Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.69.16.133
OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 15 marca 1969 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zgodnie z pkt 4 cz. II wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości ogłasza się wykaz obowiązujących według stanu na dzień 1 lutego 1971 r. aktów prawnych Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości oraz b. Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła ogłoszonych w Monitorze Polskim, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 1
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem stanowiącym załącznik do obwieszczenia, utraciły moc.
ZAŁĄCZNIK 2

Wykaz obowiązujących według stanu na dzień 1 lutego 1971 r. aktów prawnych Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości oraz b. Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Lp. Data aktu Tytuł aktu (w sprawie) Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1 2 3 4
Zarządzenia b. Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła:
11) 10.XII.1952 r. w sprawie ustalenia dopuszczalnej normy stłuczki przy oprawie szkieł okularowych w warsztatach przysklepowych handlu uspołecznionego oraz w warsztatach spółdzielni pracy 1952 r. Nr A-104, poz. 1619
33) 30.XI.1953 r. w sprawie zasad i sposobu przyznawania oraz wysokości nagród dla pracowników za ujawnianie w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 1954 r. Nr A-46, poz. 646
44) 8.III.1954 r. w sprawie zasad obrotu towarowego w tranzycie organizowanym 1954 r. Nr A-58, poz. 783
5 24.IX.1956 r. w sprawie wykazu zawodów rzemieślniczych, w których należy stosować obniżone składki na ubezpieczenia społeczne od uczniów odbywających naukę zawodu 1956 r. Nr 83, poz. 981
6 20.XII.1956 r. w sprawie dostosowania przepisów o rozszerzeniu uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych do warunków pracy państwowego przemysłu terenowego 1956 r. Nr 105, poz. 1221
75) 30.IV.1957 r. w sprawie organizacji skupu i zagospodarowania materiału drzewnego z używanych opakowań 1957 r. Nr 41, poz. 263
8 29.VIII.1957 r. w sprawie trybu postępowania przy przesyłaniu wniosków o ustalenie cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu drobnego, przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego podległe radom narodowym oraz jednostki gospodarki nie uspołecznionej 1957 r. Nr 84, poz. 505
9 29.IV.1958 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników 1958 r. Nr 34, poz. 193 i 1966 r. Nr 29, poz. 155
Zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
10 26.VI.1959 r. w sprawie szczegółowego trybu rozdzielnictwa materiałowego i planowania zaopatrzenia jednostek przemysłowych i usługowych drobnej wytwórczości 1959 r. Nr 65, poz. 337 i 1965 r. Nr 67, poz. 384
116) 30.XII.1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego 1960 r. Nr 7, poz. 35
122) 2.IV.1960 r. w sprawie zorganizowania i uruchomienia baz skupu i renowacji opakowań używanych w obrocie handlowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej 1960 r. Nr 37, poz. 184
13 10.V.1960 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o naukę rzemiosła 1960 r. Nr 48, poz. 230
14 20.XII.1960 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania przez uspołecznione przedsiębiorstwa usługowe i ich zakłady skarg i wniosków oraz trybu zawiadamiania o ich załatwieniu 1960 r. Nr 95, poz. 423
15 28.III.1963 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe, wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i jednostki spółdzielcze 1963 r. Nr 35, poz. 174
167) 16.IV.1965 r. w sprawie organizowania usług w ramach działalności pozaoperacyjnej przedsiębiorstw państwowych 1965 r. Nr 22, poz. 108
17 16.XI.1965 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej zwolnień lub ulg w opłatach pobieranych przy wydawaniu zezwoleń jednostkom gospodarki nie uspołecznionej 1966 r. Nr 2, poz. 20 i Nr 38, poz. 192
18 26.VII.1966 r. w sprawie określenia niektórych elementów kalkulacji kosztów przy ustalaniu cen artykułów oraz usług (robót) przemysłowych wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej 1966 r. Nr 39, poz. 197 i 1969 r. Nr 8, poz. 78
19 29.VII.1966 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów przeznaczonych na eksport, wytwarzanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej 1966 r. Nr 43, poz. 221
20 17.VI.1967 r. w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi 1967 r. Nr 37, poz. 184
21 17.VI.1967 r. o ustaleniu wykazu surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu oraz wykazu jednostek upoważnionych do skupu tych surowców 1967 r. Nr 37, poz. 185
222) 12.VII.1967 r. w sprawie ustalania dni i godzin otwierania i zamykania zakładów świadczących usługi dla ludności 1967 r. Nr 41, poz. 198
23 22.VIII.1968 r. w sprawie skupu od ludności artykułów pochodzenia zagranicznego 1968 r. Nr 39, poz. 276

1969 r. Nr 10, poz. 94 i 1970 r. Nr 1, poz. 8

24 12.XI.1968 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie niektórych usług na rzecz ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej 1968 r. Nr 50, poz. 350
24a 9.I.1969 r. w sprawie sposobu odzyskiwania olejów mineralnych z czyściwa oraz trybu postępowania z czyściwem odpadowym 1969 r. Nr 4, poz. 43
24b 15.IV.1969 r. w sprawie zasad podziału przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu zamówień na dostawy, roboty i usługi pomiędzy zrzeszonych w nich rzemieślników i w sprawie nadzoru nad wykonywaniem tych zamówień 1969 r. Nr 17, poz. 147
24c 14.II.1970 r. w sprawie organizacji skupu i odprzedaży używanego ogumienia trakcyjnego 1970 r. Nr 6, poz. 58
Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości
Okólniki Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
25 15.VII.1959 r. w sprawie dostaw, robót i usług, których wykonywanie przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej nie wymaga stwierdzenia posiadania przez te jednostki uprawnienia przemysłowego 1959 r. Nr 67, poz. 348
26 18.III.1966 r. w sprawie zakresu przedmiotowego rzemiosł oraz rozgraniczenia rzemiosła i przemysłu fabrycznego 1966 r. Nr 15, poz. 90 i 1968 r. Nr 37, poz. 268
27 13.II.1969 r. w sprawie ogłoszenia listy jednostek wyspecjalizowanych, właściwych do zagospodarowania zgłoszonych im przedmiotów zbędnych 1969 r. Nr 7, poz. 70
1) oraz Ministrów: Przemysłu Maszynowego i Handlu Wewnętrznego

2) oraz Ministra Handlu Wewnętrznego

3) oraz Ministrów: Hutnictwa, Handlu Wewnętrznego i Kolei

4) oraz Ministrów: Handlu Wewnętrznego, Górnictwa, Leśnictwa, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Skupu oraz Zdrowia

5) oraz Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego

6) oraz Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Finansów, Górnictwa i Energetyki, Handlu Wewnętrznego, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Oświaty, Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa, Żeglugi i Gospodarki Wodnej, Prezesa Centralnego Urzędu Geologii, Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Przewodniczącego Komitetu do Spraw Turystyki.

7) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej

1 Preambuła zmieniona przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 19 kwietnia 1971 r. (M.P.71.27.177) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 13 maja 1971 r.
2 Załącznik:

-zmieniony przez obwieszczenie z dnia 20 maja 1969 r. (M.P.69.25.197) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 24 czerwca 1969 r.

- zmieniony przez pkt 1 i 2 obwieszczenia z dnia 19 kwietnia 1971 r. (M.P.71.27.177) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 13 maja 1971 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020