Ogólne warunki umów sprzedaży i umów dostawy ryb i przetworów rybnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.76.1.3
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 1975 r.
w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy ryb i przetworów rybnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 2 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, poz. 219) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży i umów dostawy ryb i przetworów rybnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. Ilekroć w przepisach zarządzenia jest mowa o towarze, rozumie się przez to ryby morskie i słodkowodne, przetwory rybne, raki i przetwory z raków oraz inne organizmy morskie jadalne i ich przetwory.
§  3. W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem do ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy ryb i przetworów rybnych stosuje się przepisy uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 36, poz. 218 i z 1974 r. Nr 9, poz. 65).
§  4.
1. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy zarządzenia stosuje się jednak do umów zawartych przed dniem jego wejścia w życie, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
§  5. Traci moc zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 stycznia 1970 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży ryb i przetworów rybnych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 4, poz. 37).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

Ogólne warunki umów sprzedaży i umów dostawy ryb i przetworów rybnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Rozdział  1

Zawieranie umów.

§  1. Umowy powinny być zawierane w zasadzie na okresy nie krótsze niż kwartał.
§  2. Umowy powinny ustalać między innymi:
1) tryb i terminy uzgadniania harmonogramów poszczególnych świadczeń częściowych,
2) system oraz zasady uzgadniania zmian asortymentowych,
3) procent dopuszczalnych odchyleń ilościowych poszczególnych asortymentów dostarczanego towaru w stosunku do ilości przewidzianych w umowie.
§  3. W razie zawarcia umowy wieloletniej kupujący jest obowiązany w terminie 30 dni przed zakończeniem roku kalendarzowego zgłosić propozycje zmian i uzupełnień w zakresie rodzaju i ilości towaru, który ma być dostarczony w roku następnym.
Rozdział  2

Wykonywanie umów.

§  4.
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczać towar własnym staraniem i na własny koszt, jeżeli waga towaru dostarczanego jednorazowo do państwowych i spółdzielczych jednostek handlu detalicznego i zakładów garmażeryjnych wynosi nie mniej niż 50 kg, a do zakładów gastronomicznych i innych jednostek, w których dokonywane jest żywienie zbiorowe (konsumenci zbiorowi) - nie mniej niż 30 kg. Ilość towaru nie może być jednak mniejsza od ilości zawartej w jednostkowym opakowaniu hurtowym.
2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, sprzedawca jest obowiązany dostarczać towar do wskazanych przez kupującego pomieszczeń sklepowych lub innych punktów odbioru.
3. Dowód dostawy towaru powinien oprócz ilości i rodzaju towarów oraz ich cen jednostkowych określać wartość partii dostarczonej dla każdego punktu odbioru.
4. Jeżeli ilość zamówionego towaru jest mniejsza niż określona w ust. 1, kupujący jest obowiązany odebrać towar z magazynu sprzedawcy.
§  5.
1. W razie gdy towar ma być wydany z magazynu sprzedawcy, sprzedawca jest obowiązany zawiadomić kupującego o przygotowaniu towaru co najmniej na 48 godzin przed ustalonym terminem wydania, wskazując jednocześnie magazyn, z którego wydanie ma nastąpić. Termin zawiadomienia o przygotowaniu do odbioru towaru, którym są ryby słodkowodne z jezior, rzek i zalewów, wynosi 24 godziny.
2. Jeżeli kupującym jest jednostka wymieniona w § 4 ust. 1, sprzedawca jest obowiązany do przygotowania towaru dla każdego punktu sprzedaży lub zakładu.
3. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  6.
1. Sprzedawca jest obowiązany określić w dowodzie dostawy cechy jakościowe dostarczanego towaru.
2. Sprzedawca jest obowiązany dołączyć do każdej partii dostarczanych konserw, prezerw, mączki rybnej, tranu i produktów paszowych świadectwo jakości (atest) dotyczące tej partii.
3. W razie dostarczania artykułów nowo wprowadzanych na rynek sprzedawca jest obowiązany dostarczyć najpóźniej łącznie z pierwszą partią towaru informację o walorach odżywczych, smakowych i kulinarnych tych artykułów.
§  7. Sprzedawca, który wprowadza do obrotu przetwory pochodzące z importu w oryginalnych opakowaniach jednostkowych, jest obowiązany oznaczyć opakowania zbiorcze napisami w języku polskim, określającymi nazwę i cenę towaru.
§  8.
1. Kupujący jest obowiązany odprzedać sprzedawcy opakowania fakturowane niezwłocznie po ich opróżnieniu.
2. Wartość brakujących lub uszkodzonych elementów opakowań odlicza się od ich ceny.
3. Sprzedawca, który dostarczył kupującemu towar własnym lub najętym środkiem transportu, jest obowiązany odebrać w każdym punkcie odbioru na własny koszt przygotowane przez kupującego próżne opakowania fakturowane, nadające się do ponownego użytku.
Rozdział  3

Rękojmia sprzedawcy za wady fizyczne towaru.

§  9. Kupujący powinien zbadać towar pod względem ilościowym przed potwierdzeniem odbioru, a jeżeli towar jest dostarczony za pośrednictwem przewoźnika - przy wyładowaniu towaru ze środka przewozowego.
§  10. Jeżeli towar jest dostarczany w opakowaniach obejmujących jednakową wagę towaru, zbadanie ilości dostarczanego towaru odbywa się przez przeliczenie tych opakowań oraz sprawdzenie wagi w określonej ilości opakowań zgodnie z obowiązującymi normami.
§  11.
1. Badanie towaru pod względem jakościowym, z wyjątkiem konserw, prezerw, mączki rybnej, tranu i produktów paszowych, następuje w dniu otrzymania towaru, a jeżeli towar jest wydawany w magazynie sprzedawcy - w czasie odbioru towaru.
2. Badanie towaru pod względem jakościowym może nastąpić w imieniu i na rzecz kupującego w magazynie sprzedawcy przez przedstawiciela handlu z udziałem przedstawiciela sprzedawcy - przed załadowaniem towaru.
3. Kupujący, który przy badaniu towaru w magazynie sprzedawcy kwestionuje deklarowaną przez sprzedawcę jakość towaru, jest obowiązany niezwłocznie po zbadaniu towaru zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ. Przeprowadzenie ekspertyzy jest zbędne, jeżeli sprzedawca uzna jakość stwierdzoną w protokole przez kupującego.
4. Badanie pod względem jakościowym konserw, prezerw, mączki rybnej, tranu i produktów paszowych powinno nastąpić w ciągu 5 dni od chwili otrzymania towaru.
§  12.
1. Kupujący, który stwierdził wady towaru, jest obowiązany pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady towaru zawiadomić sprzedawcę telefonicznie, telegraficznie lub dalekopisem o ujawnieniu wad niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili ich wykrycia, i przesłać w ciągu 3 dni pisemną reklamację.
2. Sprzedawca, który zamierza dokonać oględzin towaru, jest obowiązany zawiadomić o tym kupującego telefonicznie lub telegraficznie niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o wykryciu wad, i delegować swego przedstawiciela w ciągu 24 godzin, a w razie reklamacji dotyczącej konserw oraz ryb solonych i mrożonych - w ciągu 3 dni.
§  13.
1. Jeżeli sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację przed upływem terminów określonych w § 12 ust. 2, kupujący jest obowiązany nie później niż następnego dnia po ich upływie zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ.
2. Jeżeli sprzedawca odrzuci reklamację w całości lub w części, kupujący powinien zażądać przeprowadzenia ekspertyzy nie później niż następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o odrzuceniu reklamacji.
3. W wypadkach nagłych (np. gdy chodzi o towar szybko psujący się) ekspertyza może być przeprowadzona jeszcze przed zawiadomieniem sprzedawcy o wadzie.
§  14.
1. Sprzedawca odpowiada za wady jakościowe towarów ujawnione w ciągu okresu przydatności do spożycia lub okresu przechowywania czy trwałości, ustalonego w normach przedmiotowych, chyba że udowodni, iż wady powstały z winy kupującego (np. na skutek niewłaściwego składowania lub przechowywania towaru).
2. Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru, stwierdzone po upływie okresów, o których mowa w ust. 1.
§  15.
1. Jednostki zbytu i handlu hurtowego mogą odmówić przyjęcia konserw i innych przetworów mających ograniczony okres przydatności do spożycia lub okres przechowywania czy trwałości określony w normach przedmiotowych, jeżeli w dniu otrzymania towaru upłynęło więcej niż 1/3 tego okresu.
2. Jednostki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i garmażeryjne oraz inne jednostki, w których dokonywane jest żywienie zbiorowe (konsumenci zbiorowi), mogą odmówić przyjęcia towarów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w dniu otrzymania towaru upłynęło więcej niż 2/3 okresu, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli kupujący godzi się przyjąć towar po upływie okresów wskazanych w ust. 1 i 2, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu bonifikaty w wysokości 5% ceny detalicznej towaru.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.1.3

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ogólne warunki umów sprzedaży i umów dostawy ryb i przetworów rybnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 16/12/1975
Data ogłoszenia: 13/01/1976
Data wejścia w życie: 13/01/1976