Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

ZARZĄDZENIE Nr 90
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Urzędowi Regulacji Energetyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

§  1. 
1. 
Urząd Regulacji Energetyki, zwany dalej "Urzędem", zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem".
2. 
Urząd działa pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Prezesa.
3. 
Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2. 
1. 
Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu i dyrektorów oddziałów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
2. 
Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.
§  3. 
1. 
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i wyodrębnione stanowiska:
1)
Biuro Dyrektora Generalnego;
2)
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji;
3)
Departament Komunikacji Społecznej;
4)
Departament Monitorowania Rynku;
5)
Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów;
6)
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich;
7)
Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła;
8)
Departament Rynku Paliw Ciekłych;
9)
Departament Rynku Paliw Gazowych;
10)
Departament Źródeł Odnawialnych;
11)
Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
12)
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
13)
Wieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej.
2. 
W skład Urzędu wchodzą również:
1)
północno-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw zachodniopomorskiego i lubuskiego;
2)
północny oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;
3)
zachodni oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego;
4)
wschodni oddział terenowy z siedzibą w Lublinie, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw lubelskiego i podlaskiego;
5)
środkowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą w Łodzi, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw łódzkiego i mazowieckiego;
6)
południowo-zachodni oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw dolnośląskiego i opolskiego;
7)
południowy oddział terenowy z siedzibą w Katowicach, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw śląskiego i świętokrzyskiego;
8)
południowo-wschodni oddział terenowy z siedzibą w Krakowie, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar województw małopolskiego i podkarpackiego.
3. 
Organizację wewnętrzną, właściwość rzeczową, w tym zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, wyodrębnionych stanowisk i oddziałów, o których mowa w ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.
§  4. 
Prezes może powoływać komitety lub komitety sterujące oraz zespoły pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 2), które utraciło moc z dniem 11 września 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 25 lit. h ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 984).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022