Operatywne plany kwartalne biur (samodzielnych pracowni) projektów na IV kwartał 1959 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KOMITETU DO SPRAW URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 3 października 1959 r.
w sprawie operatywnych planów kwartalnych biur (samodzielnych pracowni) projektów na IV kwartał 1959 r.

Na podstawie § 3 uchwały Nr 231 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur (samodzielnych pracowni) projektów (Monitor Polski Nr 52, poz. 307) oraz w związku z uchwałą nr 384 Rady Ministrów z dnia 17 września 1959 r. w sprawie środków zabezpieczających dyscyplinę wykonania Narodowego Planu Gospodarczego na 1959 r. w zakresie inwestycji i płac (Monitor Polski Nr 79, poz. 417) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Jednostki nadrzędne biur (samodzielnych pracowni) projektów przeprowadzą wspólnie z inwestorami rewizję portfelu zleceń IV kwartału 1959 r., celem zmniejszenia tego portfelu między innymi przez:
1)
skreślenie prac projektowych dla inwestycji o kwestionowanej celowości,
2)
wstrzymanie prac dla inwestycji niepilnych,
3)
ewentualne zmniejszenie zakresu inwestycji.
2.
Skreślenie z planu IV kwartału prac projektowych zgodnie z ust. 1 powoduje zmiany warunków umownych w zakresie terminarza ukończenia tych prac.
§  2.
Operatywne plany biur (samodzielnych pracowni) projektów na IV kwartał 1959 r., przekraczające wielkość produkcji ustaloną w wycinku planu rocznego, wymagają zatwierdzenia przez właściwego ministra w uzgodnieniu z Ministrem Finansów (a w stosunku do biur (samodzielnych pracowni) projektów gospodarki terenowej - zatwierdzenia przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z ministrem nadzorującym te przedsiębiorstwa i Ministrem Finansów).
§  3.
Zobowiązuje się jednostki nadrzędne biur (samodzielnych pracowni) projektów, dyrektorów biur projektów oraz inwestorów do bezwzględnego przestrzegania i kontroli prawidłowości wycen prac projektowych i wyciągania surowych konsekwencji w przypadkach przekroczeń.
§  4.
1.
Jednostki nadrzędne biur (samodzielnych pracowni) projektów zmniejszą w IV kwartale 1959 r. wskaźnik udziału funduszu płac w wartości produkcji globalnej pracowników zatrudnionych przy projektowaniu o 10% (np. wskaźnik udziału funduszu płac wynosi 60%, po zmniejszeniu o 10% będzie wynosił 54%).
2.
Zmniejszenie wskaźnika zgodnie z ust. 1 powoduje odpowiednie zmniejszenie globalnego wskaźnika udziału funduszu płac w wartości produkcji.
§  5.
W razie niedotrzymania terminów umownych ukończenia prac projektowych w IV kwartale 1959 r. jednostki nadrzędne biur (samodzielnych pracowni) projektów obowiązane są pozbawić całkowicie premii bądź zmniejszyć premię pracowników kierownictwa i administracji.
§  6.
1.
Jednostki nadrzędne biur (samodzielnych pracowni) projektów obniżą bezosobowy fundusz płac podległych przedsiębiorstw na IV kwartał 1959 r. o 10% w stosunku do wysokości tego funduszu ustalonej w wycinku planu rocznego.
2.
Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości dalszego obniżenia funduszu bezosobowego w zależności od analizy potrzeb, dokonanej przez jednostkę nadrzędną.
3.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Finansów (a w stosunku do jednostek projektowania gospodarki terenowej - prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z właściwym ministrem i Ministrem Finansów) może wyrazić zgodę na pozostawienie funduszu bezosobowego w wysokości ustalonej w wycinku planu rocznego.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021