Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.76.28.126
ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 16 czerwca 1976 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 14 stycznia 1975 r. w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 3, poz. 16 i Nr 24, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:
1. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia:
1) w części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
a) w pozycji I. Uniwersytety lp. 3 i lp. 8 otrzymują brzmienie:
Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora nauk geograficznych,

doktora nauk przyrodniczych

Wydział Filologiczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora nauk fizycznych

doktora nauk matematycznych,

doktora nauk przyrodniczych

Wydział Prawa i Administracji doktora nauk prawnych
Instytut Chemii doktora nauk chemicznych
Instytut Filologii Polskiej doktora nauk humanistycznych
Instytut Nauk Politycznych doktora nauk politycznych"
"8 Uniwersytet Warszawski Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii doktora nauk przyrodniczych
Wydział Chemii doktora nauk chemicznych,

doktora nauk przyrodniczych

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych doktora nauk politycznych
Wydział Fizyki doktora nauk fizycznych
Wydział Geologii doktora nauk przyrodniczych
Wydział Historyczny doktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Mechaniki doktora nauk matematycznych
Wydział Neofilologii doktora nauk humanistycznych
Wydział Polonistyki doktora nauk humanistycznych
Wydział Prawa i Administracji doktora nauk prawnych
Wydział Rusycystyki i Slawistyki doktora nauk humanistycznych
Instytut Administracji i Zarządzania doktora nauk prawnych
Instytut Filozofii doktora nauk humanistycznych
Instytut Geografii doktora nauk geograficznych
Instytut Historyczno-Prawny doktora nauk prawnych
Instytut Nauk Ekonomicznych doktora nauk ekonomicznych
Instytut Nauk o Państwie i Prawie doktora nauk prawnych
Instytut Organizacji i Kierowania doktora nauk o organizacji i zarządzaniu
Instytut Orientalistyczny doktora nauk humanistycznych
Instytut Pedagogiki doktora nauk humanistycznych
Instytut Prawa Cywilnego doktora nauk prawnych
Instytut Prawa Karnego doktora nauk prawnych
Instytut Psychologii doktora nauk humanistycznych
Instytut Socjologii doktora nauk humanistycznych"
b) w pozycji II. Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna:
- pod lp. 3 Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki dodaje się wyrazy:
- w rubryce 2 - "Wydział Matematyczno-Fizyczny",
- w rubryce 4 - "doktora nauk matematycznych",
- pod lp. 10 Politechnika Wrocławska - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - Instytut Matematyki - w rubryce 4 skreśla się wyrazy "doktora nauk fizycznych";
c) w pozycji VIII. Akademie medyczne; pod lp. 8 Akademia Medyczna w Warszawie - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej dodaje się wyrazy:
- w rubryce 2 - "Instytut Nauki o Leku"
- w rubryce 4 - "doktora nauk przyrodniczych";
2) w części C. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk:
a) pod lp. 15 w rubryce 2 wyrazy "Instytut Geografii" zastępuje się wyrazami "Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania",
b) pod lp. 22 w rubryce 2 wyrazy "Instytut Nauk Prawnych" zastępuje się wyrazami "Instytut Państwa i Prawa",
c) pod lp. 37 w rubryce 2 wyrazy "Centrum Badań Naukowych Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych" zastępuje się wyrazami "Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska",
d) dodaje się lp. 40 w brzmieniu:
Lp. Nazwa placówki naukowej Nazwa stopnia naukowego
"40. Instytut Fizyki Molekularnej doktora nauk fizycznych"
3) w części D. Instytuty naukowo-badawcze:
a) pod lp. 3 i 4, rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

"Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska",

b) pod lp. 5 i 6, rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

"Minister Górnictwa",

c) pod lp. 17 i 18, rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

"Minister Hutnictwa",

d) pod lp. 19, rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

"Minister Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych",

e) pod lp. 27, w rubryce 2 wyrazy "Instytut Przemysłu Mięsnego" zastępuje się wyrazami: "Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
f) pod lp. 55 i 56, rubryka 3 otrzymuje brzmienie: "Minister Energetyki i Energii Atomowej",
g) dodaje się lp. 61 w brzmieniu:
Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"61. Instytut Morski Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej doktora nauk ekonomicznych"
2. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia:
1) w części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:
a) w pozycji I. Uniwersytety:
- pod lp. 1 Uniwersytet Gdański - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – dodaje się wyrazy:
- w rubryce 2 - "Wydział Ekonomiki Produkcji",
- w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk ekonomicznych",
- pod lp. 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - dodaje się wyrazy:
- w rubryce 2 - "Wydział Prawa i Administracji",
- w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk prawnych",
- lp. 3 i lp. 8 otrzymują brzmienie:
Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi doktora habilitowanego nauk geograficznych,

doktora habilitowanego

nauk przyrodniczych

Wydział Filologiczny doktora habilitowanego

nauk humanistycznych

Wydział Filozoficzno-Historyczny doktora habilitowanego

nauk humanistycznych

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii doktora habilitowanego

nauk fizycznych,

doktora habilitowanego nauk matematycznych,

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

Wydział Prawa i Administracji doktora habilitowanego nauk prawnych
Instytut Chemii doktora habilitowanego nauk chemicznych"
"8 Uniwersytet Warszawski Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Chemii doktora habilitowanego nauk chemicznych,

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych doktora habilitowanego nauk politycznych
Wydział Fizyki doktora habilitowanego nauk fizycznych
Wydział Geologii doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Historyczny doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Mechaniki doktora habilitowanego nauk matematycznych
Wydział Nauk Społecznych doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

Wydział Neofilologii doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Polonistyki doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Prawa i Administracji doktora habilitowanego nauk prawnych
Wydział Rusycystyki i Slawistyki doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Instytut Geografii doktora habilitowanego nauk geograficznych
Instytut Pedagogiki doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Instytut Psychologii doktora habilitowanego nauk humanistycznych"
b) w pozycji II. Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna,
- pod lp. 5 Politechnika Poznańska - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - dodaje się wyrazy:
- w rubryce 2 - "Wydział Budownictwa Lądowego",
- w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk technicznych",
c) w pozycji V. Akademie rolnicze,
- pod lp. 5 Akademia Rolnicza w Szczecinie - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - dodaje się wyrazy:
- w rubryce 2 - "Wydział Zootechniczny",
- w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk rolniczych";
2) w części C. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk:
a) pod lp. 8 w rubryce 2 wyrazy "Instytut Geografii" zastępuje się wyrazami "Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania",
b) pod lp. 13 w rubryce 2 wyrazy "Instytut Nauk Prawnych" zastępuje się wyrazami "Instytut Państwa i Prawa";
3) w części D. Instytuty naukowo-badawcze:
a) pod lp. 1 rubryka 3 otrzymuje brzmienie "Minister Górnictwa",
b) pod lp. 15 rubryka 3 otrzymuje brzmienie "Minister Energetyki i Energii Atomowej",
c) dodaje się lp. 18, 19 i 20 w brzmieniu:
Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"18 Instytut Fizyki Jądrowej Minister Energetyki i Energii Atomowej doktora habilitowanego nauk fizycznych
19 Instytut Matki i Dziecka Minister Zdrowia i Opieki Społecznej doktora habilitowanego nauk medycznych
20 Instytut Sadownictwa Minister Rolnictwa doktora habilitowanego nauk rolniczych"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.28.126

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
Data aktu: 16/06/1976
Data ogłoszenia: 06/07/1976
Data wejścia w życie: 06/07/1976