Zasady i tryb egzaminów kwalifikacyjnych dla praktykantów w prezydiach rad narodowych.

ZARZĄDZENIE NR 183
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 1959 r.
w sprawie zasad i trybu egzaminów kwalifikacyjnych dla praktykantów w prezydiach rad narodowych.

Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 33, poz. 149 i z 1959 r. Nr 17, poz. 95) zarządza się, co następuje:
§  1.
Osoby zatrudnione w prezydiach rad narodowych na stanowisku praktykanta po odbyciu przepisanej praktyki powinny poddać się egzaminowi z zakresu wymagań fachowych i umiejętności praktycznych.
§  2.
1.
Egzamin składa się przed komisją kwalifikacyjną przy prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) powołaną przez powyższe prezydium.
2.
W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

jako przewodniczący: stale urzędujący członek prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),

jako członkowie:

1)
kierownik wydziału danej specjalności,
2)
radca prawny prezydium

- zatrudnieni w prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) oraz

3)
przedstawiciel zarządu okręgowego właściwego związku zawodowego.
3.
Przewodniczący może uprawnienia swoje przekazać członkowi komisji - kierownikowi wydziału danej specjalności (ust. 2 pkt 1).
§  3.
1.
Egzamin jest pisemny i ustny.
2.
Egzamin pisemny polega na opracowaniu tematów ustalonych przez komisję kwalifikacyjną, obejmujących rozstrzygnięcie jednej lub dwóch spraw administracyjnych na podstawie akt. Egzamin pisemny odbywa się pod nadzorem jednego z członków komisji. Praktykant powinien mieć możność korzystania ze zbioru ustaw i rozporządzeń. Wszelka inna pomoc i porozumiewanie się praktykantów między sobą lub z innymi osobami są niedopuszczalne.
3.
Egzamin ustny obejmuje:
1)
Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
2)
ustrój i zakres działania organów władzy i administracji państwowej;
3)
prawo administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o postępowaniu administracyjnym oraz tego działu administracji państwowej, w którym praktykant pełni służbę;
4)
organizację i technikę pracy biurowej;
5)
podstawowe zagadnienia z prawa cywilnego, karnego i karno-administracyjnego;
6)
obowiązki i uprawnienia pracowników państwowych.
4.
Egzamin kwalifikacyjny powinien być składany w zakresie materiałów objętych programem szkolenia.
5.
Egzamin pisemny nie może trwać dłużej niż 6 godzin. Egzamin ustny nie może trwać dłużej niż 1 godzinę.
§  4.
1.
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, do którego wpisuje się: skład komisji kwalifikacyjnej, tematy egzaminu pisemnego, ocenę wypracowań i ocenę odpowiedzi ustnych oraz uchwałę komisji co do wyniku egzaminu.
2.
Uchwały komisji kwalifikacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
3.
Na dowód złożenia egzaminu z wynikiem dodatnim egzaminowany otrzymuje świadectwo, wystawione przez komisję kwalifikacyjną, według wzoru ustalonego w załączniku do zarządzenia i zaopatrzone w pieczęć urzędową prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
4.
W razie ujemnego wyniku egzamin może być powtórzony dwukrotnie, w odstępach nie krótszych niż 3 miesiące i nie dłuższych niż 6 miesięcy. Komisja kwalifikacyjna wskazuje przedmioty, z których praktykant ma być ponownie egzaminowany, oraz termin ponownego egzaminu.
§  5.
Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu powinny wnieść w tym celu w drodze służbowej podanie do przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa). Kierownik jednostki organizacyjnej, w której praktykant jest zatrudniony, potwierdza na podaniu odbycie praktyki, określa jej przebieg i załącza do podania odpisy świadectw szkolnych praktykanta.
§  6.
Przewodniczący i członkowie komisji kwalifikacyjnej otrzymują za udział w pracy komisji wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla kursów II stopnia w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1954 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-67, poz. 840, z 1955 r. Nr 36, poz. 351, z 1956 r. Nr 79, poz. 957 i z 1958 r. Nr 11, poz. 67).
§  7. 1
Przepisy niniejszego zarządzenia nie dotyczą praktykantów posiadających wykształcenie w zakresie szkoły podstawowej. Zasady i tryb egzaminów kwalifikacyjnych dla tych praktykantów uregulują przepisy odrębne.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

ŚWIADECTWO

Ob. .................... ur. .................... w .................... poddał się w dniach .................... egzaminowi na podstawie zarządzenia nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1959 r. w sprawie zasad i trybu egzaminów kwalifikacyjnych dla praktykantów w prezydiach rad narodowych (Monitor Polski Nr 89, poz. 475) i złożył egzamin z wynikiem dodatnim.

...................., dnia .................... 195... r.

Pieczęć okrągła

Komisja Kwalifikacyjna

Przewodniczący

Członkowie: ....................

1 § 7 zmieniony przez § 8 zarządzenia nr 66 z dnia 18 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu egzaminów kwalifikacyjnych dla praktykantów ze średnim wykształceniem objętych grupą zawodową administracyjną oraz dla praktykantów z podstawowym wykształceniem w prezydiach rad narodowych. (M.P.62.59.280) z dniem 31 lipca 1962 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021