Uznanie za rezerwat przyrody.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 5 listopada 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. 1
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Turzycowe" obszar śródleśnego torfowiska oraz jeziora o łącznej powierzchni 11,39 ha w Leśnictwie Bącka Huta Nadleśnictwa Kartuzy, położony w gminie Kartuzy w województwie gdańskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1987-1996 jako oddziały lasu 121 a, b, 137 b-g, 177 c, d. Celem ochrony jest odtworzenie jedynego na Pomorzu stanowiska turzycy skąpokwiatowej na granicy zasięgu oraz zachowanie rzadkich zbiorowisk i gatunków roślin torfowiskowych.
2. 2
(skreślony).
3. 3
Na terenie rezerwatu zabrania się:
1)
wykonywania prac powodujących zmianę stosunków wodnych; zakaz nie dotyczy prac mających na celu przywrócenie prawidłowych stosunków wodnych,
2)
wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego,
3)
stosowania wszelkich środków chemicznych,
4)
pławienia drewna,
5)
zbioru owoców i nasion drzew i krzewów, ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
6)
niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
7)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
8)
niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu,
9)
biwakowania, kąpieli i używania sprzętu pływającego,
10)
pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospodarskich,
11)
zanieczyszczania terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,
12)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic związanych z ochroną rezerwatu,
13)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
14)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi.
4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Ust. 1 zmieniony przez § 6 pkt 1 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. (M.P.89.17.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 1989 r.
2 Ust. 2 skreślony przez § 6 pkt 2 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. (M.P.89.17.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 1989 r.
3 Ust. 3 zmieniony przez § 6 pkt 3 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. (M.P.89.17.119) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 1989 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021