Pokrycie normatywów środków obrotowych w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego środkami własnymi i pasywami stałymi.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 września 1959 r.
w sprawie pokrycia normatywów środków obrotowych w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego środkami własnymi i pasywami stałymi.

Na podstawie § 12 ust. 2 uchwały nr 392 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach przemysłu oraz zasad gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu na 1959 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 491) zarządza się, co następuje:
§  1.
W przedsiębiorstwach przemysłowych oraz wszystkich przedsiębiorstwach Zjednoczenia Leśnej Produkcji Niedrzewnej, podległych Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, ustala się i wprowadza pokrycie normatywu środkami własnymi i pasywami stałymi w wysokości 80%. Na sfinansowanie części normatywu nie podlegającej pokryciu własnymi środkami i pasywami stałymi banki udzielają przedsiębiorstwom kredytu normatywnego.
§  2.
1.
Nadwyżki środków własnych w obrocie powstałe na skutek wprowadzenia 80% pokrycia środkami własnymi ustalonego w planach techniczno-ekonomicznych normatywu na dzień 31 grudnia 1959 r. przedsiębiorstwa odprowadzą na rachunek zjednoczeń.
2.
Upoważnia się zjednoczenia i Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego do uzupełnienia pokrycia normatywu tym przedsiębiorstwom, których własne środki obrotowe nie pokrywają 80% ustalonego normatywu na dzień 31 grudnia 1959 r., z nadwyżek środków własnych w obrocie, przekazanych przez przedsiębiorstwa zgodnie z ust. 1.
3.
Dodatnie saldo nadwyżek środków własnych w obrocie zjednoczenie odprowadzi na rachunek funduszu rezerwowego Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego do dyspozycji Ministerstwa Finansów.
§  3.
Nadwyżki i niedobory środków własnych w obrocie przedsiębiorstw ustala się według stanu funduszów własnych w obrocie i zrównanych z własnymi na dzień 1 stycznia 1959 r. z uwzględnieniem planowanych zmian ujętych w planach techniczno-ekonomicznych na 1959 r.
§  4.
Odprowadzenie nadwyżek środków własnych w obrocie, o których mowa w § 2 ust. 3, powinno nastąpić do dnia 31 października 1959 r. Termin do rozliczeń przedsiębiorstw ustali Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sposób zapewniający zachowanie terminu rozliczenia zjednoczeń.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.83.438

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Pokrycie normatywów środków obrotowych w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego środkami własnymi i pasywami stałymi.
Data aktu: 15/09/1959
Data ogłoszenia: 10/10/1959
Data wejścia w życie: 10/10/1959, 01/01/1959