Oprocentowanie środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.

M.P.69.4.38
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 stycznia 1969 r.
w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.
Na podstawie § 6 uchwały nr 279 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 319) zarządza się, co następuje:
§  1. Objęte planowaniem centralnym państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe oraz wchodzące w skład wielozakładowych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych jednostki działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, zwane dalej "przedsiębiorstwami", z wyjątkiem przedsiębiorstw wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, obliczają oprocentowanie środków trwałych w wysokości 5% w stosunku rocznym od podstawy określonej w § 2 uchwały nr 279 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 61, poz. 319), zwanej dalej "uchwałą".
§  2.
1. Przedsiębiorstwa, dla których roczną stawkę oprocentowania wykazano w kolumnie 3 załącznika nr 1 do zarządzenia, obliczają oprocentowanie według stawki procentowej podanej w tej kolumnie od wartości środków trwałych, określonych w § 2 uchwały.
2. Przedsiębiorstwa, dla których roczną stawkę oprocentowania wykazano w kolumnie 4 załącznika nr 1 do zarządzenia, obliczają oprocentowanie według stawki procentowej podanej w tej kolumnie od wartości "maszyn, urządzeń i środków transportowych". Przez wymienione w załączniku nr 1 określenie "maszyny, urządzenia i środki transportowe" należy rozumieć odpowiadające warunkom określonym w § 2 ust. 2 uchwały maszyny energetyczne i kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i specjalne branżowe, urządzenia techniczne oraz środki transportowe, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 65, poz. 312) z uwzględnieniem zmian wprowadzanych na podstawie § 10 ust. 2 tejże uchwały.
§  3. Zwalnia się od obowiązku obliczania i odprowadzania oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstwa wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  4.
1. Przedsiębiorstwa, o których mowa w §§ 1 i 2, obliczają roczną sumę oprocentowania od stanu środków trwałych, stanowiącego podstawę oprocentowania, na dzień 1 stycznia danego roku, przy zastosowaniu właściwej dla przedsiębiorstwa stawki oprocentowania. Ze stanu tego wyłącza się pochodzące z inwestycji przedsiębiorstw środki trwałe, wprowadzone w roku ubiegłym do eksploatacji.
2. Wyniki przedsiębiorstwa obciąża comiesięcznie 1/12 sumy oprocentowania, obliczonej w sposób podany w ust. 1, zmniejszona o przypadającą na dany miesiąc kwotę oprocentowania sprzedanych lub przekazanych innym jednostkom organizacyjnym w ciągu roku środków trwałych objętych obowiązkiem oprocentowania.
3. Przypadającą na dany miesiąc kwotę oprocentowania środków trwałych sprzedanych lub przekazanych innym jednostkom organizacyjnym, o której mowa w ust. 2, oblicza się od wartości początkowej tych obiektów, zmniejszonej o ich umorzenie w momencie sprzedaży (przekazania), przy zastosowaniu 1/12 obowiązującej przedsiębiorstwo stawki oprocentowania. Miesięczną kwotę oprocentowania środków trwałych sprzedanych (przekazanych) potrąca się przez wszystkie miesiące do końca danego roku, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały sprzedano (przekazano) innej jednostce organizacyjnej.
4. Miesięczną sumę oprocentowania zaokrągla się w dół do pełnych złotych.
5. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do sporządzania, na drukach nakładu urzędowego Ministerstwa Finansów, rocznej deklaracji wpłat do budżetu z tytułu oprocentowania środków trwałych. Deklarację tę przekazują one w terminie do dnia 17 lutego każdego roku wydziałowi finansowemu prezydium rady narodowej szczebla powiatowego, właściwej ze względu na ich siedzibę.
§  5.
1. Sumę oprocentowania środków trwałych, obliczoną zgodnie z § 4 ust. 2, należy odprowadzać za pośrednictwem właściwego dla danego przedsiębiorstwa wydziału finansowego prezydium rady narodowej na dochód właściwej części i rozdziału budżetu centralnego § 14 "Oprocentowanie środków trwałych" w ciągu dwóch dni od ustalonego terminu składania miesięcznych sprawozdań finansowych jednostce nadrzędnej, z tym że sumę oprocentowania przypadającą za miesiąc grudzień należy odprowadzić w terminie do dnia 17 stycznia roku następnego.
2. Odsetki za zwłokę od nie odprowadzonych w terminie kwot oprocentowania środków trwałych podlegają odprowadzeniu na rachunek wymieniony w ust. 1.
§  6. Kwoty oprocentowania środków trwałych księguje się w ciężar konta 80 "Straty i zyski" i na dobro konta 26 "Pozostałe rozrachunki", określonych w jednolitym planie kont, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 66, poz. 341 i z 1965 r. Nr 30, poz. 165 oraz Nr 65, poz. 370).
§  7. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1965 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1965 r. Nr 61, poz. 324, z 1967 r. Nr 5, poz. 23 i z 1968 r. Nr 2, poz. 13).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1969 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK  Nr 1
Lp. Nazwa ministerstwa i jednostki Oprocentowanie oblicza się od:
nadrzędnej nad przedsiębiorstwami przemysłowymi ogółu środków trwałych maszyn, urządzeń i środków transportowych
według stawki
1 2 3 4
1 Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
a) Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego 2,5%
b) Zjednoczenie Przemysłu Betonów 2,5%
2 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki:
Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego 2,5%
3 Ministerstwo Komunikacji:
a) Zjednoczenie Zakładów Naprawczych

Taboru Kolejowego

2,5%
b) Zjednoczenie Zaplecza Technicznego

Motoryzacji

2,5%
4 Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych 2,5%
5 Ministerstwo Przemysłu Chemicznego:
Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemicznych 2,5%
6 Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego:
Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego 2,5%
7 Ministerstwo Przemysłu Lekkiego:
Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego 2,5%
8 Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu:
a) Zjednoczenie Przemysłu Paszowego

"Bacutil"

2,5%
b) Zjednoczenie Budowy i Montażu

Maszyn Przemysłu Spożywczego

"Spomasz"

2,5%
c) Centrala Przemysłu Zbożowo-

Młynarskiego PZZ (wszystkie podległe

przedsiębiorstwa)

2,5%
9 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (przedsiębiorstwa podległe, z wyjątkiem przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu Wytwórni Surowic i Szczepionek oraz Wytwórni Środków Sanitarno-Chemicznych w Gdańsku) 2,5%
10 Ministerstwo Żeglugi:
a) Zjednoczenie Morskich Stoczni

Remontowych

2,5%
b) Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej i

Stoczni Rzecznych "Stocznie

Rzeczne"

2,5%
ZAŁĄCZNIK  Nr 2
Lp. Przedsiębiorstwa zwolnione od oprocentowania środków trwałych
1 Wszystkie centralne biura konstrukcyjne, centralne laboratoria i wyodrębnione zakłady i przedsiębiorstwa doświadczalne niezależnie od podporządkowania organizacyjnego.
2 Przedsiębiorstwa przemysłowe zgrupowane w zjednoczeniach nieprzemysłowych (np. budowlanych i montażowych, handlowych).
3 Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
a) Zjednoczenie Przemysłu Cementowego,
b) Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej,
c) Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego,
d) Zjednoczenie Przemysłu Wapienniczo-Gipsowego,
e) Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych.
4 Ministerstwo Finansów – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
5 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki:
a) wszystkie zjednoczenia przemysłu węglowego (kamiennego i brunatnego),
b) Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego,
c) Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego,
d) Centrala Zaopatrzenia Górnictwa i Energetyki.
6 Ministerstwo Gospodarki Komunalnej – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
7 Ministerstwo Handlu Wewnętrznego – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
8 Ministerstwo Komunikacji:
a) Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych "Madro",
b) Zjednoczenie Kamieniołomów Drogowych,
c) Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych,
d) Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych,
e) drukarnie kolejowe.
9 Ministerstwo Kultury i Sztuki – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
10 Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
Zjednoczenie Produkcji Leśnej "Las".
11 Ministerstwo Obrony Narodowej – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
12 Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
13 Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego:
a) Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza,
b) przedsiębiorstwa górnicze i górniczo-hutnicze zgrupowane w Zjednoczeniu

Górniczo-Hutniczym Metali Nieżelaznych,

c) kopalnie i zakłady dolomitu i wapienia oraz Zakłady Górniczo-Hutnicze

"Szklary", zgrupowane w Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali.

14 Ministerstwo Przemysłu Lekkiego:
a) Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego,
b) Centralne Biuro Wzornictwa Przemysłu Lekkiego.
15 Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu:
a) Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego,
b) Zjednoczenie Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego,
c) Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego,
d) Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego.
16 Ministerstwo Rolnictwa – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
17 Ministerstwo Sprawiedliwości – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
18 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
19 Ministerstwo Żeglugi:
a) Portowe Centralne Warsztaty Mechaniczne,
b) Zjednoczenie Gospodarki Rybnej.
20 Centralny Urząd Geologii:
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych w Sosnowcu.
21 Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
22 Komitet Drobnej Wytwórczości – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
23 Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
24 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
25 Polska Akademia Nauk – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
26 Polski Komitet Normalizacyjny – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.
27 Pełnomocnik Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej – wszystkie podległe przedsiębiorstwa.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1969.4.38

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Oprocentowanie środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.
Data aktu: 11/01/1969
Data ogłoszenia: 05/02/1969
Data wejścia w życie: 05/02/1969