Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".

M.P.76.15.71
ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 29 marca 1976 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 października 1959 r. w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki" (Monitor Polski z 1959 r. Nr 91, poz. 492 i z 1970 r. Nr 18, poz. 140) skreśla się § 2-10, a § 11 oznacza się jako § 2.
§  2. W statucie Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, stanowiącym załącznik do zarządzenia wymienionego w § 1, wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w przepisach statutu wyrazy "powiatowa rada łowiecka" zastępuje się wyrazami "zarząd wojewódzki Zrzeszenia",
2) w § 18 ust. 1 skreśla się wyrazy "w drodze uchwały",
3) w § 39 skreśla się ust. 1, a ust. 2-4 otrzymują kolejną numerację 1-3,
4) § 40 otrzymuje brzmienie:

"§ 40. Terenem działalności wojewódzkich władz i organów Zrzeszenia jest województwo.",

5) skreśla się § 41–49 wraz z tytułami,
6) w § 50 ust. 2, w § 55, w § 61 ust. 2, w § 65 ust. 1 i w § 80 ust. 1 wyrazy "trzy lata" użyte w odpowiednim przypadku zastępuje się wyrazami "pięć lat" użytymi w odpowiednim przypadku,
7) w § 50 ust. 3 pkt 2 wyrazy "1/3 powiatowych rad łowieckich" zastępuje się wyrazami "1/2 liczby kół łowieckich",
8) w § 51 ust. 1 wyraz "trzydziestu" zastępuje się wyrazem "dwudziestu",
9) w § 52:
a) w pkt 3 skreśla się wyrazy "i wojewódzkiego sądu Polskiego Związku Łowieckiego",
b) skreśla się pkt 5,
10) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wojewódzka rada łowiecka składa się z dziesięciu do piętnastu członków i z pięciu zastępców. Liczbę członków rady ustala wojewódzki zjazd delegatów.",

11) w § 54:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) powoływanie i odwoływanie zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiego sądu Polskiego Związku Łowieckiego, wojewódzkiego rzecznika dyscyplinarnego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów oraz przyjmowanie ich sprawozdań i wniosków,",

b) skreśla się pkt 9, 10 i 11, a pkt 12-16 otrzymują kolejną numerację 9-13,
12) w § 57 ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Urzędującego członka zarządu wojewódzkiego zatrudnia i zwalnia Zarząd Główny na wniosek wojewódzkiej rady łowieckiej.",

13) w § 58:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "nadzór nad działalnością łowczych powiatowych" oraz wyrazy "ich instruowanie", a po wyrazach "nadzór nad kołami łowieckimi i" dodaje się wyrazy "uchylanie uchwał kół łowieckich w razie ich niezgodności z prawem, statutem lub etyką łowiecką",
b) skreśla się ust. 5,
14) w § 60 ust. 1 skreśla się wyrazy "a w razie potrzeby również powiatowych władz Zrzeszenia",
15) w § 63 pkt 3 skreśla się wyrazy "Głównego Sądu Polskiego Związku Łowieckiego i Kolegium Odznaczeń Łowieckich,",
16) § 64 otrzymuje brzmienie:

"§ 64. 1. Naczelna Rada Łowiecka składa się z trzydziestu członków i z siedmiu zastępców wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Dwie trzecie liczby członków Naczelnej Rady Łowieckiej powinno być wybranych spośród wojewódzkich działaczy łowieckich.",

17) w § 65 ust. 3 skreśla się zdanie drugie,
18) w § 66 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) powoływanie i odwoływanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Polskiego Związku Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, Kolegium Odznaczeń Łowieckich lub poszczególnych członków tych organów oraz przyjmowanie ich sprawozdań i wniosków,",

19) w § 70 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zarząd Główny zatrudnia pracowników Zrzeszenia w ramach budżetu i planu etatów.",

20) w § 73 w ust. 3 po wyrazie "rzeczników" skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "dyscyplinarnych i ich zastępców.",
21) w § 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Naczelna Rada Łowiecka powołuje Główny Sąd Polskiego Związku Łowieckiego składający się z dwunastu do piętnastu członków i pięciu zastępców, a wojewódzkie rady łowieckie powołują wojewódzkie sądy Polskiego Związku Łowieckiego składające się z sześciu do dziewięciu członków.",

22) § 77 otrzymuje brzmienie:

"§ 77. Zasady działania rzeczników dyscyplinarnych oraz tryb postępowania przed sądami Zrzeszenia określa regulamin wydany przez Naczelną Radę Łowiecką.",

23) w § 80 ust. 1 wyrazy "wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów" zastępuje się wyrazami "powołanych przez Naczelną Radę Łowiecką".
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.15.71

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
Data aktu: 29/03/1976
Data ogłoszenia: 15/04/1976
Data wejścia w życie: 15/04/1976