Indonezja-Polska. Umowa o transporcie lotniczym dotycząca regularnej komunikacji lotniczej. Dżakarta.1991.12.13.

UMOWA O TRANSPORCIE LOTNICZYM
podpisana w Dżakarcie dnia 13 grudnia 1991 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji dotycząca regularnej komunikacji lotniczej,

Przekład

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indonezji, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

pragnąc rozwijać wzajemne stosunki w dziedzinie lotnictwa cywilnego

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1.

DEFINICJE

Dla celów niniejszej umowy i jej Załącznika:

a)
wyrażenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, albo osobę lub organ, upoważniony do wykonywania funkcji, aktualnie należących do wymienionego Ministra lub funkcji podobnych; a w przypadku Rządu Republiki Indonezji, Ministra Komunikacji albo osobę lub organ, upoważniony do wykonywania funkcji, aktualnie należących do wymienionego Ministra lub funkcji podobnych;
b)
wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone do eksploatacji uzgodnionych linii na trasach określonych w Załączniku do niniejszej Umowy i które otrzymało zezwolenie eksploatacyjne, zgodnie z postanowieniami Artykułu 3 niniejszej Umowy;
c)
wyrażenie "terytorium" oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Indonezji zdefiniowane w ich ustawach oraz przylegające obszary, nad którymi Rzeczpospolita Polska i Republika Indonezji posiadają zwierzchnictwo, suwerenne prawa lub jurysdykcję zgodnie z prawem międzynarodowym.
Artykuł  2.

PRAWA OPERACYJNE

1. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa wyszczególnione w niniejszej Umowie w celu ustanowienia regularnych międzynarodowych linii lotniczych na trasach wyszczególnionych w Załączniku do niniejszej Umowy. Linie te i trasy nazywane są dalej odpowiednio "uzgodnionymi liniami" i "określonymi trasami".
2. 
Przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będzie, korzystać przy eksploatacji uzgodnionej linii na określonej trasie z następujących praw:
a)
przelotu nad terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez lądowania,
b)
lądowania na wspomnianym terytorium w celach niehandlowych,
c)
zabierania i wyładowywania w ruchu międzynarodowym pasażerów, poczty i towarów w punktach wyszczególnionych na określonych trasach, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i jej Załącznika.
Artykuł  3.

ZEZWOLENIE EKSPLOATACYJNE

1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć przedsiębiorstwo lotnicze w celu eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach. Wyznaczenie to powinno być przekazane do wiadomości przez władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Umawiająca się Strona, po otrzymaniu zawiadomienia o wyznaczeniu, powinna, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3 i 4 niniejszego Artykułu, udzielić niezwłocznie przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego. Udzielone zezwolenie eksploatacyjne nie może być przekazane innemu przedsiębiorstwu lotniczemu lub przeniesione na inne przedsiębiorstwo lotnicze bez zgody tej Umawiającej się Strony, która wydała takie zezwolenie.
3. 
Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zażądać od przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę udowodnienia, że jest ono w stanie spełnić wymagania przewidziane w ustawach i przepisach normalnie stosowanych przez wymienione władze przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych zgodnie z postanowieniami Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku, z jej późniejszymi zmianami.
4. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówić przyznania zezwolenia eksploatacyjnego, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego Artykułu, lub nałożenia takich warunków, jakie może ona uznać za konieczne przy korzystaniu przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze z praw wyszczególnionych w Artykule 2 niniejszej Umowy, jeżeli ta Umawiająca się Strona nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony, wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze, albo do osób posiadających jej przynależność państwową.
5. 
Po otrzymaniu zezwolenia eksploatacyjnego, zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu, wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze może w każdym czasie rozpocząć eksploatację każdej uzgodnionej linii pod warunkiem, że taryfa, ustalona zgodnie z postanowieniami Artykułu 9 niniejszej Umowy, jest w mocy w odniesieniu do tej linii.
Artykuł  4.

ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE

1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo cofnąć zezwolenie eksploatacyjne lub zawiesić korzystanie z praw, określonych w Artykule 2 niniejszej Umowy, przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony lub też nałożyć takie warunki korzystania z tych praw, jakie uzna za niezbędne:
a)
w każdym przypadku, gdy nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze, albo do osób posiadających jej przynależność państwową, albo
b)
w przypadku, nieprzestrzegania przez przedsiębiorstwo lotnicze ustaw i przepisów Umawiającej się Strony, przyznającej te prawa, albo
c)
w przypadku., gdy przedsiębiorstwo lotnicza nie będzie eksploatować uzgodnionych linii zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie i jej Załączniku.
2. 
Prawo to będzie mogło być wykonane dopiero po przeprowadzeniu konsultacji z drugą Umawiającą się Strony chyba, że niezwłoczne cofnięcie lub zawieszenie zezwolenia względnie nałożenie warunków przewidzianych w ustępie 1 niniejszego Artykułu będzie niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw lub przepisów.
Artykuł  5.

REGULOWANIE ZDOLNOŚCI PRZEWOZOWEJ

1. 
Przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez Umawiające się Strony w celu eksploatacji uzgodnionych linii lotniczych będą oferować zdolność przewozową odpowiadającą bieżącemu i rozsądnie przewidzianemu zapotrzebowaniu na przewóz międzynarodowy na tych liniach.
2. 
W przypadku, gdy wymagają tego przepisy wewnętrzne Umawiającej się Strony, porozumienia, które mogą być zawarte między wyznaczonym i przedsiębiorstwami lotniczymi w przedmiocie eksploatacji uzgodnionych linii będą podlegały zatwierdzeniu władz lotniczych tej Umawiającej się Strony.
Artykuł  6.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT CELNYCH T INNYCH OPŁAT

1. 
Statki powietrzne, używane na liniach międzynarodowych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz ich zapasy pokładowe /w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń/, będą przy wwozie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zwolnione od opłat celnych, opłat inspekcyjnych oraz Innych opłat i podatków, pod warunkiem, że statek powietrzny opuści terytorium tej Umawiającej się Strony, a wymienione wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie statku powietrznego do czasu jego odlotu.
2. 
Będą również zwolnione od tych samych opłat i podatków, z wyjątkiem opłat związanych ze świadczonymi usługami:
a)
zapasy pokładowe wzięte na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony zgodnie z ograniczeniami ustalonymi przez władze tej Umawiającej się Strony i przeznaczone do zużycia na pokładzie wylatujących statków powietrznych, używanych w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;
b)
części zapasowe i normalne wyposażenie, wwiezione na terytorium jednej Umawiającej się Strony, niezbędne do naprawy lub eksploatacji statków powietrznych, używanych w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwu lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;
c)
materiały pędne i smary, przeznaczone do zaopatrzenia statków powietrznych, używanych w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli materiały te będą zużyte na odcinku lotu wykonywanego nad terytorium Umawiającej się Strony, w której zostały załadowane na pokład.
3. 
Jeżeli przepisy wewnętrzne którejkolwiek Umawiającej się Strony tego wymagają, przedmioty wymienione w ustępach 1 i 2 niniejszego Artykułu mogą być poddane kontroli celnej tej Umawiającej się Strony.
4. 
Normalne wyposażenie pokładowe, jak również materiały i zapasy znajdujące się na pokładzie statków powietrznych, używanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą organów celnych tego terytorium. W takim przypadku będą one mogły być poddane nadzorowi celnemu aż do czasu gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie za zgodą tych samych organów.
Artykuł  7.

TRANZYT BEZPOŚREDNI

Pasażerowie, bagaż i ładunki znajdujące się w tranzycie bezpośrednim przez terytorium jednej Umawiającej się Strony i nie opuszczające terenu portu lotniczego przeznaczonego dla tego celu poddani będą jedynie uproszczonej, kontroli. Bagaż i ładunki w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione od opłat celnych i innych podobnych opłat.

Artykuł  8

STOSOWANIE PRAWA

1. 
Ustawy i przepisy każdej Wmawiającej się Strony, regulujące na jej terytorium wlot, przebywanie i wylot z jej terytorium statków powietrznych, używanych w żegludze międzynarodowej, eksploatację i żeglugę statków powietrznych w czasie gdy znajdują się w granicach jej terytorium, będą miały zastosowanie również do statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Ustawy i przepisy każdej Umawiającej się Strony, regulujące wlot, przebywanie i odlot ze swojego terytorium, pasażerów, załóg, poczty i towarów, przewożonych na pokładzie statków powietrznych, a w szczególności te, które dotyczą paszportów, kontroli celnej i sanitarnej, będą miały zastosowanie do pasażerów, załóg, poczty i ładunków zabieranych na pokład statków powietrznych używanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  9.

TARYFY

1. 
Taryfy, które mają być stosowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony do przewozu na terytorium lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, będą ustalone w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich wiążących się z tym czynników, łącznie z kosztem eksploatacji, rozsądnym zyskiem oraz taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych.
2. 
Taryfy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu będą w miarę możliwości uzgadniane przez zainteresowane wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron, przy konsultacji z innymi przedsiębiorstwami lotniczymi, eksploatującymi całość lub część trasy. Porozumienie takie, w miarę możliwości, będzie osiągane przy zastosowaniu procedury, ustanowienia taryf ustalonej przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego.
3. 
Ustalone w ten sposób taryfy będą przedkładane władzom lotniczym Umawiających się Stron do zatwierdzenia co najmniej na czterdzieści pięć dni przed datą proponowany do wejścia ich w życie. W przypadkach specjalnych termin ten będzie mógł być skrócony, pod warunkiem uzyskania zgody wymienionych władz.
4. 
Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do którejkolwiek z tych taryf lub z jakiegokolwiek powodu taryfa nie może być ustalona zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego Artykułu, albo jeżeli w ciągu pierwszych trzydziestu dni wymienionego w ustępie 3 niniejszego Artykułu okresu czterdziestu pięciu dni władze lotnicze jednej z Umawiających się Stron zawiadomią władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony o braku zgody co do którejkolwiek taryfy, ustalonej zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego Artykułu władze lotnicze obu Umawiających się Stron powinny starać się ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia.
5. 
Żadna taryfa nie wejdzie w życie, o ile nie zostanie zatwierdzona przez władze lotnicze Umawiających się Stron.
6. 
Taryfy ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu zachowują ważność do czasu ustalenia nowych taryf, zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu.
Artykuł  10

POSTANOWIENIA FINANSOWE

1. 
Rozliczenia i płatności między wyznaczonym i przedsiębiorstwami lotniczymi dokonywane będą z zachowaniem postanowień układu płatniczego, obowiązującego między obu krajami i przy zachowaniu aktualnych przepisów dewizowych stosowanych na ich terytoriach.

W przypadku braku odpowiednich postanowień układu płatniczego, wyżej wymienione rozliczenia i płatności będą dokonywane w walutach wymienialnych.

2. 
Każda Umawiająca się Strona zwalnia przychody uzyskane z eksploatacji statków powietrznych w ruchu międzynarodowym przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze od podatków, podatków od zysków, jak również od innych opłat.
Artykuł  11

PRZEDSTAWICIELSTWA

Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze będą miały prawo utrzymywać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony swe przedstawicielstwo z personelem niezbędnym do eksploatacji uzgodnionych linii.

Artykuł  12.

KONSULTACJE

Władze lotnicze Umawiających się Stron w duchu ścisłej współpracy, od czasu do czasu, będą konsultować się wzajemnie w celu zapewnienia przestrzegania i należytego stosowania postanowień niniejszej Umowy i jej Załącznika.

Artykuł  13

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. 
Jeżeli powstanie jakikolwiek spór między Umawiającymi się Stronami co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą dożyły przede wszystkim do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji.
2. 
Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, mogą one uzgodnić przekazanie sporu do rozstrzygnięcia jakiejś osobie lub organowi albo na żądanie którejkolwiek Umawiającej się Strony, spór będzie przedstawiony do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczy dwaj w ten sposób wyznaczeń i. Każda Umawiająca się Strona powinna wyznaczyć arbitra w okresie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania przez którakolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Umawiającej się Strony zawiadomienia w drodze dyplomatycznej o żądaniu rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, trzeci zaś arbiter powinien być wyznaczony w terminie następnych sześćdziesięciu dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w oznaczonym okresie albo, jeżeli trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony w oznaczonym okresie, każda Umawiająca się Strona może się zwrócić do Przewodniczącego Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów, zależnie od potrzeby. W takim przypadku trzecim arbitrem będzie obywatel Państwa trzeciego, który będzie działać Jako przewodniczący trybunału arbitrażowego.
3. 
Umawiające się Strony zastosują się do każdej decyzji wydanej zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu.
Artykuł  14.

OCHRONA LOTNICTWA

1. 
Umawiające się Strony potwierdzają swoje prawa i zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego, w tym Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku, Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, podpisanej w Tokio dnia 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, podpisanej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku oraz Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku. Umawiające się Strony potwierdzają, że ich zobowiązania odnośnie ochrony lotnictwa cywilnego przed czynami bezprawnej ingerencji stanowią integralną część ich wzajemnych stosunków, wynikających z niniejszej Umowy.
2. 
Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu pasażerów, załóg statków powietrznych, portów lotniczych i urządzeń nawigacji lotniczej, oraz każdemu innemu zagrożeniu bezpieczeństwa lotniczego.
3. 
We wzajemnych stosunkach Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego ustanowi onym i przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji w zakresie, w .jakim takie przepisy bezpieczeństwa mają zastosowanie do Umawiających się Stron; będą one wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji lub użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub miejsce stałego zamieszkania na ich terytorium, a także użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.
4. 
Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby od jej przedsiębiorstw lotniczych można było żądać przestrzegania przepisów bezpieczeństwa lotniczego, o których mowa w ustępie 3 wymaganych przez drugą Umawiającą się Stronę przy wlocie i wylocie i przebywaniu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. Każda Umawiająca się Strona zapewni stosowanie odpowiednich środków na jej terytorium dla ochrony statków powietrznych, kontroli pasażerów i ich bagażu podręcznego oraz przeprowadzenia odpowiedniej kontroli załóg, ładunków, zapasów pokładowych przed i w czasie załadowywania. Każda Umawiająca się Strona będzie również pozytywnie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie uzasadnionych, specjalnych środków bezpieczeństwa w razie szczególnego zagrożenia.
5. 
W przypadku zaistnienia aktu lub groźby zaistnienia aktu bezprawnego zawładnięcia cywilnym statkiem powietrznym albo innego bezprawnego aktu przeciwko bezpieczeństwu takiego statku, jego pasażerów i załogi, portów lotniczych lub urządzeń nawigacji lotniczej, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy przez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego zdarzenia lub groźby jego zaistnienia.
Artykuł  15.

WYMIANA DANYCH STATYSTYCZNYCH

Władza lotnicza którejkolwiek Umawiającej się Strony będzie dostarczać władzy lotniczej drugiej Umawiającej się Strony, na ich żądanie, takie dane statystyczne okresowe lub inne, jakie mogą być rozsądnie wymagane, w celu dokonania przeglądu zdolności przewozowej oferowanej na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron.

Artykuł  16.

ZMIANY

1. 
Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zaproponować drugiej Umawiającej się Stronie wszelką zmianę, której wprowadzenie do niniejszej Umowy uważa za pożądane. Konsultacje między Umawiającymi się Stronami w sprawie proponowanych zmian powinny rozpocząć się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty zgłoszenia żądania takich konsultacji przez jedną Umawiającą się Stronę.
2. 
Jeżeli którakolwiek Umawiająca się Strona uważa za pożądane wprowadzenie zmiany do Załącznika do niniejszej Umowy, władze lotnicze obu Umawiających się Stron mogą porozumieć się w celu wprowadzenia takiej zmiany.
3. 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy lub jej Załącznika, wprowadzone zgodnie z postanowieniami ustępów 1 lub 2 niniejszego Artykułu, wejdą w życie po ich potwierdzeniu w drodze wymiany not pomiędzy Umawiającymi się Stronami.
Artykuł  17.

WYPOWIEDZENIE

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony.

Którakolwiek Umawiająca się Strona może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę w drodze notyfikacji. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci swą moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez drugą Umawiającą się Stronę.

Artykuł  18

REJESTRACJA

Umowa niniejsza będzie zarejestrowana w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł  19

TYTUŁY

Tytuły Artykułów niniejszej Umowy służą tylko dla ułatwienia powoływania się i nie wpływają w, żaden sposób na interpretację Artykułów.

Artykuł  20

WEJŚCIE W ŻYCIE

Umowa niniejsza będzie stosowana tymczasowo od dnia jej podpisania, a ostatecznie wejdzie w życie gdy tylko obie Umawiające się Strony przekażą sobie pisemny notyfikację w drodze wymiany not dyplomatycznych, że zostały spełnione ich formalne konstytucyjne wymogi odnośnie wejścia w życie.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani Pełnomocnicy, należycie w tym celu upoważnieni przez ich odnośne Rządy, podpisali niniejszy Umowę.

Sporządzono w Dżakarcie dnia 13 grudnia 1991 roku, w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ  I

Trasy do eksploatacji w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Republiki Indonezji:

punkty w Indonezji - 2 punkty w Południowo-Wschodniej Azji - 2 punkty w Azji Subkontynentalnej, włączając Sri Lankę - 2 punkty na Bliskim Wschodzie 2 punkty w Europie - Warszawa - 2 punkty położone dalej

CZĘŚĆ  II

Trasy do eksploatacji w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej:

punkty w Polsce - 1 punkt w Europie - 2 punkty na Bliskim Wschodzie - 2 punkty w Azji Subkontynentalnej, włączając Sri Lankę - 3 punk ty w Azji Południowo-Wschodniej - Dżakarta - 2 punkty położone dalej

CZĘŚĆ  III

Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony może, w jakichkolwiek lub we wszystkich lotach, omijać jakikolwiek z powyższych punktów pod warunkiem, że uzgodnione linie na trasie rozpoczynają się i kończy na terytorium tej Umawiającej się Strony.

CZĘŚĆ  IV

Punkty pośrednie i punkty położone dalej zostaną uzgodnione przez oba wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze i będą przedmiotem zatwierdzenia przez władze lotnicze.

Zmiany w prawie

Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
Ulga podatkowa dla frankowiczów już obowiązuje

15 marca weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy przedłużą korzystne dla kredytobiorców rozwiązania, które obowiązywały do końca 2021 roku.

Piotr Szewczyk 23.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.111

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Indonezja-Polska. Umowa o transporcie lotniczym dotycząca regularnej komunikacji lotniczej. Dżakarta.1991.12.13.
Data aktu: 13/12/1991
Data ogłoszenia: 27/01/2021
Data wejścia w życie: 09/05/1996