząd Miasta i Gminy w Bardzie Bardo dolnośląskie ząbkowicki
53 0224032 Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki dolnośląskie ząbkowicki
54 0224042 Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice dolnośląskie ząbkowicki
55 0224073 Urząd Miejski w Złotym Stoku Złoty Stok dolnośląskie ząbkowicki
56 0226032 Urząd Gminy Pielgrzymka Pielgrzymka dolnośląskie złotoryjski
57 0226043 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa Świerzawa dolnośląskie złotoryjski
58 0226011 Urząd Miasta Wojcieszów Wojcieszów dolnośląskie złotoryjski
59 1201042 Urząd Gminy Lipnica Murowana Lipnica Murowana małopolskie bocheński
60 1201082 Urząd Gminy Trzciana Trzciana małopolskie bocheński
61 1201092 Urząd Gminy Żegocina Żegocina małopolskie bocheński
62 1202062 Urząd Gminy Iwkowa Iwkowa małopolskie brzeski
63 1205011 Urząd Miejski w Gorlicach Gorlice małopolskie gorlicki
64 1205042 Urząd Gminy Gorlice Gorlice małopolskie gorlicki
65 1205052 Urząd Gminy Lipinki Lipinki małopolskie gorlicki
66 1205062 Urząd Gminy Łużna Łużna małopolskie gorlicki
67 1205082 Urząd Gminy Ropa Ropa małopolskie gorlicki
68 1205092 Urząd Gminy Sękowa Sękowa małopolskie gorlicki
69 1205102 Urząd Gminy Uście Gorlickie Uście Gorlickie małopolskie gorlicki
70 1207032 Urząd Gminy Dobra Dobra małopolskie limanowski
71 1207042 Urząd Gminy Jodłownik Jodłownik małopolskie limanowski
72 1207052 Urząd Gminy Kamienica Kamienica małopolskie limanowski
73 1207062 Urząd Gminy Laskowa Laskowa małopolskie limanowski
74 1207011 Urząd Miasta Limanowa Limanowa małopolskie limanowski
75 1207072 Urząd Gminy Limanowa Limanowa małopolskie limanowski
76 1207082 Urząd Gminy Łukowica Łukowica małopolskie limanowski
77 1207021 Urząd Miasta Mszany Dolnej Mszana Dolna małopolskie limanowski
78 1207092 Urząd Gminy Mszana Dolna Mszana Dolna małopolskie limanowski
79 1207102 Urząd Gminy Niedźwiedź Niedźwiedź małopolskie limanowski
80 1207112 Urząd Gminy Słopnice Słopnice małopolskie limanowski
81 1207122 Urząd Gminy Tymbark Tymbark małopolskie limanowski
82 1209013 Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Dobczyce małopolskie myślenicki
83 1209022 Urząd Gminy Lubień Lubień małopolskie myślenicki
84 1209033 Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach Myślenice małopolskie myślenicki
85 1209042 Urząd Gminy Pcim Pcim małopolskie myślenicki
86 1209052 Urząd Gminy Raciechowice Raciechowice małopolskie myślenicki
87 1209073 Urząd Miejski w Sułkowicach Sułkowice małopolskie myślenicki
88 1209082 Urząd Gminy Tokarnia Tokarnia małopolskie myślenicki
89 1209092 Urząd Gminy Wiśniowa Wiśniowa małopolskie myślenicki
90 1210022 Urząd Gminy Chełmiec Chełmiec małopolskie nowosądecki
91 1210032 Urząd Gminy Gródek Nad Dunajcem Gródek Nad Dunajcem małopolskie nowosądecki
92 1210011 Urząd Miejski w Grybowie Grybów małopolskie nowosądecki
93 1210042 Urząd Gminy Grybów Grybów małopolskie nowosądecki
94 1210052 Urząd Gminy Kamionka Wielka Kamionka Wielka małopolskie nowosądecki
95 1210062 Urząd Gminy Korzenna Korzenna małopolskie nowosądecki
96 1210073 Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju Krynica Zdrój małopolskie nowosądecki
97 1210082 Urząd Gminy Łabowa Łabowa małopolskie nowosądecki
98 1210092 Urząd Gminy Łącko Łącko małopolskie nowosądecki
99 1210102 Urząd Gminy Łososina Dolna Łososina Dolna małopolskie nowosądecki
100 1210113 Urząd Miasta i Gminy w Muszynie Muszyna małopolskie nowosądecki
101 1210122 Urząd Gminy Nawojowa Nawojowa małopolskie nowosądecki
102 1210133 Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Piwniczna Zdrój małopolskie nowosądecki
103 1210142 Urząd Gminy Podegrodzie Podegrodzie małopolskie nowosądecki
104 1210152 Urząd Gminy Rytro Rytro małopolskie nowosądecki
105 1210163 Urząd Miejski w Starym Sączu Stary Sącz małopolskie nowosądecki
106 1211032 Urząd Gminy Czarny Dunajec Czarny Dunajec małopolskie nowotarski
107 1211052 Urząd Gminy Jabłonka Jabłonka małopolskie nowotarski
108 1211062 Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem Krościenko nad Dunajcem małopolskie nowotarski
109 1211072 Urząd Gminy Lipnica Wielka Lipnica Wielka małopolskie nowotarski
110 1211082 Urząd Gminy Łapsze Niżne Łapsze Niżne małopolskie nowotarski
111 1211042 Urząd Gminy Czorsztyn Maniowy małopolskie nowotarski
112 1211011 Urząd Miasta Nowy Targ Nowy Targ małopolskie nowotarski
113 1211092 Urząd Gminy Nowy Targ Nowy Targ małopolskie nowotarski
114 1211102 Urząd Gminy Ochotnica Dolna Ochotnica Dolna małopolskie nowotarski
115 1211112 Urząd Gminy Raba Wyżna Raba Wyżna małopolskie nowotarski
116 1211123 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Rabka Zdrój małopolskie nowotarski
117 1211132 Urząd Gminy Spytkowice Spytkowice małopolskie nowotarski
118 1211142 Urząd Gminy Szaflary Szaflary małopolskie nowotarski
119 1211023 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica Szczawnica małopolskie nowotarski
120 1262011 Urząd Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz małopolskie Nowy Sącz
121 1215032 Urząd Gminy Budzów Budzów małopolskie suski
122 1215042 Urząd Gminy Bystra-Sidzina Bystra Podhalańska małopolskie suski
123 1215011 Urząd Miasta Jordanowa Jordanów małopolskie suski
124 1215052 Urząd Gminy Jordanów Jordanów małopolskie suski
125 1215063 Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim Maków Podhalański małopolskie suski
126 1215072 Urząd Gminy Stryszawa Stryszawa małopolskie suski
127 1215021 Urząd Miasta Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka małopolskie suski
128 1215082 Urząd Gminy Zawoja Zawoja małopolskie suski
129 1215092 Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce małopolskie suski
130 1217022 Urząd Gminy Biały Dunajec Biały Dunajec małopolskie tatrzański
131 1217032 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska Bukowina Tatrzańska małopolskie tatrzański
132 1217042 Urząd Gminy Kościelisko Kościelisko małopolskie tatrzański
133 1217052 Urząd Gminy Poronin Poronin małopolskie tatrzański
134 1217011 Urząd Miasta Zakopane Zakopane małopolskie tatrzański
135 1218013 Urząd Miejski w Andrychowie Andrychów małopolskie wadowicki
136 1218033 Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Kalwaria Zebrzydowska małopolskie wadowicki
137 1218042 Urząd Gminy Lanckorona Lanckorona małopolskie wadowicki
138 1218052 Urząd Gminy Mucharz Mucharz małopolskie wadowicki
139 1218072 Urząd Gminy Stryszów Stryszów małopolskie wadowicki
140 1218093 Urząd Miejski w Wadowicach Wadowice małopolskie wadowicki
141 1602033 Urząd Miejski w Głubczycach Głubczyce opolskie głubczycki
142 1607013 Urząd Miejski w Głuchołazach Głuchołazy opolskie nyski
143 1610043 Urząd Miejski w Prudniku Prudnik opolskie prudnicki
144 1801032 Urząd Gminy Czarna Czarna Górna podkarpackie bieszczadzki
145 1801052 Urząd Gminy Lutowiska Lutowiska podkarpackie bieszczadzki
146 1801083 Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne podkarpackie bieszczadzki
147 1802032 Urząd Gminy Dydnia Dydnia podkarpackie brzozowski
148 1805032 Urząd Gminy Dębowiec Dębowiec podkarpackie jasielski
149 1805062 Urząd Gminy Krempna Krempna podkarpackie jasielski
150 1805072 Urząd Gminy Nowy Żmigród Nowy Żmigród podkarpackie jasielski
151 1805082 Urząd Gminy Osiek Jasielski Osiek Jasielski podkarpackie jasielski
152 1807023 Urząd Miejski w Dukli Dukla podkarpackie krośnieński
153 1807033 Urząd Miejski w Iwoniczu-Zdroju Iwonicz-Zdrój podkarpackie krośnieński
154 1807102 Urząd Gminy Jaśliska Jaśliska podkarpackie krośnieński
155 1807083 Urząd Miejski w Rymanowie Rymanów podkarpackie krośnieński
156 1821012 Urząd Gminy Baligród Baligród podkarpackie leski
157 1821022 Urząd Gminy Cisna Cisna podkarpackie leski
158 1821033 Urząd Miasta i Gminy Lesko Lesko podkarpackie leski
159 1821042 Urząd Gminy Olszanica Olszanica podkarpackie leski
160 1821052 Urząd Gminy Solina Polańczyk podkarpackie leski
161 1813012 Urząd Gminy Bircza Bircza podkarpackie przemyski
162 1813032 Urząd Gminy Fredropol Fredropol podkarpackie przemyski
163 1817022 Urząd Gminy Besko Besko podkarpackie sanocki
164 1817032 Urząd Gminy Bukowsko Bukowsko podkarpackie sanocki
165 1817042 Urząd Gminy Komańcza Komańcza podkarpackie sanocki
166 1817011 Urząd Miasta Sanok Sanok podkarpackie sanocki
167 1817052 Urząd Gminy Sanok Sanok podkarpackie sanocki
168 1817062 Urząd Gminy Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska podkarpackie sanocki
169 1817073 Urząd Miasta i Gminy Zagórz Zagórz podkarpackie sanocki
170 1817082 Urząd Gminy Zarszyn Zarszyn podkarpackie sanocki
171 2461011 Urząd Miejski w Bielsku-Białej Bielsko-Biała śląskie bielski
172 2402032 Urząd Gminy Buczkowice Buczkowice śląskie bielski
173 2402052 Urząd Gminy Jasienica Jasienica śląskie bielski
174 2402062 Urząd Gminy Jaworze Jaworze śląskie bielski
175 2402072 Urząd Gminy Kozy Kozy śląskie bielski
176 2402082 Urząd Gminy Porąbka Porąbka śląskie bielski
177 2402011 Urząd Miejski w Szczyrku Szczyrk śląskie bielski
178 2402102 Urząd Gminy Wilkowice Wilkowice śląskie bielski
179 2403042 Urząd Gminy Brenna Brenna śląskie cieszyński
180 2403072 Urząd Gminy Goleszów Goleszów śląskie cieszyński
181 2403092 Urząd Gminy Istebna Istebna śląskie cieszyński
182 2403021 Urząd Miasta Ustroń Ustroń śląskie cieszyński
183 2403031 Urząd Miejski w Wiśle Wisła śląskie cieszyński
184 2417022 Urząd Gminy Czernichów Czernichów śląskie żywiecki
185 2417032 Urząd Gminy Gilowice Gilowice śląskie żywiecki
186 2417042 Urząd Gminy Jeleśnia Jeleśnia śląskie żywiecki
187 2417052 Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa śląskie żywiecki
188 2417062 Urząd Gminy Lipowa Lipowa śląskie żywiecki
189 2417072 Urząd Gminy Łękawica Łękawica śląskie żywiecki
190 2417082 Urząd Gminy Łodygowice Łodygowice śląskie żywiecki
191 2417092 Urząd Gminy Milówka Milówka śląskie żywiecki
192 2417102 Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz Radziechowy-Wieprz śląskie żywiecki
193 2417112 Urząd Gminy Rajcza Rajcza śląskie żywiecki
194 2417122 Urząd Gminy Ślemień Ślemień śląskie żywiecki
195 2417132 Urząd Gminy Świnna Świnna śląskie żywiecki
196 2417142 Urząd Gminy Ujsoły Ujsoły śląskie żywiecki
197 2417152 Urząd Gminy Węgierska Górka Węgierska Górka śląskie żywiecki
198 2417011 Urząd Miejski w Żywcu Żywiec śląskie żywiecki
199 2604012 Urząd Gminy Bieliny Bieliny świętokrzyskie kielecki
200 2604023 Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn Bodzentyn świętokrzyskie kielecki
201 2604133 Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia Nowa Słupia świętokrzyskie kielecki
202 2606012 Urząd Gminy Baćkowice Baćkowice świętokrzyskie opatowski
203 2607062 Urząd Gminy Waśniów Waśniów świętokrzyskie ostrowiecki

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik Nr 8

WZÓR

Gmina

.....................................................

....................................................

....................................................

Wniosek

o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin opisanych w załączniku nr 7 do uchwały

Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody

................................................

(nazwa wojewody)

(nazwa jednostki samorządu terytorialnego)

..................................................

(kod TERYT)
1.1 Kwota wnioskowanych środków na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1:
1.2 Numer konta:
1.3 Przedmiot i krótki opis inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (maks. 500 znaków)
1.4 Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji/zakupu inwestycyjnego:
1.5 Szacowany koszt inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (w złotych)
1.6 Relacja kosztu z pkt 1.5 do planowanych dochodów ogółem gminy w roku rozpoczęcia realizacji
1.7 Uzasadnienie:
Kwoty przeznaczone na inwestycje w latach:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
Średnia roczna kwota przeznaczana na inwestycje w latach 2016-2020:
a) spodziewany efekt planowanej inwestycji (w formie wskaźnikowej dotyczącej spodziewanej liczby turystów i odwiedzających)
b) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) (maks. 500 znaków)
Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję lub zakup inwestycyjny na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 Udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji lub zakupu inwestycyjnego (%)
dział rozdział
1 2 3
2.1 Kwota wnioskowanych środków na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2:
2.2 Numer konta:
2.3 Przedmiot i krótki opis inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (maks. 500 znaków)
2.4 Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji/zakupu inwestycyjnego:
2.5 Szacowany koszt inwestycji/zakupu inwestycyjnego: (w złotych)
2.6 Relacja kosztu z pkt 2.5 do planowanych dochodów ogółem gminy w roku rozpoczęcia realizacji inwestycji/zakupu inwestycyjnego:
2.7 Uzasadnienie:
Utracone dochody z tytułu wprowadzenia, za wybrane lub wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie:
a) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
Kwota: ..............................................................................................................
b) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.
Kwota: .......................................................................
Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję lub zakup inwestycyjny na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 Udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wartości planowanej inwestycji lub zakupu inwestycyjnego (%)
dział rozdział
1 2 3

Gmina ............................................... (nazwa jst) oświadcza, że jest gminą uprawnioną do otrzymania wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.

Gmina ............................................... (nazwa jst) zobowiązuje się do:

1) przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne objęte wnioskiem, a w przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;

2) przeznaczenia niewykorzystanych środków na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne;

3) przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne;

4) przeznaczenia całości ewentualnej kary umownej, uiszczonej przez wykonawcę realizującego inwestycję dotyczącą wydatku inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego objętego wnioskiem, na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne;

5) przedkładania do właściwego wojewody w formie elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą informacji, zgodnie z określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wzorem, o wykorzystaniu środków, wg stanu na koniec 2021 r., 2022 r. i 2023 r. w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków;

6) umieszczenia na przedmiocie inwestycji, w momencie jej rozpoczęcia, tabliczki z logo, zgodnie z wzorem określonym w uchwale Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, z informacją o pochodzeniu środków oraz zamieszczenia informacji o otrzymanych środkach na stronie internetowej urzędu gminy.

................................................................................

(skarbnik)

............................................................................

(wójt/burmistrz/prezydent)

................................................................................. ............................................................................
(data, miejscowość, podpis) (data, miejscowość, podpis)
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.26

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zmiana uchwały w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Data aktu: 12/01/2021
Data ogłoszenia: 12/01/2021
Data wejścia w życie: 13/01/2021