Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla Energetyki".

M.P.76.35.153
UCHWAŁA Nr 178
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1976 r.
w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Energetyki".
W celu uznania zasług za wieloletnią i ofiarną pracę w energetyce oraz szczególnych osiągnięć w rozwoju energetyki Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Ustanawia się odznakę "Zasłużony dla Energetyki", zwaną dalej "odznaką".
§  2. Odznaka jest trzystopniowa: złota, srebrna i brązowa.
§  3. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym i może być nadawana:
1) pracownikom energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej zatrudnionym w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, zakładach przesyłających i rozdzielających energię elektryczną i cieplną, zakładach zaplecza produkcyjno-remontowego i usługowego energetyki, pracownikom kierownictwa i dozoru technicznego energetyki za osiągnięcia w pracy zawodowej i szczególny wkład w rozwój energetyki,
2) pracownikom instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych jednostek naukowo-badawczych za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych w energetyce oraz prac badawczych i wdrożeniowych w zakresie zastosowań energii jądrowej,
3) pracownikom zatrudnionym w zakładach, których działalność stanowi bazę paliwową dla energetyki, za szczególny wkład w opracowywanie i wdrażanie nowych technologii przygotowywania paliw dla energetyki, rozszerzanie bazy surowcowej paliw przez stosowanie nowych paliw w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
4) pracownikom biur projektowych oraz przedsiębiorstw budowlanych i budowlano-montażowych realizujących inwestycje energetyczne, pracownikom zakładów wytwórczych urządzeń dla energetyki za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej w zakresie realizacji budów energetycznych i produkcji urządzeń oraz unowocześniania i rozwoju energetyki,
5) pozostałym pracownikom resortu energetyki i energii atomowej za osiągnięcia w długotrwałej pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie energetyki,
6) innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju energetyki,
7) obywatelom państw obcych za zasługi położone w rozwoju i umacnianiu współpracy międzynarodowej w dziedzinie energetyki i energii atomowej.
§  4.
1. Odznakę nadaje Minister Energetyki i Energii Atomowej osobom zatrudnionym:
1) w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Energetyki i Energii Atomowej - na wniosek kierownika tej jednostki organizacyjnej,
2) w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez innych ministrów (kierowników urzędów centralnych) - na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego),
3) w jednostkach organizacyjnych podległych terenowym organom administracji państwowej lub przez nie nadzorowanych - na wniosek właściwego wojewody lub prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego,
4) w organizacjach spółdzielczych oraz działaczom i pracownikom organizacji społecznych - na wniosek zarządów centralnych związków spółdzielni i organizacji społecznych.
2. Wręczenia odznaki i legitymacji dokonuje Minister Energetyki i Energii Atomowej lub upoważniona przez niego osoba.
§  5. Pracownicy wyróżnieni odznaką i spełniający na równi z innymi pracownikami wymagane warunki mają pierwszeństwo:
1) przy przedstawianiu do orderów i odznaczeń,
2) w awansowaniu,
3) w kierowaniu na szkolenie i doskonalenie zawodowe,
4) w korzystaniu z wszelkiego rodzaju świadczeń socjalnych.
§  6.
1. Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania wyróżnionego na karę pozbawienia praw publicznych.
2. Minister Energetyki i Energii Atomowej może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.
§  7. Minister Energetyki i Energii Atomowej ustali wzór odznaki oraz zasady i tryb jej nadawania.
§  8. Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem są pokrywane z budżetu Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020