Litwa-Polska. Wzajemne uznawanie dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawanie okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki. Wilno.2020.06.03.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki,
podpisana w Wilnie dnia 3 sierpnia 2020 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Litewskiej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",
-
mając na celu rozwijanie przyjaznych stosunków między obydwoma Państwami,
-
kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 roku,
-
uwzględniając Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki, sporządzoną w Wilnie dnia 17 grudnia 1998 roku,
-
biorąc pod uwagę Konwencję o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzoną w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 roku,
-
biorąc pod uwagę Zalecenie Rady z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia i szkolenia na poziomie wyższym i średnim II stopnia oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą,
-
przyjmując do wiadomości ustalenia określone w Deklaracji Bolońskiej "Obszar europejskiego szkolnictwa wyższego" z dnia 19 czerwca 1999 roku,
-
mając na celu wspieranie współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i sztuki,
-
pragnąc ułatwić mobilność studentów oraz pracowników uczelni i instytucji naukowych

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1.
1. 
Umowa określa zasady wzajemnego uznawania:
1)
dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Republice Litewskiej;
2)
okresów studiów odbytych w uczelniach obu Państw Umawiających się Stron;
3)
tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, nadanych przez uprawnione uczelnie, a także instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "instytucjami naukowymi", w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wydanych lub nadanych przez uprawnione przez państwo uczelnie lub instytucje naukowe w Republice Litewskiej.
2. 
Umowa określa rodzaje dokumentów oraz warunki uprawniające do podejmowania lub kontynuowania studiów oraz uzyskiwania tytułów zawodowych, stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w uczelniach lub instytucjach naukowych obu Państw Umawiających się Stron.
Artykuł  2.
1. 
Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych regulują przepisy prawa każdego z Państw Umawiających się Stron.
2. 
Prawo do wykonywania zawodów regulowanych albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych regulują przepisy prawa każdego z Państw Umawiających się Stron.
Artykuł  3.
1. 
Świadectwo dojrzałości wydane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas wydane w Republice Litewskiej uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach drugiego z Państw Umawiających się Stron.
2. 
Warunki i tryb podejmowania studiów regulują przepisy prawa każdego z Państw Umawiających się Stron.
Artykuł  4.

Okresy studiów odbytych w uczelniach lub instytucjach naukowych jednego z Państw Umawiających się Stron będą uznawane przez uczelnie lub instytucje naukowe drugiego z Państw Umawiających się Stron na podstawie przepisów prawa krajowego.

Artykuł  5.
1. 
Nadany w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Republice Litewskiej.
2. 
Nadany w Republice Litewskiej stopień kwalifikacyjny profesinis bakalauras lub bakalauras lub równoważna mu kwalifikacja uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Nadany w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia w Republice Litewskiej.
4. 
Nadany w Republice Litewskiej stopień kwalifikacyjny magistras lub równoważna mu kwalifikacja uprawnia do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora w zakresie sztuki lub o przyjęcie do szkoły doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Nadany w Republice Litewskiej stopień mokslo daktaras lub meno daktaras uprawnia do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł  6.

Umawiające się Strony, uznając wzajemnie dokumenty uprawniające do podejmowania studiów, tytuły zawodowe, stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki, przyjmują za podstawę Tabelę porównawczą, stanowiącą załącznik do Umowy, jeżeli instytucja uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie akademickiego uznawania zagranicznych kwalifikacji w Republice Litewskiej albo przyjmująca uczelnia lub instytucja naukowa w Rzeczypospolitej Polskiej nie stwierdzi zasadniczych różnic.

Artykuł  7.
1. 
Osoba posiadająca tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, nadany w jednym z Państw Umawiających się Stron, może posługiwać się tytułem lub stopniem w brzmieniu jakie obowiązuje w tym państwie. Skróty stopni i tytułów mogą być używane w formie przyjętej lub ustalonej w państwie nadania stopnia lub tytułu.
2. 
Osoba posiadająca kwalifikacje I lub II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym odpowiednio z nadania stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki, i może posługiwać się tymi stopniami zgodnie z ustępem 1.
Artykuł  8.
1. 
W celu sprawnej realizacji Umowy Umawiające się Strony powołają dwustronną Komisję Ekspertów, w której skład wejdzie po trzech członków wskazanych przez każdą z Umawiających się Stron. Każda z Umawiających się Stron przekaże na piśmie drugiej Umawiającej się Stronie listę swoich członków Komisji.
2. 
Komisja Ekspertów może składać propozycje dotyczące zmian Umowy oraz rozpatrywania wszystkich spraw wynikających z realizacji Umowy.
3. 
Posiedzenia Komisji Ekspertów odbywają się na wniosek jednej z Umawiających się Stron, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Litewskiej.
Artykuł  9.

Umowa może zostać zmieniona za porozumieniem Umawiających się Stron. Zmiany wymagają formy pisemnej w postaci protokołów, stanowiących integralną część Umowy, które wchodzą w życie w trybie określonym w artykule 10 ustęp 1.

Artykuł  10.
1. 
Umawiające się Strony poinformują się drogą dyplomatyczną o spełnieniu wewnątrzpaństwowych wymogów prawnych niezbędnych dla wejścia w życie Umowy. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca następującego po dniu otrzymania noty późniejszej.
2. 
Umowa jest zawarta na okres dziesięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejne dziesięć lat, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem tego okresu. W takim przypadku Umowa traci moc po upływie roku od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej.
3. 
Z dniem wejścia w życie Umowy traci moc Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni we zakresie sztuki, sporządzona w Wilnie dnia 9 marca 2005 roku.

Umowa została sporządzona w WILNIE, dnia 3 SIERPNIA 2020 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIK

TABELA PORÓWNAWCZA

RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA LITEWSKA
Dokumenty uprawniające do podejmowania studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych
Wydawany dokument: Wydawany dokument:
- świadectwo dojrzałości. - brandos atestatas.
Studia pierwszego stopnia
Uzyskany tytuł zawodowy:

- licencjat,

- licencjat pielęgniarstwa,

- licencjat położnictwa,

- inżynier,

- inżynier architekt,

- inżynier architekt krajobrazu,

- inżynier pożarnictwa.

Uzyskany stopień kwalifikacyjny:

- bakalauras (ze wskazaniem kierunku studiów),

- profesinis bakalauras (ze wskazaniem kierunku studiów).

Wydawany dokument:

- dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplement do dyplomu

Wydawany dokument:

- profesinio bakalauro diplomas oraz suplement do dyplomu,

- bakalauro diplomas oraz suplement do dyplomu.

Studia drugiego stopnia
Uzyskany tytuł zawodowy: Uzyskany stopień kwalifikacyjny:
- magister,

- magister edukacji,

- magistras (ze wskazaniem kierunku studiów),

- teologijos licenciatas.

- magister pielęgniarstwa,

- magister położnictwa,

- magister inżynier,

- magister inżynier architekt,

- magister inżynier architekt krajobrazu,

- magister inżynier pożarnictwa,

- magister sztuki.

Wydawany dokument:

- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz suplement do dyplomu.

Wydawany dokument:

- magistro diplomas oraz suplement do dyplomu.

Jednolite studia magisterskie
Uzyskany tytuł zawodowy: Uzyskany stopień kwalifikacyjny:
- magister,

- magister farmacji,

- magister sztuki,

- magister edukacji,

- magister inżynier,

- magister inżynier architekt,

- magister pielęgniarstwa,

- magister położnictwa,

- lekarz,

- lekarz dentysta,

- lekarz stomatolog,

- lekarz weterynarii.

- magistras

(ze wskazaniem kierunku studiów).

Wydawany dokument:

- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu.

Wydawany dokument:

- magistro diplomas

oraz suplement do dyplomu.

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki
Uzyskany stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki:

- doktor nauk,

- doktor sztuki

Uzyskany stopień:

- mokslo daktaras,

- meno daktaras.

Wydawany dokument:

- dyplom doktorski

Wydawany dokument:

- mokslo daktaro diplomas,

- meno daktaro diplomas.

Uzyskany stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki:

- doktor habilitowany nauk,

- doktor habilitowany sztuki

Wydawany dokument:

- dyplom habilitacyjny.

-

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.129

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Litwa-Polska. Wzajemne uznawanie dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawanie okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki. Wilno.2020.06.03.
Data aktu: 03/08/2020
Data ogłoszenia: 08/02/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2021