Kierowanie za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.

M.P.76.13.64
UCHWAŁA Nr 47
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 1976 r.
w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
W celu zapewnienia koordynacji kształcenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych obywateli polskich za granicą oraz ujednolicenia zasad i warunków kierowania ich za granicę w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Uchwała ustala zasady i warunki kierowania za granicę obywateli polskich w celach:
1) szkoleniowych na:
a) studia wyższe,
b) studia doktoranckie,
c) studia podyplomowe,
d) staże naukowe, artystyczne i inne staże,
e) kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników,
f) praktyki zawodowe,
2) prowadzenia prac naukowo-badawczych.
§  2.
1. Kierowanie za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych odbywa się na podstawie wieloletnich programów i rocznych planów współpracy z zagranicą.
2. Wieloletnie programy i plany, o których mowa w ust. 1, opracowują:
1) ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) nadzorujący szkoły wyższe, samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego, instytuty naukowo-badawcze, jednostki typu naukowo-badawczego oraz inne jednostki organizacyjne zajmujące się doskonaleniem kadr naukowych i specjalistycznych oraz Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk - w części dotyczącej studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych (kursów doskonalenia zawodowego), staży naukowych, artystycznych i prac naukowo-badawczych,
2) właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w części dotyczącej staży podnoszących kwalifikacje zawodowe, odbywania praktyk zawodowych i kursów językowych.
§  3.
1. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki po uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) oraz Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk opracowuje na podstawie programów i planów, o których mowa w § 2, wieloletnie programy i plany zbiorcze, stanowiące podstawę do przeprowadzania z partnerami zagranicznymi negocjacji i uzgodnień dotyczących kierunków i specjalności kształcenia i doskonalenia kadr za granicą, a także liczby osób kierowanych za granicę.
2. Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk uzgadnia z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w trybie prac nad programami rozwoju kadr naukowych, programy kształcenia kadr naukowych za granicą w ramach porozumień zawieranych przez Polską Akademię Nauk z zagranicznymi akademiami nauk i innymi instytucjami naukowymi.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  4.
1. Minister Finansów, w ramach środków przewidzianych w 5-letnich i rocznych planach, ustala w wieloletnich i rocznych planach płatności usługowych i różnych wysokość zagranicznych środków płatniczych na kształcenie i doskonalenie kadr za granicą.
2. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki na podstawie programów szkolenia kadr, opracowanych przez właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) i Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, przedstawia Ministrowi Finansów w trybie przewidzianym do opracowania wieloletnich i rocznych planów rozwoju społeczno-gospodarczego propozycje dotyczące wysokości środków, o których mowa w ust. 1.
3. Środki, o których mowa w ust. 1, są przydzielane ministrom (kierownikom urzędów centralnych) i Sekretarzowi Naukowemu Polskiej Akademii Nauk na pokrycie kosztów wyjazdów w celach, o których mowa w § 1.
4. Środki płatnicze przeznaczone na stypendia i inne świadczenia dla studentów szkół wyższych pozostają w dyspozycji Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
§  5.
1. Studentom kierowanym za granicę na studia wyższe przysługuje:
1) 1 stypendium na koszty utrzymania i pomoce szkolne; stypendium przyznawane jest na cały okres studiów za granicą i wypłacane w miesiącach, w których odbywają się zajęcia szkolne (z wyłączeniem miesięcy przeznaczonych na letnią przerwę wakacyjną), w walucie kraju, w którym student odbywa studia; stypendium za pierwszy miesiąc w każdym roku studiów wypłacane jest z 20% dodatkiem przeznaczonym na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego; jeżeli nieobecność studenta w kraju odbywania studiów w miesiącach, w których odbywają się zajęcia szkolne, trwa dłużej niż 15 dni w roku szkolnym, stypendium ulega zmniejszeniu za każdy następny dzień nieobecności o 1/30 część miesięcznego stypendium. Nieobecność studenta w kraju odbywania studiów może ulec przedłużeniu nie powodując zmniejszenia stypendium, gdy jest to uzasadnione:
a) udokumentowanym wypadkiem losowym - o okres spowodowany wypadkiem,
b) wyjazdem na wezwanie władz szkoły w kraju lub Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich - o okres potwierdzony przez te władze,
c) przerwą między semestrami trwającą dłużej niż 15 dni - o okres tego wydłużenia,
d) przedterminowym zaliczeniem sesji egzaminacyjnej - o okres pozostający do terminu zakończenia sesji,

z tym że okres nieobecności w takich wypadkach nie może przekroczyć 25 dni w danym roku szkolnym.

2) zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania studiów i z powrotem raz w ciągu roku akademickiego,
3) zwrot opłat wizowych,
4) zwrot kosztów zakwaterowania w razie nieotrzymania bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie wyższej jednak niż 20% przyznanego stypendium miesięcznego,
5) zwrot uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej,
6) prawo ubiegania się o przyznanie w okresie pobytu w kraju stypendium zwyczajnego lub innej formy pomocy materialnej zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach o pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych; stypendium zwyczajne może być przyznane w okresie pobytu w kraju z powodu konieczności leczenia, zbierania materiałów do pracy dyplomowej lub z innych powodów uzasadniających pobyt w kraju,
7) prawo do nagrody w złotych za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych,
8) 2 jednorazowe lub okresowe zasiłki pieniężne z powodu przejściowego pozostawania w trudnych warunkach materialnych lub wypadków losowych, wypłacane w walucie kraju, w którym są odbywane studia,
9) uprawnienie do korzystania ze środków funduszu kulturalnego.
2. Studentowi może być przyznana premia za bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce.
3. Premia, o której mowa w ust. 2, może być przyznawana począwszy od drugiego semestru I roku studiów studentowi, który uzyskał w poprzednim semestrze bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce.
4. 3 Małżeństwu, w którym oboje małżonkowie są studentami wychowującymi dziecko, oraz matkom-studentkom samotnie wychowującym dziecko w kraju odbywania studiów jest przyznawany jednorazowo zasiłek w wysokości miesięcznego stypendium z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłek w wysokości 15% otrzymywanego stypendium, wypłacany co miesiąc w walucie kraju studiów. Zasiłki są wypłacane na każde dziecko.
5. 4 Osobom, które otrzymały jednorazowy zasiłek określony w ust. 4, nie przysługuje jednorazowy zasiłek przewidziany w uchwale nr 46 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1978 r. w sprawie jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka (Monitor Polski Nr 15, poz. 49).
§  6. Osobom kierowanym za granicę na studia doktoranckie przysługuje:
1) stypendium miesięczne na koszty utrzymania i pomoce naukowe przyznawane:
a) na 3-letni okres studiów doktoranckich odbywanych z oderwaniem od pracy, wypłacane nie dłużej niż przez 11 miesięcy w roku w walucie kraju, w którym odbywane są studia; w razie nieobecności doktoranta w kraju odbywania studiów dłużej niż 10 dni w roku, stypendium ulega zmniejszeniu za każdy następny dzień nieobecności o 1/30 miesięcznego stypendium,
b) 5 na okres 8 miesięcy w ciągu 4 lat trwania studiów doktoranckich odbywanych bez oderwania od pracy
2) zwrot kosztów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 5,
3) zwrot kosztów przejazdów w kraju odbywania studiów, jeśli zmiana miejsca pobytu wynika z planu odbywania studiów doktoranckich,
4) 6 zwrot kosztów przejazdu:
a) w wypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. a) - z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania studiów doktoranckich i z powrotem raz w ciągu roku akademickiego,
b) w wypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b) - z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania studiów doktoranckich i z powrotem; liczba przejazdów wynika z programu studiów,

nie może jednak przekraczać 12 przejazdów w całym okresie trwania studiów.

5) zwrot udokumentowanych kosztów zakwaterowania,
6) zwrot opłat wizowych.
§  7. Osobom kierowanym za granicę na studia podyplomowe, staże naukowe, artystyczne i inne staże, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników, z wyjątkiem kursów językowych, oraz w celu prowadzenia prac naukowo-badawczych przysługuje:
1) stypendium miesięczne na koszty utrzymania, zakwaterowania i pomoce naukowe na okres pobytu, wypłacane w walucie kraju, w którym odbywane są studia podyplomowe, staże, kursy lub prowadzone prace naukowo-badawcze,
2) zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania studiów podyplomowych, staży, kursów lub wykonywania prac naukowo-badawczych i z powrotem,
3) zwrot opłat wizowych.
§  8. Osobom kierowanym za granicę na praktyki zawodowe i kursy językowe przysługuje:
1) ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania, na zasadach określonych przepisami o pokrywaniu kosztów przy podróżach służbowych poza granicami kraju, wypłacany przez jednostkę kierującą,
2) zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania praktyki lub kursu i z powrotem, jeśli porozumienia i umowy z partnerem zagranicznym nie stanowią inaczej.
§  9.
1. Stypendia oraz świadczenia, o których mowa w § 5-8, pokrywane są przez jednostkę kierującą ze środków przeznaczonych na ten cel.
2. Stypendia i świadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 8 oraz w ust. 2, w § 6 pkt 1, 2, 3 i 5 i w § 7 pkt 1, wypłacane są za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.
3. Osoby, o których mowa w § 5-8, korzystają z paszportów służbowych.
§  10.
1. Osobom, o których mowa w § 5-8, przysługuje zwrot kosztów leczenia za granicą w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, jeżeli umowy międzynarodowe lub inne porozumienia nie zapewniają bezpłatnego leczenia obywateli polskich.
2. Zwrot kosztów leczenia następuje ze środków finansowych jednostki kierującej.
§  11.
1. Pracownikom zatrudnionym w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach społecznych, które dotowane są z budżetu państwa, kierowanym przez właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) lub Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za granicę w celach szkoleniowych lub prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z potrzebami tych jednostek i organizacji, z wyłączeniem osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a), przysługują świadczenia określone w § 12.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, wypłacane są przez jednostkę organizacyjną zatrudniającą pracownika.
§  12.
1. Pracownik, którego pobyt za granicą nie przekracza 3 miesięcy, otrzymuje w kraju świadczenia w wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przed wyjazdem za granicę.
2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, ustalone przepisami o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
3. Po upływie 3-miesięcznego pobytu za granicą świadczenie to przysługuje w następującej wysokości:
1) pracownikowi samotnemu oraz pracownikowi żonatemu (pracownicy zamężnej), którego małżonek pracuje zarobkowo - 25% wynagrodzenia,
2) pracownikowi mającemu na utrzymaniu jednego członka rodziny - 50% wynagrodzenia,
3) pracownikowi mającemu na utrzymaniu dwóch członków rodziny - 75% wynagrodzenia,
4) pracownikowi mającemu na utrzymaniu więcej niż dwóch członków rodziny - 100% wynagrodzenia.
4. W wypadkach uzasadnionych warunkami pobytu za granicą lub sytuacją materialną rodziny pozostającej w kraju świadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-3, może być za zgodą właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) bądź Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk podwyższone o 25%.
5. Osobom, o których mowa w § 6-8:
1) zalicza się okres pobytu za granicą do okresu pracy w kraju, pod warunkiem powrotu do zakładu pracy w terminie ustalonym w skierowaniu za granicę,
2) przysługuje prawo do zasiłków rodzinnych i świadczeń leczniczych dla członków rodziny pozostającej w kraju.
6. Przepisy ust. 1 i 3-5 stosuje się odpowiednio do uczestników studiów doktoranckich, których jedynym źródłem utrzymania w kraju jest stypendium doktoranckie.
7. Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) i Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk może wstrzymać świadczenia określone w ust. 1 i 3 oraz w § 7 pkt 2 osobom skierowanym za granicę w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b), c), d), e), f) oraz w pkt 2, jeżeli wysokość stypendium przyznanego przez instytucję zagraniczną jest wyższa co najmniej o 50% od wysokości stypendium ustalonego dla danego kraju w przepisach wydanych na podstawie § 15 ust. 2.
8. 7 Osobom kierowanym za granicę na studia doktoranckie z oderwaniem od pracy, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. a), w miesiącu, w którym przebywają w kraju w związku z przerwą wakacyjną, może być wypłacane świadczenie w wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przed wyjazdem za granicę.
§  13.
1. Członkami rodziny pracownika w rozumieniu § 12 ust. 1-4 są:
1) małżonek,
2) dzieci własne, przysposobione, pasierbowie oraz dzieci obce przyjęte na utrzymanie i na wychowanie do ukończenia 16 roku życia; dzieci uczęszczające do szkół - do ukończenia 24 lat życia; dzieci, które ukończą 24 lata w ciągu ostatniego lub przedostatniego roku studiów w szkole wyższej - do ukończenia 25 lat; dzieci będące inwalidami I i II grupy - bez względu na wiek,
3) rodzeństwo, jeżeli odpowiada warunkom określonym w pkt 2,
4) rodzice i inni wstępni, jeżeli pozostają na całkowitym utrzymaniu pracownika.
2. Nie uważa się za pozostającego na utrzymaniu pracownika członka rodziny, który ma samodzielne źródło dochodu przekraczające wysokość wynagrodzenia za pracę określoną w przepisach o najniżej zarabiających.
§  14. Pracownik zatrudniony w dwóch lub więcej zakładach pracy otrzymuje świadczenia, o których mowa w § 12, tylko z zakładu pracy, który skierował go za granicę, a jeżeli w każdym z tych zakładów był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, może otrzymywać świadczenia z dwóch lub więcej zakładów pracy, w których był zatrudniony, łącznie do wysokości 1 etatu.
§  15.
1. Osobom, o których mowa w § 5-7, stypendia przyznają ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) nadzorujący szkoły wyższe, samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego, instytuty naukowo-badawcze, jednostki typu naukowo-badawczego oraz inne jednostki organizacyjne zajmujące się doskonaleniem kadr naukowych i specjalistycznych oraz Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk.
2. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustali w porozumieniu z Ministrami Finansów, Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Spraw Zagranicznych wysokość, zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów, premii, zasiłków, środków z funduszu kulturalnego oraz zwrotu innych kosztów przysługujących osobom kierowanym za granicę w celach, o których mowa w § 1.
§  16.
1. Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowo-badawczy i naukowo-techniczni szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych, instytutów naukowo-badawczych oraz jednostek typu naukowo-badawczego, wyjeżdżający za granicę na koszt własny w celach naukowo-badawczych lub szkoleniowych, uczestniczenia w specjalistycznych kongresach, zjazdach i wystawach, mogą korzystać z paszportu służbowego i zakupu zagranicznych środków płatniczych, w ramach limitu ustalonego na te wyjazdy, na pokrycie kosztów pobytu za granicą, na wniosek kierownika zakładu pracy uzasadniony interesem rozwoju naukowego i technicznego kraju.
2. Minister Finansów na wniosek Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustala wysokość zagranicznych środków płatniczych na wyjazdy, o których mowa w ust. 1, do krajów, z którymi Polska Rzeczpospolita Ludowa nie rozlicza się w rublach.
3. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki dysponuje zagranicznymi środkami płatniczymi na wyjazdy, o których mowa w ust. 1, oraz określa zasady ich realizacji w ramach środków otrzymywanych na dany rok.
§  17.
1. Jednostki kierujące obywateli polskich za granicę w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych obowiązane są:
1) zawiadomić bezpośrednio przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o wyjazdach tych osób, których pobyt za granicą przewidywany jest na okres dłuższy niż 1 miesiąc,
2) poinstruować zainteresowanych o obowiązku niezwłocznego zgłoszenia swego przybycia przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno być dokonane na 7 dni przed przyjazdem do państwa urzędowania przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.
§  18. Do osób skierowanych za granicę w celach określonych w § 1, którym przyznane zostały stypendia przez instytucje zagraniczne (w wyniku porozumień i umów międzynarodowych) oraz przez organizacje systemu ONZ i inne organizacje międzynarodowe, mają zastosowanie przepisy § 9 ust. 3, § 10-14 i § 17.
§  19. Zaleca się centralnym władzom organizacji spółdzielczych i społecznych stosowanie przepisów uchwały w odniesieniu do podległych im jednostek organizacyjnych.
§  20. Tracą moc:
1) uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie świadczeń na rzecz cudzoziemców przybywających do Polski oraz świadczeń z tytułu uposażenia w kraju obywateli polskich wyjeżdżających za granicę w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych oraz uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń na rzecz cudzoziemców przybywających do Polski oraz świadczeń z tytułu uposażenia w kraju obywateli polskich wyjeżdżających za granicę w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych w części dotyczącej obywateli polskich wyjeżdżających za granicę w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych,
2) uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1965 r. w sprawie pomocy materialnej dla osób skierowanych na studia wyższe za granicę (Monitor Polski z 1965 r. Nr 37, poz. 211 i z 1969 r. Nr 5, poz. 45),
3) uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1972 r. w sprawie zwiększenia w planie na 1972 r. limitów dewizowych na zakup aparatury naukowo-badawczej i literatury naukowo-technicznej oraz ułatwienia wyjazdów za granicę w celach naukowych.
§  21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1976 r.
1 § 5 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 132 z dnia 23 czerwca 1976 r. (M.P.76.28.125) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1976 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 12 z dnia 20 stycznia 1984 r. (M.P.84.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 stycznia 1984 r.

2 § 5 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 12 z dnia 20 stycznia 1984 r. (M.P.84.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 stycznia 1984 r.
3 § 5 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 12 z dnia 20 stycznia 1984 r. (M.P.84.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 stycznia 1984 r.
4 § 5 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 12 z dnia 20 stycznia 1984 r. (M.P.84.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 stycznia 1984 r.
5 § 6 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 12 z dnia 20 stycznia 1984 r. (M.P.84.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 stycznia 1984 r.
6 § 6 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 12 z dnia 20 stycznia 1984 r. (M.P.84.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 stycznia 1984 r.
7 § 12 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 12 z dnia 20 stycznia 1984 r. (M.P.84.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 stycznia 1984 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020