Ogólne warunki umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.76.1.4
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 1975 r.
w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 2 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, poz. 219) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego między jednostkami gospodarki uspołecznionej, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "towarze", należy przez to rozumieć:
1) nasiona, sadzonki (wysadki) roślin rolniczych oraz ziemniaki sadzeniaki,
2) nasiona, cebulki, kłącza, sadzonki oraz rozsady warzyw i roślin ozdobnych, nasiona drzew oraz krzewów,
3) nasiona i sadzonki ziół,
4) grzybnie grzybów jadalnych,
5) materiał szkółkarski drzew oraz krzewów.
§  3. W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem do umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego stosuje się przepisy uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 36, poz. 218 i z 1974 r. Nr 9, poz. 65).
§  4.
1. Do umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy zarządzenia stosuje się jednak do umów zawartych przed dniem jego wejścia w życie, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
§  5. Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 października 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 61, poz. 292 i z 1972 r. Nr 29, poz. 160).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

Ogólne warunki umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Rozdział  1

Zawieranie umów i składanie dyspozycji.

§  1. Umowy sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego powinny być zawierane na okresy roczne, a w wypadkach szczególnych na okresy krótsze.
§  2.
1. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że dokładne terminy, rozmiar świadczeń częściowych, miejsce ich spełnienia oraz asortyment towaru określone zostaną przez kupującego w terminie późniejszym, kupujący jest obowiązany złożyć sprzedawcy dyspozycje dotyczące:
1) nasion, sadzonek (rozsad) roślin rolniczych oraz ziemniaków sadzeniaków, przeznaczonych:
a) na wiosenną akcję siewną roku następnego - do dnia 31 grudnia,
b) na jesienną akcję siewną - do dnia 31 maja,
2) towarów wymienionych w pkt 1, przeznaczonych na siew poplonów, oraz materiału siewnego nie objętego sprzedażą na wiosenną i jesienną akcję siewną, jak również materiału siewnego roślin uprawianych przez cały rok - nie później niż na 30 dni przed okresem, w którym zgodnie z umową mają być dostarczane,
3) nasion warzyw i kwiatów na wiosenny sezon roku następnego - do dnia 30 października,
4) nasion drzew, krzewów owocowych i ozdobnych na sezon jesienny - do dnia 30 czerwca danego roku, a sadzonek truskawek - do dnia 15 lipca,
5) nasion warzyw i kwiatów na wysiew w okresie letnim i jesiennym oraz cebulek, kłączy, sadzonek i rozsad tych roślin, jak również grzybni grzybów jadalnych - nie później niż na 30 dni przed okresem, w którym zgodnie z umową mają być dostarczane,
6) materiału szkółkarskiego na sezon jesienny danego roku - do dnia 31 lipca,
7) materiału szkółkarskiego na sezon wiosenny danego roku - do dnia 31 stycznia,
8) nasion i sadzonek ziół - nie później niż na 30 dni przed okresem, w którym zgodnie z umową mają być dostarczane.
2. Jeżeli kupujący nie złoży dyspozycji w terminie, sprzedawca wyznaczy kupującemu dodatkowy termin do jej złożenia, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy.
Rozdział  2

Wykonywanie umów.

§  3. Jeżeli towar ma być dostarczony do magazynu kupującego, sprzedawca jest obowiązany dostarczyć towar przed godziną 14, zawiadamiając o tym kupującego na 5 dni przed przewidzianym terminem dostarczenia.
§  4.
1. Jeżeli kupujący ma odebrać towar z magazynu sprzedawcy, sprzedawca powinien przygotować towar w magazynie położonym najbliżej magazynu kupującego i zawiadomić kupującego o dacie odbioru towaru na 5 dni przed terminem odbioru.
2. W razie nieprzybycia kupującego w wyznaczonym terminie sprzedawca może wysłać towar pod adresem kupującego, po uprzednim zawiadomieniu go o tym co najmniej na 3 dni przed dokonaniem wysyłki.
§  5.
1. Worki z nasionami powinny być zaszyte lub związane i zaplombowane, a wszelkie inne opakowania bezpośrednie powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wymianę zawartości (bez uszkodzenia opakowania lub plomby).
2. Waga nasion netto we wszystkich opakowaniach bezpośrednich w danej partii towaru powinna być jednakowa.
§  6. Jeżeli jakość towaru nie została określona Polskimi Normami lub normami branżowymi, towar powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez Ministra Rolnictwa.
§  7.
1. Sprzedawca jest obowiązany określić rodzaj i ilość dostarczanego towaru w jednym z następujących dokumentów:
1) w specyfikacji,
2) w dokumencie przewozowym,
3) w awizie wysyłkowym,
4) na etykietach (nalepkach) zamieszczonych na odpowiednio zabezpieczonych opakowaniach,
5) w fakturze.
2. Specyfikację należy przesłać listem poleconym lub załączyć do przesyłki.
§  8. Przy sprzedaży mieszanek nasion sprzedawca jest obowiązany dokładnie określić rodzaj dostarczanej mieszanki (kwalifikowana lub handlowa), procentowy skład i klasę jakości poszczególnych składników mieszanki, a ponadto przy sprzedaży mieszanki nasion kwalifikowanych - skład odmianowy nasion.
§  9.
1. Towar powinien być zaopatrzony w etykietę w formie zawieszki, nalepki, napisu trwałego na opakowaniu lub wkładki; treść etykiety powinna być zgodna ze świadectwem jakości i zawierać co najmniej dane określone w obowiązujących normach dotyczących materiału siewnego i szkółkarskiego.
2. Etykieta zawierająca dane wymienione w ust. 1 zastępuje w obrocie świadectwo jakości.
3. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany przesłać odpis świadectwa jakości.
§  10. Próbki nasion pobrane we właściwym trybie do badań laboratoryjnych stanowiących podstawę świadectw przesłanych kupującemu sprzedawca jest obowiązany przechowywać w odpowiednich warunkach przez okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia towaru.
§  11. Okres ważności świadectw jakości nasion nie może kończyć się wcześniej niż:
1) dla zbóż jarych - 30 kwietnia roku siewu,
2) dla pozostałych roślin rolniczych wysiewanych wiosną - 31 maja roku siewu,
3) dla roślin rolniczych wysiewanych jesienią - 15 listopada roku siewu,
4) dla roślin poplonowych - 15 września roku siewu,
5) dla roślin produkowanych pod szkłem - 15 marca roku siewu,
6) dla roślin warzywnych: fasoli, kukurydzy, ogórków i dyni - 15 czerwca roku siewu,
7) dla roślin nie wymienionych w pkt 1 do 6 - 31 maja roku siewu,
8) dla roślin, które mogą być uprawiane w ciągu całego roku - przed upływem 3 miesięcy od dnia dostarczenia.
Rozdział  3

Rękojmia sprzedawcy za wady fizyczne towaru oraz odpowiedzialność odszkodowawcza za dostarczenie towaru z wadami.

§  12.
1. Przy wyładowaniu towaru ze środka przewozowego, a przy odbiorze towaru z magazynu sprzedawcy - podczas załadowania towaru do środka przewozowego, kupujący jest obowiązany sprawdzić ilość towaru, stan opakowań i ich zabezpieczenie oraz zbadać jakość towaru organoleptycznie lub laboratoryjnie.
2. Nie wymaga badania jakość towaru dostarczonego w nie naruszonych opakowaniach jednostkowych i zaopatrzonego w etykietę, o której mowa w § 9 ust. 1.
§  13. Jeżeli w czasie badania towaru kupujący stwierdził braki ilościowe, jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie sprzedawcę, sporządzić protokół i przesłać go sprzedawcy nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania towaru lub doręczyć go sprzedawcy, jeżeli jest on obecny przy sprawdzaniu ilości towaru.
§  14.
1. W razie stwierdzenia wad towaru kupujący jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie sprzedawcę o wykryciu wad i w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia badania spowodować pobranie próbek towaru przez uprawnionego próbobiorcę lub uzyskać orzeczenie organu właściwego do oceny jakości danego rodzaju towaru.
2. Odpis orzeczenia wydanego przez organ określony w ust. 1 kupujący jest obowiązany przesłać sprzedawcy w ciągu 3 dni od dnia otrzymania.
3. Jeżeli kupujący nie spowoduje pobrania próbek lub nie uzyska orzeczenia o jakości towaru, jest on obowiązany dokonać komisyjnego badania towaru, sporządzić protokół i przesłać go sprzedawcy w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia badania.
§  15. Nie jest wymagane spisywanie protokołów, o których mowa w § 13 oraz § 14 ust. 3, jeżeli reklamowane przez kupującego braki lub wady zostały już stwierdzone protokołem sporządzonym przez przewoźnika lub przez organ uprawniony do oceny towaru albo protokołem sporządzonym w związku z ubezpieczeniem towaru w transporcie.
§  16. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru, których nie mógł wykryć w czasie badania przy odbiorze, jeżeli o wykryciu wad nie zawiadomi sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ich wykrycia.
§  17. Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin reklamowanego towaru, powinien zawiadomić o tym kupującego, najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu reklamacji i w ciągu następnych trzech dni delegować do tej czynności swego przedstawiciela. Do czasu upływu tych terminów kupujący jest obowiązany zachować towar w takim stanie, w jakim został odebrany, zabezpieczyć go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości, a w razie ujawnienia wad towaru dopiero po wysianiu lub wysadzeniu w okresie wegetacji roślin - zachować plantację lub szkółkę w takim stanie, w jakim była w chwili wykrycia wad, chyba że zagraża to zniszczeniem zbiorów.
§  18. Jeżeli sprzedawca odrzucił reklamację w całości lub w części albo nie udzielił odpowiedzi w terminie 7 dni od jej otrzymania, kupujący powinien zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ.
§  19. Próbki dla ustalenia jakości towaru powinny być pobrane w obowiązującym trybie i przesłane do właściwej stacji badawczej w celu dokonania badań. Stwierdzenie wad odmianowych lub gatunkowych w wypadkach przewidzianych w § 16 następuje na podstawie zbadania próbek nasion lub owoców albo części roślin przez właściwą stację badawczą bądź sprawdzenia plantacji przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
§  20. Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru wysianego (wysadzonego) lub zbadanego po upływie okresu ważności świadectwa jakości w zakresie określonych w świadectwie cech jakościowych, które ulegają pogorszeniu z upływem czasu.
§  21.
1. Jeżeli wykrycie wad towaru było możliwe dopiero po wysianiu lub wysadzeniu go, sprzedawca jest obowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez kupującego wskutek dostarczenia towaru z wadami na zasadach określonych w ust. 2 i 3.
2. Jeżeli wada została wykryta w okresie wschodów i w czasie umożliwiającym ponowny zasiew (zasadzenie), sprzedawca odpowiada za poniesioną przez kupującego szkodę do wysokości poczynionych nakładów, to jest ceny zapłaconej za towar i innych kosztów związanych z uprawą i siewem.
3. Jeżeli wada mogła być wykryta dopiero w okresie pełnej wegetacji roślin, jednak przed upływem roku od dnia wydania towaru, sprzedawca odpowiada za poniesioną przez kupującego szkodę do wysokości różnicy między wartością średniego plonu osiągniętego w gminie, na której terenie znajduje się plantacja, a wartością plonu rzeczywiście osiągniętego przez kupującego lub oszacowanego komisyjnie z udziałem przedstawicieli stron, najwcześniej na 14 dni przed spodziewanym terminem zbiorów.
§  22. Jeżeli wykrycie wad gatunkowych lub odmianowych było możliwe dopiero w okresie dłuższym niż rok od dnia wydania towaru, sprzedawca jest obowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez kupującego wskutek dostarczenia towaru wadliwego do wysokości cen towaru obowiązujących w chwili wykrycia wad i poniesionych do tej chwili kosztów uprawy oraz wartości spodziewanych zbiorów, których nie uzyskał w związku z opóźnieniem owocowania, spowodowanym potrzebą ponownego zasadzenia. Przez opóźnienie owocowania rozumie się czas odpowiadający okresowi od dnia wydania towaru do dnia ujawnienia wady.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020