Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.

M.P.60.17.83
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 lutego 1960 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.
Na podstawie § 3 uchwały nr 464 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1957 r. w sprawie dodatkowych bodźców do skracania drogi obrotu towarowego, zniesienia Funduszu Wyrównawczego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego oraz zmiany uchwały nr 44 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie różnic budżetowych zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym (Monitor Polski Nr 64, poz. 332) po wyrazie "metalowych" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "proszków do prania i zamaczania, mydła i pozostałych środków piorących oraz przyborów toaletowych".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 lutego 1959 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1960.17.83

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.
Data aktu: 10/02/1960
Data ogłoszenia: 19/02/1960
Data wejścia w życie: 19/02/1960, 15/02/1959