Rada monitorowania portfela projektów strategicznych.

M.P.2021.247
ZARZĄDZENIE Nr 58
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Radę monitorowania portfela projektów strategicznych, zwaną dalej "Radą".
2.  Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Zadaniem Rady jest monitorowanie i koordynowanie wybranych przez Radę lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów programów i projektów wynikających ze strategicznych dokumentów Rady Ministrów, w tym w szczególności ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260), zwanych dalej "portfelem projektów strategicznych".
2.  Do zadań Rady należy w szczególności:
1) ocena, czy portfel projektów strategicznych wspiera realizację celów strategicznych Rady Ministrów oraz pozostaje zgodny ze strategicznymi dokumentami Rady Ministrów;
2) analiza stanu realizacji portfela projektów strategicznych pod kątem zagrożeń związanych z prawidłowym postępem prac oraz opracowywanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia odpowiednich zmian w strategicznych dokumentach Rady Ministrów;
3) ustalanie priorytetów dla portfela projektów strategicznych;
4) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu nawiązanie i określenie zasad współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za realizację portfela projektów strategicznych;
5) stymulowanie podnoszenia poziomu zarządzania i ujednolicania metod zarządzania portfelem projektów strategicznych w centralnych organach administracji rządowej, w szczególności przez określanie wytycznych w zakresie podejścia projektowego oraz metodyk zarządzania portfelem projektów strategicznych.
§  3. 
1.  W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący Rady - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych;
2) zastępcy przewodniczącego Rady:
a) minister właściwy do spraw finansów publicznych,
b) minister właściwy do spraw gospodarki,
c) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
d) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) pozostali członkowie Rady:
a) Minister Obrony Narodowej,
b) Minister Sprawiedliwości,
c) minister właściwy do spraw aktywów państwowych,
d) minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
e) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej,
f) minister właściwy do spraw informatyzacji,
g) minister właściwy do spraw klimatu,
h) minister właściwy do spraw kultury fizycznej,
i) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
j) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
k) minister właściwy do spraw pracy,
l) minister właściwy do spraw rodziny,
m) minister właściwy do spraw rolnictwa,
n) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
o) minister właściwy do spraw środowiska,
p) minister właściwy do spraw transportu,
q) minister właściwy do spraw wewnętrznych,
r) minister właściwy do spraw zagranicznych,
s) minister właściwy do spraw zdrowia;
4) sekretarz Rady - osoba zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wyznaczona przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.  Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a-c, e, g-s, mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionego przedstawiciela w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo dyrektora generalnego w urzędzie, którym kierują.
2a.  Członek Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d, może być zastępowany w pracach Rady przez upoważnionego przedstawiciela w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora albo zastępcy dyrektora w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
2b.  Członek Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. f, może być zastępowany w pracach Rady przez upoważnionego przedstawiciela w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora albo zastępcy dyrektora w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3.  Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w ust. 1, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Rady.
§  4. 
1.  Przewodniczący Rady w szczególności:
1) kieruje pracami Rady;
2) zwołuje posiedzenia Rady, nie rzadziej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego, i im przewodniczy.
2.  Przewodniczący Rady, w przypadku swojej nieobecności, przekazuje kompetencje do zwołania i prowadzenia posiedzenia Rady wskazanemu zastępcy przewodniczącego Rady.
§  5. 
1.  Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach.
1a.  Przewodniczący Rady, w uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, może zarządzić odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając o tym właściwe osoby.
1b.  Odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia,
3) możliwość prowadzenia głosowań dotyczących procedowanych uchwał

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

2.  Przewodniczący Rady, w uzasadnionych przypadkach, może zarządzić podjęcie uchwały przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
3.  Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
4.  Członkowi Rady, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo głosu.
5.  Protokoły z posiedzeń Rady oraz sprawozdania z działalności Rady sporządza sekretarz Rady. Protokół, po zatwierdzeniu przez przewodniczącego Rady, jest przekazywany członkom Rady.
§  6.  Szczegółowy tryb funkcjonowania Rady określa regulamin przyjęty przez Radę w drodze uchwały.
§  7. 
1.  W celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań Rady przewodniczący Rady może, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady, powoływać grupy robocze i zespoły doradcze złożone z członków Rady lub osób zaproszonych do udziału w pracach Rady.
2.  Członkowie Rady mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników urzędów i instytucji, które reprezentują, lub innych upoważnionych przedstawicieli.
§  8. 
1.  Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
2.  Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  9.  Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  10. 
1.  Przewodniczący Rady przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie roczne z działalności Rady w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.
2.  Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady przewodniczący Rady przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Rady.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 1 .
1 Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021