Połączenie Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

M.P.76.1.2
ZARZĄDZENIE Nr 75
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 1975 r.
w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Na podstawie art. 4 i 7 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) zarządza się, co następuje:
§  1. Łączy się Instytut Naftowy i Instytut Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zwany dalej "Instytutem".
§  2.
1. Siedzibą Instytutu jest miasto Kraków.
2. Instytut może tworzyć oddziały terenowe.
§  3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Górnictwa i Energetyki.
§  4. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych, usługowych o charakterze naukowo-badawczym lub rozwojowym oraz wdrożeń w dziedzinie górnictwa naftowego i gazownictwa.
§  5. Szczegółowy zakres działania Instytutu i jego organów oraz strukturę organizacyjną Instytutu określa statut nadany przez Ministra Górnictwa i Energetyki.
§  6. Instytut przejmie majątek oraz prawa i zobowiązania łączonych instytutów.
§  7. Pracownicy łączonych instytutów stają się pracownikami Instytutu.
§  8. Tracą moc:
1) uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gazownictwa (Monitor Polski Nr 13, poz. 89),
2) zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 24 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Głównych Instytutów: Górnictwa, Naftowego i Torfowego (Monitor Polski Nr A-62, poz. 722) w części dotyczącej Głównego Instytutu Naftowego.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020