Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 12 listopada 1959 r.
w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Na podstawie § 7 ust. 2 i § 12 ust. 2 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się maksymalną wysokość kredytu bankowego dla:
1) 1
spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego w kwocie 131.500 zł jako kredytu przeciętnego dla planowanego zadania inwestycyjnego na budowę jednego mieszkania;
2)
spółdzielni budowlano-mieszkaniowych na budowę mieszkania w domu wielomieszkaniowym o powierzchni użytkowej:
a)
do 65 m2 w kwocie 125.000 zł,
b)
powyżej 65 m2 do 71 m2 w kwocie 100.000 zł,
c)
powyżej 71 m2 do 110 m2 w kwocie 50.000 zł;
3)
spółdzielni budowlano-mieszkaniowych, spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych i osób fizycznych na budowę mieszkania w małym domu mieszkalnym bądź domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej:
a)
do 71 m2 w kwocie 125.000 zł,
b)
powyżej 71 m2 do 85 m2 w kwocie 100.000 zł,
c)
powyżej 85 m2 do 110 m2 w kwocie 50.000 zł.
§  2.
Wysokość kredytu bankowego udzielonego w granicach określonych w § 1 należy różnicować w zależności od sytuacji materialnej i stanu rodzinnego budujących.
§  3.
1.
Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu przysługuje:
1)
spółdzielniom mieszkaniowym typu lokatorskiego zrzeszającym pracowników zakładów gospodarki uspołecznionej, zwłaszcza robotników, realizującym budowę mieszkań w domach wielomieszkaniowych, odpowiadających obowiązującemu normatywowi mieszkaniowemu,
2)
spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym zrzeszającym osoby wymienione w pkt 1, realizującym budowę mieszkań w domach wielomieszkaniowych, odpowiadających obowiązującemu normatywowi mieszkaniowemu,
3)
spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym i spółdzielczym zrzeszeniom budowy domów jednorodzinnych zrzeszającym osoby wymienione w pkt 1, realizującym budowę oszczędnych małych domów mieszkalnych i domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nie przekraczającej 71 m2,
4)
pracownikom zakładów gospodarki uspołecznionej, zwłaszcza robotnikom realizującym, jako osoby fizyczne, budowę oszczędnych małych domów mieszkalnych i domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nie przekraczającej 71 m2.
2.
W ramach pierwszeństwa określonego w ust. 1 należy udzielać pożyczek w pierwszej kolejności:
1)
spółdzielniom, których członkowie gromadzą wkłady oszczędnościowe w Powszechnej Kasie Oszczędności w sposób ustalony w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie dalszego usprawnienia systemu oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski Nr 94, poz. 514),
2)
osobom, które ukończyły oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach PKO i zgromadziły wymagany odpowiednimi przepisami wkład oszczędnościowy.
3.
Przez oszczędne małe domy mieszkalne i domy jednorodzinne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, rozumie się domy realizowane przede wszystkim w zabudowie szeregowej przy użyciu materiałów miejscowych z mieszkaniami o ograniczonej wielkości, skromnym standardzie wyposażenia, niepodpiwniczone lub częściowo podpiwniczone o wysokości kondygnacji mieszkalnych nie przekraczającej wraz z grubością stropu 2,80 m.
§  4.
Projekty typowe zawarte w wydanym przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie katalogu domków typowych pod numerami:
1)
0221 traktuje się na równi z projektami domów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4,
2)
0139, 0143, 0146, 0154, 0159, 0216, 0224 traktuje się jako projekty o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 85 m2 (§ 1 pkt 3 lit. b) niniejszego zarządzenia).
§  5.
Zakazuje się przydzielania kredytów na obiekty nowo rozpoczynane przed zapewnieniem kredytu dla obiektów kontynuowanych.
§  6.
1. 2
Spółdzielnie mieszkaniowe niezależnie od kredytu bankowego określonego w § 1 mogą uzyskać dodatkowe środki kredytowe na budowę lokali przeznaczonych na cele socjalne, usługowe i kulturalne w wysokości nie przekraczającej 2.850 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali.
2.
Uzyskanie kredytu bankowego, o którym mowa w ust. 1, w razie gdy jego wysokość odpowiada planowanemu kosztowi budowy tych urządzeń, nie wymaga posiadania przez spółdzielnię wkładu własnego.
§  7.
Zarządzenie niniejsze nie dotyczy kredytów bankowych na budowę, odbudowę lub kapitalny remont obiektów mieszkalno-pensjonatowych na terenach powiatu nowosądeckiego oraz miast Nowego Sącza i Kołobrzegu. Wysokość i warunki udzielania tych kredytów określa zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 sierpnia 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budowę jednego domu w ramach budownictwa mieszkalno-pensjonatowego w powiecie nowosądeckim i miastach Nowy Sącz i Kołobrzeg (Monitor Polski Nr 68, poz. 397).
§  8.
Spółdzielnie mieszkaniowe i osoby fizyczne, które uzyskały pozwolenia budowlane na projektowaną budowę przed 1 stycznia 1960 r., korzystają w dalszym ciągu z kredytu bankowego na warunkach obowiązujących w 1959 r. (zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na 1959 r. na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności - Monitor Polski Nr 97, poz. 534).
§  8a. 3
1.
Spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego, którym został przyznany na realizację bieżących zadań inwestycyjnych kredyt bankowy w wysokości obowiązującej do 30 czerwca 1960 r., mogą otrzymać kredyt uzupełniający do wysokości kwoty określonej w § 1 pkt 1 oraz w § 6 ust. 1.
2.
Wysokość uzupełniającego kredytu należy ustalać w zależności od zaawansowania robót według stanu na dzień 30 czerwca 1960 r. i posiadanych przez inwestora w tym dniu zapasów materiałowych.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1960 r.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 września 1960 r. (M.P.60.73.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
2 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 września 1960 r. (M.P.60.73.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
3 § 8a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 września 1960 r. (M.P.60.73.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021