Statut powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 22 grudnia 1967 r.
w sprawie statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1.
Nadaje się powszechnym jednostkom organizacyjnym Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 21 Rady Państwa z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie statutu organizacyjnego Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
uchwała Rady Państwa z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie powołania Kolegium w Generalnej Prokuraturze (Monitor Polski Nr 20, poz. 82).

ZAŁĄCZNIK

STATUT POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

§  1.
1.
Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są: Prokuratura Generalna, prokuratury wojewódzkie i prokuratury rejonowe.
2.
Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi Prokuratury są również inne prokuratury tworzone przez Prokuratora Generalnego zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  2.
1.
W ramach powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury działają:
1)
w Prokuraturze Generalnej - prokuratorzy i wiceprokuratorzy Prokuratury Generalnej,
2)
w prokuraturach wojewódzkich - prokuratorzy wojewódzcy oraz podlegli im wiceprokuratorzy i podprokuratorzy prokuratur wojewódzkich,
3)
w prokuraturach rejonowych - prokuratorzy rejonowi oraz podlegli im wiceprokuratorzy, podprokuratorzy i asesorzy prokuratur rejonowych.
2.
Pracownikom mianowanym na stanowiska służbowe określone w ust. 1 przysługuje odpowiedni tytuł służbowy. W okresie pełnienia funkcji określonych w dalszych przepisach statutu służy pracownikom również prawo do tytułu związanego z funkcją.
§  3.
1.
W skład Prokuratury Generalnej wchodzą:

Gabinet Prokuratora Generalnego,

Departament I - Kontroli Przestrzegania Prawa i Spraw Cywilnych,

Departament II - Postępowania Karnego,

Departament III - Sądowy i Ułaskawień,

Departament IV - Organizacyjny,

Departament V - Profilaktyki oraz Współdziałania z Organami Państwowymi i Organizacjami Społecznymi,

Departament VI - Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych,

Departament VII - Budżetowo-Administracyjny.

2.
Komórki organizacyjne wymienione w ust. 1 mogą dzielić się na wydziały. Wydziały oraz komórki organizacyjne, w których nie utworzono wydziałów, mogą dzielić się na działy i rejony.
3.
Prokurator Generalny ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną Prokuratury Generalnej oraz określa szczegółowy zakres działania jej komórek organizacyjnych.
§  4.
Departamentami (Gabinetem Prokuratora Generalnego) Prokuratury Generalnej kierują ich dyrektorzy. Inni pracownicy prokuratorscy mogą być powołani do pełnienia następujących funkcji w Prokuraturze Generalnej: wicedyrektora departamentu (Gabinetu Prokuratora Generalnego), doradcy Prokuratora Generalnego, radcy Prokuratora Generalnego, naczelnika wydziału, wizytatora, kierownika działu (rejonu), specjalisty.
§  5.
Kolegium Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwane w dalszym ciągu "Kolegium", rozpatruje:
1)
projekty wytycznych ustalających podstawowe kierunki działania Prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości, kontroli przestrzegania prawa oraz postępowania cywilnego,
2)
założenia i projekty okresowych sprawozdań z działalności Prokuratury składanych Radzie Państwa,
3)
projekty informacji, jakie Prokurator Generalny zamierza przedstawić Radzie Państwa oraz jej komisjom,
4)
oceny stanu praworządności w kraju i w poszczególnych jego regionach oraz skuteczności podejmowanych działań zmierzających do poprawy przestrzegania prawa,
5)
projekty ważniejszych zarządzeń i instrukcji Prokuratora Generalnego,
6)
oceny stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków jej szkolenia,
7)
projekty preliminarza budżetowego Prokuratury,
8)
inne zagadnienia, jakie Prokurator Generalny uzna za celowe wnieść na posiedzenie Kolegium.
§  6.
W skład Kolegium wchodzą:
1)
Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jako przewodniczący,
2)
zastępcy Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
3)
członkowie, powoływani przez Radę Państwa na wniosek Prokuratora Generalnego spośród prokuratorów zajmujących kierownicze stanowiska w Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz w Instytucie Problematyki Przestępczości.
§  7.
1.
Kolegium działa na podstawie regulaminu wydanego przez Prokuratora Generalnego po wysłuchaniu opinii Kolegium.
2.
O powzięciu decyzji wbrew opinii Kolegium Prokurator Generalny zawiadamia Przewodniczącego Rady Państwa.
3.
Członek Kolegium może zgłosić Przewodniczącemu Rady Państwa swoje zastrzeżenia co do decyzji Prokuratora Generalnego, opartej na opinii Kolegium, wydanej wbrew jego stanowisku.
§  8.
1.
Prokurator Generalny ustala strukturę organizacyjną prokuratur wojewódzkich, określając liczbę i nazwy wydziałów.
2.
Prokurator wojewódzki ustala strukturę organizacyjną wydziałów prokuratury wojewódzkiej i szczegółowy zakres ich działania. Utworzenie działu, a także rejonu zamiejscowego prokuratury wojewódzkiej wymaga zgody Prokuratora Generalnego.
§  9.
Prokuraturą wojewódzką kieruje prokurator wojewódzki. Inni pracownicy prokuratorscy mogą być powołani do pełnienia następujących funkcji w prokuraturze wojewódzkiej: zastępcy prokuratora wojewódzkiego, naczelnika wydziału, wizytatora, kierownika rejonu zamiejscowego, kierownika działu.
§  10.
1.
Prokuratura rejonowa obejmuje terytorialnym zakresem działania jedną lub więcej jednostek podziału terytorialnego stopnia podstawowego w obrębie jednego województwa.
2.
Prokurator wojewódzki może tworzyć w prokuraturze rejonowej działy.
§  11.
Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy. Inni pracownicy prokuratorscy mogą być powołani do pełnienia w prokuraturze rejonowej funkcji zastępcy prokuratora rejonowego lub kierownika działu.
§  12.
1.
Biurowość powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury prowadzą sekretariaty i inne komórki administracyjne.
2.
W skład sekretariatu wchodzą: kierownik sekretariatu, sekretarze i inni pracownicy kancelaryjni, jak również woźni.
3.
Prokurator Generalny określa organizację i zakres działania sekretariatów oraz zasady prowadzenia biurowości.
§  13.
Prokurator Generalny określa tabelę stanowisk służbowych pracowników administracyjnych Prokuratury.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021