Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ZARZĄDZENIE Nr 152
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (M.P. poz. 1071, z 2012 r. poz. 146, 648 i 1013, z 2013 r. poz. 562 oraz z 2014 r. poz. 373).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

§  1. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140) 1  , do spraw objętych działami:
1)
administracja publiczna;
2)
sprawy wewnętrzne;
3)
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Administracji Publicznej;
2)
Departament Analiz i Polityki Migracyjnej;
3)
Departament Bezpieczeństwa;
4)
Departament Budżetu;
4a)
Departament Funduszy Europejskich;
5)
Departament Komunikacji Społecznej;
6)
Departament Kontroli i Nadzoru;
7)
Departament Obywatelstwa i Repatriacji;
8)
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego;
9)
(uchylony);
10)
Departament Porządku Publicznego;
11)
Departament Prawny;
12)
Departament Spraw Międzynarodowych;
13)
Departament Spraw Obywatelskich;
14)
Departament Teleinformatyki;
15)
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;
16)
Departament Zdrowia;
17)
Departament Zezwoleń i Koncesji;
18)
Biuro Administracyjno-Finansowe;
19)
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji;
20)
Biuro Ministra;
20a)
Biuro Nadzoru Wewnętrznego;
21)
Biuro Zamówień Publicznych.
§  3. 
Obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniają w szczególności:
1)
w zakresie działu administracja publiczna:
a)
Departament Administracji Publicznej,
b)
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania skutków takich zdarzeń;
2)
w zakresie działu sprawy wewnętrzne:
a)
Departament Analiz i Polityki Migracyjnej,
b)
Departament Funduszy Europejskich,
c)
Departament Obywatelstwa i Repatriacji,
d)
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym,
e)
Departament Porządku Publicznego,
f)
Departament Spraw Międzynarodowych,
g)
Departament Spraw Obywatelskich,
h)
Departament Teleinformatyki,
i)
Departament Zdrowia,
j)
Departament Zezwoleń i Koncesji,
k)
Biuro Nadzoru Wewnętrznego;
3)
w zakresie działu wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne - Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
§  4. 
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1 Obecnie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021