Zm.: zarządzenie w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń.

M.P.69.25.195
ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 6 czerwca 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń.
Na podstawie § 10 ust. 3 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) oraz zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 listopada 1962 r. w sprawie wytycznych dotyczących ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji (Monitor Polski z 1962 r. Nr 85, poz. 399, z 1965 r. Nr 9, poz. 29 i z 1968 r. Nr 53, poz. 369) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń (Monitor Polski z 1964 r. Nr 10, poz. 46 i z 1965 r. Nr 34, poz. 197) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Normatywy czasowe ustalone dla grup maszyn określonych w § 1 dotyczą maszyn (urządzeń) z importu o wartości jednostkowej przekraczającej 100.000 zł oraz maszyn (urządzeń) produkcji krajowej o wartości jednostkowej przekraczającej 200.000 zł.";

2) w § 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Jeżeli dla poszczególnych maszyn (urządzeń) z importu nie zostały ustanowione resortowe normatywy czasowe, wówczas do tych maszyn (urządzeń) stosuje się normatywy czasowe ustalone w § 4 ust. 2 Wytycznych dotyczących ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn do montażu i eksploatacji oraz normatywów czasowych oddawania do eksploatacji maszyn nie wymagających montażu, stanowiących załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 85, poz. 399, z 1965 r. Nr 9, poz. 29 i z 1968 r. Nr 53, poz. 369)."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1969.25.195

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń.
Data aktu: 06/06/1969
Data ogłoszenia: 24/06/1969
Data wejścia w życie: 24/06/1969