Utworzenie Instytutu De Republica.

M.P.2021.194
ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie utworzenia Instytutu De Republica
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się jednostkę budżetową - Instytut De Republica, zwany dalej "Instytutem".
2.  Instytut rozpocznie funkcjonowanie z dniem 22 lutego 2021 r.
§  2. 
1.  Instytut jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów.
2.  Szczegółowy zakres działania Instytutu określa statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3.  Dyrektor Instytutu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT INSTYTUTU DE REPUBLICA

§  1.  Instytut De Republica, zwany dalej "Instytutem", jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów, prowadzącą działalność wydawniczą, naukową oraz popularyzatorską.
§  2.  Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
§  3.  Przedmiotem działalności Instytutu jest:
1) prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
2) współpraca ze środowiskiem naukowym, w tym szkołami wyższymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju polskiej książki naukowej;
3) promowanie w Polsce i za granicą polskich publikacji naukowych, w tym we współpracy z organami władzy publicznej;
4) prowadzenie badań i analiz na tematy zlecone przez Prezesa Rady Ministrów;
5) organizowanie i prowadzenie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów oraz zespołów roboczych;
6) organizowanie projektów edukacyjnych i szkoleniowych;
7) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działalności Instytutu.
§  4. 
1.  Instytutem kieruje dyrektor przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora oraz koordynatorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9.
2.  Dyrektor ustala zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1.
3.  Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Instytutu do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.
§  5.  Dyrektora i zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
§  6.  Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie Instytutem, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez komórki organizacyjne;
2) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania;
3) zarządzanie mieniem Instytutu w sposób zapewniający realizację jego zadań statutowych;
4) sporządzanie planów wydawniczych;
5) sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów rocznych sprawozdań z wykonania zadań Instytutu i wykonania planu finansowego;
6) sporządzanie projektu kierunków działalności wydawniczej, naukowej i popularyzatorskiej realizowanych przez Instytut;
7) ustalenie regulaminu organizacyjnego Instytutu określającego jego wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk;
8) ustalenie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania członków rady naukowej oraz innych regulaminów wewnętrznych, których wydanie przewidują przepisy odrębne;
9) zatwierdzanie, po zaopiniowaniu przez radę naukową, regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
§  7. 
1.  W Instytucie działa rada naukowa pełniąca funkcje opiniodawcze i doradcze.
2.  Do zadań rady naukowej należy w szczególności:
1) opiniowanie propozycji wydawniczych;
2) opiniowanie wniosków w sprawie stałej współpracy Instytutu z innymi podmiotami;
3) zatwierdzanie kierunków działalności naukowej;
4) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
5) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego;
6) uchwalanie regulaminu rady naukowej.
3.  Rada naukowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
4.  Posiedzenia rady naukowej zwołuje dyrektor, a w przypadku jego nieobecności przewodniczący rady naukowej.
§  8. 
1.  W skład rady naukowej wchodzi od 10 do 30 członków.
2.  Członków rady naukowej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
3.  Przewodniczącego rady naukowej powołuje i odwołuje, spośród członków rady, Prezes Rady Ministrów.
§  9. 
1.  W skład Instytutu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Zespół Badawczy;
2) Zespół Popularyzatorski;
3) Zespół Wydawniczy;
4) Biuro Administracyjno-Finansowe.
2.  W skład Instytutu wchodzi Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego podległe bezpośrednio dyrektorowi Instytutu.
§  10.  Członkom rady naukowej, za udział w pracach rady, przysługują:
1) miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w regulaminie wynagradzania członków rady naukowej oraz
2) zwrot kosztów podróży i zakwaterowania przyznawanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
§  11. 
1.  Do osób zatrudnionych w Instytucie stosuje się przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2.  Zasady wynagradzania pracowników Instytutu regulują przepisy dotyczące wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021