Tucz trzody chlewnej oraz wykorzystanie odpadków pokarmowych na pasze dla trzody chlewnej przez zakłady żywienia zbiorowego.

M.P.76.33.144
ZARZĄDZENIE Nr 51
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1976 r.
w sprawie tuczu trzody chlewnej oraz wykorzystywania odpadków pokarmowych na pasze dla trzody chlewnej przez zakłady żywienia zbiorowego.
W celu racjonalnego zagospodarowania odpadków pokarmowych, które mogą być przeznaczone na pasze dla trzody chlewnej przez zakłady żywienia zbiorowego i przyczynić się do poprawy zaopatrzenia tych zakładów w mięso oraz przetwory mięsne, zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Organizacje gospodarcze i instytucje prowadzące zakłady gastronomiczne, stołówki i inne zakłady żywienia zbiorowego obowiązane są do prowadzenia tuczu trzody chlewnej wykorzystując w tym celu przede wszystkim odpadki pokarmowe. Tucz trzody chlewnej powinien być organizowany systemem gospodarczym.
2. Wojewodowie mogą zwolnić od obowiązku prowadzenia tuczu trzody chlewnej organizacje gospodarcze i instytucje nie mające odpowiednich pomieszczeń i warunków do prowadzenia tego tuczu.
3. Organizacje gospodarcze i instytucje, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do zbiórki odpadków pokarmowych i zbywania ich innym zakładom żywienia zbiorowego, prowadzącym tucz trzody chlewnej.
§  2.
1. Produkcja trzody w tuczarniach przyzakładowych powinna być przeznaczona na uzupełnienie zaopatrzenia w mięso i jego przetwory zakładów pracy prowadzących tucz oraz na sprzedaż zakładom przemysłu mięsnego.
2. Organizacje gospodarcze i instytucje prowadzące tucz przyzakładowy mogą na podstawie zawartych umów przekazać część uzyskanej produkcji lub wpływów ze sprzedaży żywca zakładom dostarczającym odpadki pokarmowe (§ 1 ust. 3).
§  3. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu zapewni organizacjom gospodarczym i instytucjom prowadzącym tucz trzody chlewnej zaopatrzenie w prosięta i warchlaki przeznaczone do dalszego tuczu oraz w pasze, w wysokości 15 kg koncentratu paszowego na 1 sztukę trzody.
§  4. Wojewoda może przekazać organizacjom gospodarczym i instytucjom w zarząd i użytkowanie ziemię, znajdującą się w dyspozycji Państwowego Funduszu Ziemi, wraz z budynkami w ilości niezbędnej na prowadzenie tuczu trzody chlewnej. Przejęta w użytkowanie ziemia i budynki powinny zapewnić intensywny wzrost produkcji zbóż, okopowych i innych pasz, zbliżony do średnich danego rejonu, tak aby wyprodukowana pasza łącznie z odpadkami pokarmowymi stanowiła podstawę stałego rozwoju produkcji żywca rzeźnego.
§  5. Wojewoda zapewni odpowiedni nadzór nad:
1) prowadzeniem tuczarń przyzakładowych przy wykorzystaniu odpadków pokarmowych,
2) prawidłową zbiórką, konserwacją i skarmianiem odpadków pokarmowych oraz przestrzeganiem przepisów sanitarno-weterynaryjnych,
3) właściwą technologią żywienia trzody chlewnej.
§  6.
1. Organizacje gospodarcze i instytucje prowadzące tucz trzody chlewnej przy wykorzystaniu odpadków pokarmowych zobowiązane są składać wojewodom półroczne informacje z podaniem:
- stanu pogłowia trzody chlewnej w tuczarniach przez nie prowadzonych,
- ilości i wagi sztuk trzody chlewnej poddanych ubojowi oraz ilości sztuk sprzedanych zakładom przemysłu mięsnego.
2. Wojewodowie przesyłają półroczne informacje według stanu na koniec czerwca i grudnia każdego roku Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług.
§  7. Zaleca się właściwym zarządom organizacji spółdzielczych i społecznych organizowanie tuczu trzody chlewnej oraz wykorzystanie odpadków pokarmowych przez podległe im zakłady żywienia zbiorowego na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  8. Przepisy zarządzenia dotyczące wojewodów stosuje się odpowiednio do prezydentów miast stopnia wojewódzkiego.
§  9. Traci moc zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie obowiązku prowadzenia tuczu trzody chlewnej i zbiórki odpadków pokarmowych (Monitor Polski Nr A-49, poz. 574).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.33.144

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tucz trzody chlewnej oraz wykorzystanie odpadków pokarmowych na pasze dla trzody chlewnej przez zakłady żywienia zbiorowego.
Data aktu: 05/08/1976
Data ogłoszenia: 11/08/1976
Data wejścia w życie: 11/08/1976