Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich.

UCHWAŁA Nr 8
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 2084) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
W załączniku do uchwały nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (M.P. z 2015 r. poz. 49 oraz z 2020 r. poz. 401) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 4 po wyrazach "rozporządzenia Rady Ministrów" skreśla się wyrazy "założeń projektu ustawy,";
2)
w § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą Przewodniczącego Komitetu w posiedzeniach Komitetu można uczestniczyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wymagań, o których mowa w § 5 ust. 5.";

3)
w § 5:
a)
w ust. 3 po wyrazach "5 dni" dodaje się wyraz "roboczych",
b)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu może zarządzić odbycie posiedzenia Komitetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając o tym członków Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 1.

5. Odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Komitetu,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą uczestnikom posiedzenia Komitetu wypowiadanie się w toku obrad

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.";

4)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posiedzenia Komitetu organizuje i obsługuje sekretarz Komitetu przy pomocy właściwej dla koordynacji polityki europejskiej i obsługi prac Komitetu komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.";

5)
w § 7 w ust. 6 po wyrazach "7 dni" dodaje się wyraz "roboczych";
6)
uchyla się § 8;
7)
w § 10:
a)
w ust. 1 po wyrazach "3 dni" dodaje się wyraz "robocze",
b)
w ust. 3 w zdaniu pierwszym:
skreśla się wyrazy "oraz projektów założeń takich projektów ustaw",
po wyrazach "5 dni" dodaje się wyraz "roboczych";
8)
w § 11 w ust. 2 w pkt 1:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w odniesieniu do projektu ustawy" skreśla się wyrazy ", projektu założeń projektu ustawy",
b)
uchyla się lit. f i g;
9)
w § 23 w ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz projektów założeń projektów ustaw";
10)
w § 24 w ust. 3 po wyrazach "1 dzień" dodaje się wyraz "roboczy";
11)
w § 25:
a)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "projekt założeń projektu ustawy,",
b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Sekretarz Komitetu co miesiąc publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej komunikat na temat prac Komitetu informujący o dokumentach przyjętych przez Komitet zarówno na posiedzeniach, jak i w trybie obiegowym.".

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021