Zm.: uchwała w sprawie pomocy kredytowej Państwa dla budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych.

M.P.76.1.1
UCHWAŁA Nr 241
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1975 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy kredytowej Państwa dla budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych.
Rada Ministrów po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 282 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa dla budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych (Monitor Polski Nr 60, poz. 399) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pojęcie domu jednorodzinnego oraz lokalu w małym domu mieszkalnym określają przepisy Prawa lokalowego.",

b) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy "i osiedli", a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na terenie gmin, jeżeli głównym źródłem utrzymania tych osób jest wykonywanie zawodu lub praca w jednostkach nie związanych bezpośrednio z produkcją rolną, ogrodniczą lub leśnictwem, a wielkość posiadanego przez nie gruntu nie przekracza 0,5 ha",

c) w ust. 5 wyraz "gromad" zastępuje się wyrazem "gmin";
2) w § 2 wyraz "robotnikom" zastępuje się wyrazem "pracownikom";
3) w § 3 ust. 1 i w § 5 wyrazy: "na terenie gromad oraz na terenie miast i osiedli" zastępuje się wyrazami: "na terenie gmin oraz na terenie miast";
4) w § 6:
a) w ust. 1 wyrazy "na terenie gromad" zastępuje się wyrazami "na terenie gmin",
b) w ust. 2 wyrazy "na terenie gromady" zastępuje się wyrazami "na terenie gminy",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Umorzenia są dokonywane z obciążeniem właściwego budżetu terenowego.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska rozdziela między poszczególne województwa środki przewidziane w planie kredytowym na indywidualne budownictwo mieszkaniowe i remonty budynków.

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego (równorzędnego) Narodowego Banku Polskiego sporządza plan podziału środków kredytowych między powszechne kasy oszczędności i przedstawia plan ten do zatwierdzenia wojewodzie (prezydentowi miasta stopnia wojewódzkiego).

3. Wojewoda (prezydent miasta stopnia wojewódzkiego) ustala wytyczne udzielania pożyczek ze środków kredytowych określonych w ust. 2.";

6) w § 9 i § 10 ust. 1 wyrazy "Ministrem Gospodarki Komunalnej" zastępuje się wyrazami "Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska";
7) w § 10 ust. 2 po wyrazie "Wewnętrznego" dodaje się wyrazy "i Usług";
8) w § 10 ust. 3 wyrazy "Prezydia rad narodowych" zastępuje się wyrazami "Terenowe organy administracji państwowej";
9) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów, Ministrowi Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, innym zainteresowanym ministrom oraz wojewodom (prezydentom miast stopnia wojewódzkiego)."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020