Limitowanie zużycia energii elektrycznej przez niektórych odbiorców w okresie od dnia 1 maja 1976 r. do dnia 30 kwietnia 1977 r.

M.P.76.17.77
UCHWAŁA Nr 80
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 1976 r.
w sprawie limitowania zużycia energii elektrycznej przez niektórych odbiorców w okresie od dnia 1 maja 1976 r. do dnia 30 kwietnia 1977 r.
W celu wzmożenia oszczędności zużycia energii elektrycznej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. W okresie od dnia 1 maja 1976 r. do dnia 30 kwietnia 1977 r. wprowadza się limitowanie zużycia energii elektrycznej przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej o charakterze produkcyjno-usługowym oraz przez użytkowników lokali niemieszkalnych, zwanych dalej "odbiorcami".
§  2. Przepis ust. 1 stosuje się do odbiorców, którzy rozliczają się z tytułu pobierania energii elektrycznej według przepisów taryfowych ujętych w taryfie nr 7-Z/76 - działy o symbolach B, C i E oraz w taryfie energii elektrycznej dla lokali niemieszkalnych i drobnych nie uspołecznionych odbiorców siłowych (taryfa II b).
§  2. Limit zużycia energii elektrycznej ustala się na poszczególne okresy obrachunkowe obejmujące okres od dnia 1 maja 1976 r. do dnia 30 kwietnia 1977 r.
§  3. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi 100% ilości energii elektrycznej, jaka została pobrana w okresach obrachunkowych od dnia 1 maja 1975 r. do dnia 30 kwietnia 1976 r.
§  4. Właściwy terenowo zakład energetyczny ustali i poda do wiadomości zainteresowanego odbiorcy wysokość obowiązującego limitu zużycia energii elektrycznej w odpowiednim okresie obrachunkowym od dnia 1 maja 1976 r. do dnia 30 kwietnia 1977 r. przed rozpoczęciem każdego okresu obrachunkowego.
§  5. W wypadkach uzasadnionych rozbudową, technologicznie celowym wzrostem wyposażenia w odbiorniki energii elektrycznej, społecznie uzasadnionym wydłużeniem liczby godzin pracy lub zmianą profilu świadczonych usług właściwy terenowo okręgowy inspektorat gospodarki paliwowo-energetycznej może zmienić limit zużycia energii elektrycznej na udokumentowany wniosek odbiorcy, złożony przed rozpoczęciem okresu obrachunkowego, na który ma być zmieniony limit.
§  6.
1. Za energię elektryczną, pobraną ponad ustalony limit, zakład energetyczny pobiera opłatę w wysokości 5-krotnej stawki taryfowej.
2. Opłaty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, pobiera się za każdy okres obrachunkowy w ramach inkasa należności za pobraną energię elektryczną.
§  7. Limitowaniu zużycia energii elektrycznej nie podlegają:
1) obiekty upowszechniania kultury,
2) lokale niemieszkalne przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych,
3) zakłady służby zdrowia i opieki społecznej,
4) lokale niemieszkalne przeznaczone do prowadzenia i zabezpieczenia ruchu oraz obsługi technicznej komunikacji powietrznej, morskiej i kolejowej.
§  8. Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej ustalą zakres stosowania przepisów uchwały w podległych im jednostkach organizacyjnych.
§  9. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego wydadzą decyzje w celu zapewnienia właściwej realizacji uchwały w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020