Indonezja-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu. Dżakarta.2008.09.25.

M.P.09.18.231
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu,
sporządzona w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r.
Umowa

między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a

Rządem Republiki Indonezji

o udzieleniu kredytu

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indonezji, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem pogłębiania i rozwijania konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Indonezji postanawiają, co następuje:

Artykuł  1
1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Republiki Indonezji kredytu w wysokości 3.399.999,87 USD (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć dolarów USA 87/100), zwanego dalej "Kredytem". Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 85 % wartości kontraktów na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Indonezji towarów i usług o charakterze związanym z zapewnieniem stabilności wewnętrznej w Republice Indonezji.
2. Wartość dostaw towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Indonezji, finansowanych w ramach niniejszej Umowy, nie będzie przekraczać kwoty 3.999.999,85 USD (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć dolarów USA 85/100), co stanowi wartość Kredytu powiększoną o wartość płatności gotówkowych, o których mowa w art. 2 ust. 4.1).
3. 1 Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 lipca 2011 r. i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.
Artykuł  2
1. Kontrakty, o których mowa w art. 1 ust. 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", uprawnionymi do zawierania i realizacji takich kontraktów z Narodową Policją Republiki Indonezji, w terminie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Kontrakty będą zawierane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez polskich przedsiębiorców w banku upoważnionym do obsługi Kredytu zgodnie z art. 7 niniejszej Umowy powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu z dnia Sept 25, 2008"
3. Ceny i wartości kontraktów będą wyrażane w dolarach USA.
4. Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu podpisanych i realizowanych w ramach niniejszej Umowy kontraktów będą dokonywane w następujący sposób:
1) 15 % (słownie: piętnaście procent) wartości kontraktu będzie płatne w dolarach USA przez Rząd Republiki Indonezji w gotówce, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów;
2) pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Finansów za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z art. 7 ust.1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów.
5. Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Indonezji w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych państw bez pisemnej zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Udział towarów i usług polskiego pochodzenia w dostawach, finansowanych w ramach niniejszej Umowy, nie może być niższy niż 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent). Od eksportera będzie wymagane przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących powyższego i/lub oficjalnego świadectwa pochodzenia.
7. Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:
1) pozyskiwanie kontraktów w ramach niniejszej Umowy będzie należało do polskich przedsiębiorców i Narodowej Policji Republiki Indonezji;
2) Narodowa Policja Republiki Indonezji poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Republiki Indonezji;
3) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Finansów Republiki Indonezji prześle do Narodowej Policji Republiki Indonezji pisemną akceptację kontraktu;
4) kontrakt wejdzie w życie po upływie 15 dni od daty wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do Narodowej Policji Republiki Indonezji pisemnej akceptacji kontraktu.

Procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej ze stron.

Artykuł  3

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami stosownego kontraktu.

Artykuł  4
1. Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Republiki Indonezji na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi w 17 (słownie: siedemnastu) równych, półrocznych, kolejnych ratach płatnych w gotówce w dolarach USA, 15 lutego i 15 sierpnia danego roku po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
2. Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
Artykuł  5
1. Kredyt wykorzystany na sfinansowanie każdej z dostaw będzie oprocentowany w wysokości stawki LIBOR 6-cio miesięczny dla dolara USA plus marża w wysokości 0,5 % (słownie: zero przecinek pięć procenta) rocznie, gdzie stawka LIBOR 6-cio miesięczny dla dolara USA będzie ustalana według notowań (na stronie LIBOR01 Reutersa) o godzinie lub około 11.00 czasu londyńskiego na dwa dni robocze przed datą wykorzystania Kredytu dla pierwszego okresu odsetkowego oraz na dwa dni robocze przed 15 lutego i 15 sierpnia dla odpowiedniego okresu odsetkowego. Odsetki będą naliczane począwszy od daty określonej w art. 3.
2. Odsetki będą płatne w gotówce w dolarach USA, w półrocznych kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu za kolejne okresy odsetkowe, kończące się każdego 15 lutego i 15 sierpnia danego roku.
3. Pierwsza spłata odsetek jest płatna w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 365 dni w roku przy faktycznej liczbie dni (365[366]/365).
5. W przypadku, gdyby Rząd Republiki Indonezji nie dokonał płatności z tytułu spłat kapitału oraz odsetek wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od nie zapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 0,75 % (słownie: zero przecinek siedemdziesiąt pięć procenta) rocznie ponad stopę ustaloną w art. 5 ust. 1.
6. Karne odsetki będą naliczane za okres od daty terminu zapadalności do daty dokonania rzeczywistej spłaty.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.
8. Od niewykorzystanej kwoty Kredytu naliczana będzie prowizja od zaangażowania (commitment fee) w wysokości 0,125 % (słownie: zero przecinek sto dwadzieścia pięć procenta) rocznie. Prowizja ta naliczana będzie począwszy od dziewięćdziesiątego dnia od daty wejścia w życie niniejszej Umowy lub od daty pierwszego wykorzystania Kredytu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, do dnia pełnego wykorzystania Kredytu, w dniach kończących okresy odsetkowe tj. 15 lutego i 15 sierpnia danego roku. Prowizja od zaangażowania jest płatna poza Kredytem.
9. Od kwoty Kredytu, o której mowa w art. 1 ust. 1, zostanie naliczona prowizja organizacyjna (management fee) w wysokości 0,125 % (słownie: zero przecinek sto dwadzieścia pięć procenta), płatna poza Kredytem w terminie 90 dni od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.
10. Prowizje wymienione w ust. 8 i 9 będą płatne przez Rząd Republiki Indonezji na rachunek wskazany przez bank upoważniony do obsługi Kredytu zgodnie z art. 7 ust. 1.
Artykuł  6

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy nie przypada na dzień roboczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, płatność zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w mieście Nowy Jork są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł  7
1. W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w dolarach USA na imię Ministerstwa Finansów Republiki Indonezji (dalej "MOF RI"), o nazwie "Kredyt dla Rządu Republiki Indonezji" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitałowych, odsetek i innych kosztów. MOF RI działający w imieniu Rządu Republiki Indonezji, otworzy rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego i MOF RI zawrą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Umowę Wykonawczą niezbędną do realizacji niniejszej Umowy.
Artykuł  8
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, które mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w celu wykonania niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2. Wszelkie podatki dochodowe będą ponoszone zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
3. Wszelkie prowizje bankowe związane z płatnościami w ramach niniejszej Umowy będą odrębnie ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie, poza ramami niniejszej Umowy.
4. Wszelkie spłaty rat kapitału i odsetek zgodnie z niniejszą Umową, nie będą pomniejszane o żadne opłaty i podatki nałożone przez władze Republiki Indonezji lub banki-korespondentów.
Artykuł  9
1. Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.
2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań określonych w ust. 1, spór będzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej.
Artykuł  10

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

Artykuł  11

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł  12

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania. Umowa pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Jakarta dnia Sept 25, 2008, w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i angielskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

1 Art. 1 ust. 3 zmieniony przez art. 1 porozumienia z dnia 24 maja 2011 r. (M.P.11.81.818) zmieniającej nin. umowę z dniem 24 maja 2011 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020