Ogólne warunki umów sprzedaży warzyw i owoców między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.76.16.76
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 marca 1976 r.
w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży warzyw i owoców między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 2 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, poz. 219) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży warzyw i owoców między jednostkami gospodarki uspołecznionej, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o towarze, należy przez to rozumieć wszystkie gatunki świeżych warzyw i owoców (nie przerobionych), pochodzących z produkcji krajowej, a także wczesne ziemniaki oraz kwaszone ogórki i kwaszoną kapustę.
§  3. W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem do umów sprzedaży warzyw i owoców stosuje się przepisy uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 36, poz. 218 i z 1974 r. Nr 9, poz. 65).
§  4.
1. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy zarządzenia stosuje się jednak do umów zawartych przed dniem jego wejścia w życie, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
§  5. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 marca 1967 r. w sprawie ogólnych warunków sprzedaży warzyw i owoców (Monitor Polski z 1967 r. Nr 19, poz. 93 i z 1969 r. Nr 27, poz. 210).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1976 r.
ZAŁĄCZNIK

Ogólne warunki umów sprzedaży warzyw i owoców między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Rozdział  1

Zawieranie umów i składanie dyspozycji.

§  1. Zamówienie kupującego lub oferta sprzedawcy przestają wiązać z upływem siedmiu dni, licząc od daty wysłania pisma, a jeżeli zamówienie lub oferta zostały zgłoszone dalekopisem, telegraficznie lub telefonicznie - po godzinie 16 następnego dnia po dniu otrzymania oświadczenia w tej formie.
§  2.
1. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że rozmiar poszczególnych świadczeń częściowych, miejsce lub dokładny termin ich spełnienia oraz asortyment towaru (odmiana i wybór) określone zostaną przez kupującego w terminie późniejszym, kupujący jest obowiązany złożyć sprzedawcy odpowiednie dyspozycje w tym zakresie.
2. Jeżeli w umowie nie ustalono terminu złożenia dyspozycji, kupujący powinien dyspozycje dotyczące:
1) miejsca, do którego towar ma być dostarczony - złożyć z takim wyliczeniem, aby sprzedawca otrzymał je nie później niż na 3 dni przed terminem dostarczenia towaru,
2) dokładniejszego określenia towaru oraz terminu spełnienia świadczeń częściowych - złożyć z takim wyliczeniem, aby sprzedawca otrzymał je nie później niż na 8 dni przed tym terminem.
3. Jeżeli kupujący nie złoży dyspozycji przed początkiem okresu, w którym towar ma być dostarczony zgodnie z umową, sprzedawca może odstąpić od umowy lub spełnić świadczenia, wzorując się na ostatnio dokonywanych transakcjach z tym kupującym, a w braku takich transakcji - w sposób zapewniający, według uznania sprzedawcy, zaopatrzenie rynku.
Rozdział  2

Wykonywanie umów.

§  3. Ustalenie w umowie natychmiastowego terminu dostarczenia towaru zobowiązuje sprzedawcę do wydania lub wysłania towaru w ciągu 48 godzin od chwili zawarcia umowy.
§  4.
1. Jeżeli strony ustaliły, że towar zostanie wydany kupującemu przesyłką wagonową, sprzedawca powinien:
1) załadować warzywa i owoce do wagonu krytego o najniższej granicy obciążenia 17,5 ton, w ilościach nie przekraczających:
a) w I i IV kwartale
- warzywa luzem 16 ton netto,

warzywa w opakowaniu 14 ton netto,

owoce w opakowaniu 12 ton netto,

b) w II i III kwartale
- warzywa luzem 9 ton netto,

warzywa w opakowaniu 8 ton netto,

jabłka spady luzem 9 ton netto,

owoce w opakowaniu 8 ton netto,

2) przy załadowaniu towaru do wagonów o innej granicy obciążenia niż 17,5 ton uwzględniać stopień wykorzystania obciążenia określony w pkt 1,
3) nadać przesyłkę zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów towarowych dla przesyłek niemasowych.
2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, sprzedawca jest obowiązany dostarczać towar własnym staraniem do wskazanych przez kupującego pomieszczeń sklepowych lub magazynowych punktów sprzedaży detalicznej, zakładów gastronomicznych i garmażeryjnych oraz innych jednostek, w których prowadzone jest żywienie zbiorowe.
§  5. Umowę uważa się za wykonaną należycie pod względem ilości, jeżeli odchylenia w stosunku do ściśle określonych ilości towaru nie przekraczają:

przy towarach sprzedawanych luzem - 5%,

przy towarach sprzedawanych w opakowaniu - 2%,

a w stosunku do ilości określonych w przybliżeniu - 10%.

§  6.
1. Jeżeli w umowie ustalono, że towar będzie wydany z magazynu sprzedawcy, sprzedawca jest obowiązany zawiadomić kupującego o przygotowaniu towaru do wydania bezpośrednio telefonicznie albo dalekopisem lub pisemnie (telegraficznie) najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin wydania towaru, a jeżeli ustalono harmonogram dostaw - jeden raz przed terminem wydania pierwszej partii.
2. Jeżeli kupujący nie zgłosi się po odbiór towaru w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu (ust. 1), sprzedawca może odstąpić od umowy lub spełnić świadczenie w drodze wysyłki towaru.
§  7.
1. Jeżeli wydanie towaru ma nastąpić przez powierzenie go przewoźnikowi, a strony nie ustaliły inaczej, podstawę do rozliczenia ilościowego stanowi ilość (waga) stwierdzona przez przysięgłego wagowego sprzedawcy lub przez przewoźnika w miejscu nadania lub w czasie transportu, a w razie braku takiego stwierdzenia - ilość (waga) stwierdzona urzędowo w miejscu przeznaczenia; w razie niedokonania urzędowego stwierdzenia ilości (wagi) ani w miejscu nadania, ani w czasie transportu, ani w miejscu przeznaczenia - miarodajna jest ilość (waga) deklarowana przez sprzedawcę.
2. Jeżeli sprzedawca nie załączył do przesyłki lub dokumentu przewozowego specyfikacji albo nie wysłał jej kupującemu w taki sposób, aby dotarła ona do kupującego przed otrzymaniem zawiadomienia o nadejściu przesyłki lub podstawieniu jej do rozładunku, miarodajne jest ustalenie ilości poszczególnych rodzajów, gatunków lub asortymentów oraz jakości towaru, dokonane komisyjnie przez kupującego.
3. W razie nieprzesłania dowodu dokonania ustaleń, o których mowa w ust. 2, następnego dnia po terminie przewidzianym na zbadanie towaru, miarodajna do rozliczenia będzie faktura sprzedawcy.
§  8.
1. Jeżeli towar dostarczony jest w opakowaniu znormalizowanym, ustalenie ilości towaru następuje według wagi brutto, od której potrąca się średnią wagę opakowań (tarę).
2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przy określaniu wagi opakowań nie znormalizowanych stosuje się rzeczywistą wagę tych opakowań (tarę) ustaloną w miejscu nadania towaru przez przysięgłego wagowego lub w razie braku takiego ustalenia - stwierdzoną przez kupującego po opróżnieniu opakowania.
§  9. W razie dostarczenia towaru w opakowaniach zawierających jednakową ilość towaru, ilość dostarczonego towaru ustala się przez przeliczenie opakowań.
§  10.
1. Jeżeli w umowie nie ustalono innych terminów, termin zwrotu opakowań wypożyczonych lub odprzedaży opakowań fakturowanych wynosi dla łubianek 10 dni, a dla pozostałych opakowań 20 dni, licząc od daty ich otrzymania.
2. Dalsza odprzedaż towaru z opakowaniem przez kupującego nie zwalnia go od obowiązku zwrócenia lub odprzedania opakowań w terminie podanym w ust. 1.
3. W razie nieodprzedania w terminie opakowań fakturowanych kupujący obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 2% wartości łubianek lub 1% wartości pozostałych opakowań za każdy dzień zwłoki. Kara za zwłokę nie może przekroczyć 60% wartości opakowań.
4. Sprzedawca, który dostarczył towar własnym lub najętym środkiem transportu, jest obowiązany odebrać przygotowane do odbioru opakowania opróżnione i nadające się do ponownego użytku. Odbiór opakowań następuje na koszt sprzedawcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
§  11. Jeżeli strony ustaliły w umowie, iż cena towaru zostanie uzgodniona w późniejszym czasie przed wysyłką towaru, a ceny tej nie uzgodniono, przyjmuje się cenę na warunkach loco magazyn sprzedawcy, w wysokości ceny skupu obowiązującej w dniu dostarczenia towaru w miejscu nadania, powiększoną o wskaźnik kosztów i zysk sprzedawcy ustalony w planie rocznym.
Rozdział  3

Rękojmia za wady fizyczne towaru.

§  12.
1. Kupujący jest obowiązany zbadać towar pod względem ilości i jakości przy wyładowaniu - jeżeli dostawa nastąpiła transportem samochodowym, a w razie dostawy transportem kolejowym - nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili podstawienia wagonu do rozładunku.
2. Jeżeli jednak towar ma być wysłany jako drobna przesyłka towarowa, badanie towaru pod względem ilości odbywa się w magazynie przewoźnika w chwili odbioru przesyłki, a pod względem jakości - w magazynie kupującego.
3. Jeżeli wydanie towaru ma nastąpić w magazynie sprzedawcy lub kupującego bądź w środku transportowym w miejscu załadowania lub przeznaczenia, badanie towaru pod względem ilości i jakości odbywa się odpowiednio w magazynie lub przy załadowaniu albo wyładowaniu.
§  13.
1. Jeżeli w czasie badania towaru kupujący stwierdził braki ilościowe lub wady, obowiązany jest zabezpieczyć towar przed obniżeniem jakości oraz zgłosić reklamację do sprzedawcy pod rygorem utraty roszczenia, gdy:
1) sprzedawca jest obecny przy badaniu - bezpośrednio,
2) sprzedawca jest nieobecny przy badaniu - telefonicznie, telegraficznie lub dalekopisem niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o nadejściu przesyłki kolejowej lub po podstawieniu środka transportowego do rozładunku.
2. Przy zgłaszaniu reklamacji kupujący jest obowiązany wskazać ujawnione wady oraz oświadczyć, na jakich nowych warunkach przyjmie towar lub z jakich powodów odmawia przyjęcia i stawia towar do dyspozycji sprzedawcy.
3. Reklamacje zgłaszane telefonicznie, dalekopisem lub telegraficznie powinny być potwierdzone na piśmie.
§  14. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru, których mimo zachowania należytej staranności nie mógł wykryć w czasie badania, jeżeli o ich wykryciu nie zawiadomi sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po wykryciu.
§  15.
1. Jeżeli sprzedawca odrzucił reklamację co do jakości towaru lub gdy jest nieobecny przy badaniu towaru, kupujący powinien niezwłocznie zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ.
2. Odpis orzeczenia stwierdzającego jakość towaru kupujący powinien wysłać sprzedawcy najpóźniej następnego dnia po jego otrzymaniu.
§  16. Jeżeli strony ustaliły w umowie, że w razie wykrycia określonych wad w dostarczonym towarze stosowane będzie procentowe obniżenie ceny z tego tytułu, kupujący nie może żądać od sprzedawcy usunięcia tych wad ani zwrotu kosztów ich usunięcia.
§  17. Kupującemu przysługuje prawo postawienia towaru do dyspozycji sprzedawcy:
1) jeżeli orzeczenie wydane przez właściwy organ stwierdziło istnienie wad (cech) wymienionych w obowiązujących normach jakościowych jako dyskwalifikujących całą partię towaru,
2) jeżeli wady towaru uniemożliwiają użycie go zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z umowy.
Rozdział  4

Kary umowne.

§  18. Sprzedawca jest obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości:
1) 10% wartości towaru, gdy kupujący odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada sprzedawca,
2) 5% wartości towaru dostarczonego z wadami, a jeżeli sprzedawca następnie dostarczył towar wolny od wad zamiast towaru wadliwego albo usunął wady - 2%.
3) 3% wartości przyjętych przez kupującego towarów dostarczonych w innych gatunkach, odmianach lub asortymentach, niż zamówiono,
4) 1% wartości dostarczonego towaru, gdy towar nie został należycie oznaczony lub dostarczono go bez dokumentów przewidzianych w umowie lub w przepisach,
5) 0,2% wartości towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego albo zwłoki w usunięciu wad, jeżeli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni, i 0,4% za każdy dzień następny, nie więcej jednak niż 10% wartości towaru,
6) 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni, i 0,4% za każdy dzień następny, nie więcej jednak niż 10% wartości towaru,
7) 1% wartości towaru, który miał być dostarczony w opakowaniu zastrzeżonym wyłącznie dla zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniami towaru w transporcie (opakowanie transportowe), a został dostarczony bez takiego opakowania lub w opakowaniu, które towaru należycie nie zabezpieczało; za dostarczenie towaru bez opakowania zastrzeżonego w innych celach (opakowanie jednostkowe) lub za wady takiego opakowania należą się kary jak za wady towaru,
8) 5% wartości towaru postawionego do dyspozycji sprzedawcy za każdy dzień zwłoki, w razie niezadysponowania towarem w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia o postawieniu towaru do dyspozycji.
§  19. Kupujący obowiązany jest zapłacić sprzedawcy karę umowną w wysokości:
1) 10% wartości towaru w razie odstąpienia przez sprzedawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada kupujący,
2) 0,2% wartości towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w razie nieodebrania towaru w terminie, jeżeli zwłoka trwała nie dłużej niż 5 dni, i 0,4% za każdy dzień następny, nie więcej jednak niż 10% wartości towaru,
3) 1.000 zł za niewysłanie sprzedawcy odpisu orzeczenia w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 2.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020