Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych.

M.P.76.38.171
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 września 1976 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) w związku z § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 35, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 1972 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:

"w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności oprocentowanych bonów oszczędnościowych.";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Upoważnia się Narodowy Bank Polski do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności oprocentowanych bonów oszczędnościowych, zwanych dalej »bonami«.";

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Powszechne kasy oszczędności wydają bony o wartościach nominalnych 1.000 zł, 5.000 zł i 10.000 zł.";

4) w § 5 ust. 1 skreśla się pierwsze zdanie;
5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Bony są sprzedawane według ich wartości nominalnej, z kuponami odsetkowymi za bieżący rok oprocentowania i za lata następne. Przy sprzedaży bonu pobiera się dopłatę za kupon odsetkowy za rok bieżący według następujących zasad:

Jeżeli sprzedaż bonu następuje: Dopłata wynosi dla bonu o wartości nominalnej:
1.000 zł 5.000 zł 10.000 zł
w pierwszym kwartale 12,50 zł 62,50 zł 125,00 zł
w drugim kwartale 25,00 zł 125,00 zł 250,00 zł
w trzecim kwartale 37,50 zł 187,50 zł 375,00 zł
w czwartym kwartale 50,00 zł 250,00 zł 500,00 zł

2. W okresie od 15 do 31 grudnia bony są sprzedawane według ich wartości nominalnej, bez kuponu za bieżący rok oprocentowania.";

6) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy wykupie bonu, oprócz jego wartości nominalnej, wypłaca się równowartość odsetek za poprzednie kwartały roku, w którym następuje wykup, według następujących zasad:

Jeżeli wykup bonu następuje: Równowartość odsetek wynosi dla bonu o wartości nominalnej:
1.000 zł 5.000 zł 10.000 zł
w pierwszym kwartale - - -
w drugim kwartale 12,50 zł 62,50 zł 125,00 zł
w trzecim kwartale 25,00 zł 125,00 zł 250,00 zł
w czwartym kwartale 37,50 zł 187,50 zł 375,00 zł"
7) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Sprzedaż i wykup bonów oraz wypłata odsetek od bonów dokonywane są przez powszechne kasy oszczędności i ich ekspozytury oraz przez upoważnione urzędy pocztowo-telekomunikacyjne i agencje powszechnych kas oszczędności."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1977 r., z tym że przepis § 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 5 niniejszego zarządzenia wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1976 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.38.171

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych.
Data aktu: 17/09/1976
Data ogłoszenia: 04/10/1976
Data wejścia w życie: 01/01/1977, 15/12/1976