Regulamin Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

UCHWAŁA NR 387
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 1959 r.
w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Liczbę członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, zasady i tryb ich wyboru i powoływania oraz sposób działania Rady Głównej określa regulamin Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty, Zdrowia, Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Zadania Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
§ 1.
1.
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej "Radą", jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Szkolnictwa Wyższego we wszystkich istotnych sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego.
2.
W szczególności Rada - w myśl art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336), zwanej dalej "ustawą" - opiniuje:
1)
projekty perspektywicznych i okresowych planów rozwoju szkolnictwa wyższego,
2)
sprawy utworzenia, przekształcenia lub zniesienia szkoły wyższej,
3)
projekty dotyczące organizacji studiów, planów studiów oraz ramowych programów nauczania,
4)
projekty dotyczące organizacji badań naukowych w szkołach wyższych i współpracy szkół wyższych z innymi placówkami naukowymi w tym zakresie,
5)
plany badań naukowych i sprawozdania z ich wykonania,
6)
sprawy związane ze współpracą szkół wyższych z zagranicą.
3.
Do zadań Rady należą także czynności, wynikające z jej uprawnień zastrzeżonych poszczególnymi przepisami ustawy, a mianowicie:
1)
udzielanie opinii w sprawach:
a)
utworzenia, przekształcenia lub zniesienia w szkole wyższej wydziału lub instytutu (art. 15 ustawy),
b)
szczegółowych warunków i trybu przyjęć na studia wyższe (art. 45 ust. 3 ustawy),
c)
regulaminów studiów w szkołach wyższych (art. 49 ust. 2 ustawy),
d)
odwołań od uchwał rad wydziałów, odmawiających zatwierdzenia rozprawy doktorskiej lub przyjęcia rozprawy doktorskiej (art. 79 ust. 3 ustawy),
e)
nadania stopnia naukowego doktora z tych dyscyplin, w których zakresie nadanie tego stopnia podlega zatwierdzeniu przez Ministra Szkolnictwa Wyższego (art. 80 ust. 2 ustawy),
f)
uchwał rad wydziałów o nadaniu stopnia naukowego docenta, podlegających zatwierdzeniu przez Ministra Szkolnictwa Wyższego (art. 85 ust. 1 ustawy),
g)
odwołań od uchwał rad wydziałów, odmawiających nadania stopnia naukowego docenta (art. 85 ust. 2 ustawy),
h)
powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego (art. 92 ust. 4 ustawy),
i)
udzielenia zgody na założenie i prowadzenie wyższej szkoły niepaństwowej i cofnięcia tej zgody (art. 135 ust. 1 i 4 ustawy),
j)
przyznania szkole wyższej niepaństwowej prawa nadawania tytułów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, oraz stopni naukowych (art. 136 ustawy),
k)
powołania rektora wyższej szkoły zawodowej (art. 141 ust. 2 pkt 6 ustawy);
2)
występowanie z wnioskami lub udzielanie opinii w sprawach:
a)
powołania na stanowisko docenta z pominięciem trybu określonego w art. 91 ust. 1 ustawy (art. 91 ust. 2 ustawy),
b)
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego z pominięciem trybu określonego w art. 92 ust. 2 ustawy (art. 92 ust. 3 ustawy),
c)
przeniesienia pracownika nauki bez jego zgody do innej szkoły wyższej w trybie art. 103 ust. 4 ustawy;
3)
przedstawianie kandydatów na samodzielnych pracowników nauki na wydziałach nie posiadających prawa do nadawania stopnia naukowego doktora i przeprowadzanie ankiety przed wysunięciem kandydatury na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego (art. 93 ustawy);
4)
wysuwanie kandydatów na członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników Nauki (art. 116 ust. 3 ustawy);
5)
opiniowanie w sprawach szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 86, 87 i 96 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128 ust. 3 oraz art. 129 ust. 3 ustawy.

Skład Rady oraz tryb wyboru i powoływania jej członków.

§  2.
1.
Przewodniczącym Rady jest Minister Szkolnictwa Wyższego.
2.
W razie nieobecności Ministra Szkolnictwa Wyższego funkcje przewodniczącego Rady spełnia zastępujący go podsekretarz stanu.
§  3.
1. 1
Członkami Rady są samodzielni pracownicy nauki, przedstawiciele głównych kierunków studiów w szkołach wyższych w ogólnej liczbie 81 członków, w tym 54 członków powołanych w drodze wyborów i 27 członków powołanych przez Ministra Szkolnictwa Wyższego.
2.
Liczbę mandatów dla członków Rady z wyboru reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych obejmujących te kierunki ustala Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z innymi ministrami i Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, którzy sprawują nadzór nad szkołami wyższymi działającymi na podstawie ustawy oraz na podstawie dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o akademiach wojskowych (Dz. U. Nr 49, poz. 324).
§  4.
1.
Wyboru członków Rady dokonuje się w drodze wyborów pośrednich przez zebrania elektorów poszczególnych typów szkół.
2. 2
Elektorów w liczbie ustalonej przez właściwego ministra (Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki) proporcjonalnie do liczby samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych w danej szkole wyższej wybiera zebranie samodzielnych pracowników nauki oraz starszych wykładowców i wykładowców zatrudnionych w tej szkole.
3. 3
Wyboru elektorów dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Do prawomocności wyboru elektorów niezbędna jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych, stosownie do ust. 2, do udziału w zebraniu.
4.
Zebrania dla wyboru elektorów w poszczególnych szkołach zwołują rektorzy. Na zebraniu przewodniczy rektor danej szkoły.
5.
Zebrania wyborcze elektorów poszczególnych typów szkół zwołuje właściwy minister. Elektorzy wysuwają kandydatów na członków Rady na zebraniu wyborczym. Elektorzy obowiązani są podać do ogólnej wiadomości uczestników zebrania wyborczego nazwiska innych kandydatów na członków Rady, wysuniętych - w terminie oznaczonym przez rektora - przez grupy czy zespoły samodzielnych pracowników nauki w poszczególnych szkołach wyższych.
6.
Wyboru członków Rady dokonują elektorzy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Do prawomocności wyboru członków Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy wszystkich elektorów.
7.
Na zebraniu wyborczym elektorów dla dokonania wyboru członków Rady przewodniczy osoba wybrana przez uczestników zebrania.
§  5.
1. 4
Zamiast wyborów pośrednich przez elektorów, o których mowa w § 4, właściwy minister (Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej) może zarządzić wybory bezpośrednie na ogólnokrajowych zjazdach samodzielnych pracowników nauki oraz starszych wykładowców i wykładowców, zatrudnionych w szkołach wyższych.
2.
Zjazdy zwołuje właściwy minister (Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej). Na zjeździe przewodniczy osoba wybrana przez zjazd spośród jego uczestników.
3.
Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Do prawomocności wyboru członków Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§  6.
Protokoły zebrań wyborczych elektorów, o których mowa w § 4 ust. 5-7, i ogólnokrajowych zjazdów, o których mowa w § 5, przekazuje się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
§  7. 5
Po dokonaniu wyboru 54 członków Rady Minister Szkolnictwa Wyższego uzupełnia jej skład do 81 członków w drodze powołania na członków Rady osób spośród samodzielnych pracowników nauki.

Kadencja Rady.

§  8.
1.
Kadencja członków Rady trwa trzy lata, licząc od chwili ukonstytuowania się Rady.
2.
W razie wygaśnięcia w okresie trwania kadencji mandatu członka Rady z wyboru, członkiem Rady staje się samodzielny pracownik nauki, który nie uzyskał mandatu członka Rady, jednakże otrzymał w wyborach największą liczbę głosów spośród tych kandydatów na członków Rady, którzy nie weszli w skład Rady.
3.
W razie wygaśnięcia w okresie trwania kadencji mandatu członka Rady z powołania, Minister Szkolnictwa Wyższego powołuje nowego członka.
4.
Mandat członka, dokooptowanego w myśl przepisów ust. 2 i 3 do składu Rady, wygasa z upływem kadencji Rady.

Organizacja wewnętrzna Rady.

§  9.
1.
Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady.
2.
W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący Rady oraz członkowie Prezydium Rady, powoływani w trybie określonym w § 10.
§  10.
1.
Plenum Rady na pierwszym plenarnym posiedzeniu dokonuje kolejno w odrębnych głosowaniach wyboru spośród siebie członków Prezydium Rady: sekretarza Rady i 5 członków. Do prawomocności wyboru członków Prezydium Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
2.
Przewodniczący Rady powołuje spośród członków Rady dalszych 3 członków Prezydium Rady.
3.
Przewodniczący Rady przy udziale członków Prezydium, o których mowa w ust. 1 i 2, na pierwszym posiedzeniu:
1)
powołuje sekcje, według zasad określonych w § 12 ust. 2;
2)
wyznacza termin zwołania przez sekcje pierwszego posiedzenia dla dokonania wyboru przez członków sekcji spośród siebie przewodniczącego sekcji; na posiedzeniach wyborczych przewodniczą członkowie Prezydium Rady.
4.
Członkowie sekcji wybierają przewodniczącego sekcji zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Do prawomocności wyboru przewodniczącego sekcji niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków sekcji. Przewodniczący sekcji wchodzą w skład Prezydium Rady.
5.
Jeśli dla szkół określonego typu nie została powołana odrębna sekcja, przewodniczący Rady powoła na członka Prezydium Rady jednego z reprezentantów tych szkół spośród członków Rady.
§  11.
Prezydium Rady na pierwszym posiedzeniu:
1)
wybiera spośród członków Prezydium, w trybie ustalonym przez uczestników posiedzenia, zastępcę sekretarza Rady,
2)
ustala ogólne wytyczne pracy poszczególnych sekcji.
§  12.
1.
Organy Rady stanowią sekcje oraz komisje i zespoły rzeczoznawców.
2.
Sekcje powołuje się w zasadzie dla poszczególnych typów szkół. W skład każdej sekcji wchodzą wszyscy członkowie Rady z wyboru i z powołania przez Ministra Szkolnictwa Wyższego, reprezentujący dany typ szkoły, z tym że możliwy jest udział członka Rady w więcej niż jednej sekcji. Skład sekcji nie może być mniejszy niż trzyosobowy. W przypadkach wyjątkowych, jeśli Prezydium Rady uzna za konieczne powołać sekcję dla typu szkół nie posiadających odpowiedniej liczby reprezentantów w Radzie, Prezydium Rady może powołać sekcję dla tych szkół, włączając do jej składu członków innych sekcji. W razie nieobecności przewodniczącego sekcji funkcje jego spełnia wyznaczony przez niego jeden z członków sekcji.
3.
Prezydium Rady może powoływać w obrębie sekcji lub poza sekcją komisje, wyznaczając przewodniczących i członków tych komisji.
4.
Przewodniczący sekcji w porozumieniu z sekretarzem Rady mogą powoływać w obrębie sekcji zespoły rzeczoznawców.
5.
Na przewodniczących komisji i zespołów rzeczoznawców powoływane są osoby spośród członków Rady. Na członków komisji i zespołów rzeczoznawców mogą być powoływane osoby spoza grona członków Rady.

Sposób działania Rady.

§  13.
1.
Plenarne posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy w porozumieniu z sekretarzem Rady bądź - gdy uzna to za konieczne - Prezydium Rady. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać plenarne posiedzenie Rady, jeśli tego zażąda co najmniej jedna trzecia jej członków. Plenarne posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady co najmniej dwa razy do roku dla złożenia sprawozdania z działalności Prezydium Rady i jej organów oraz rozpatrzenia spraw, o których mowa w ust. 2.
2.
Obrady plenum Rady w szczególności dotyczą perspektywicznych i okresowych planów rozwoju szkolnictwa wyższego i innych spraw zasadniczych związanych z rozwojem całego szkolnictwa wyższego, oceną sytuacji w szkolnictwie, potrzebami szkolnictwa i środkami ich zaspokajania.
3.
Porządek dzienny plenarnych posiedzeń Rady ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z sekretarzem Rady. Na plenarnych posiedzeniach przewodniczy Minister Szkolnictwa Wyższego bądź zastępujący go podsekretarz stanu.
4.
Na posiedzenia plenarne przewodniczący Rady zaprasza ministrów i podsekretarzy stanu sprawujących nadzór nad szkołami wyższymi podlegającymi ustawie, przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, a także przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
5.
Przewodniczący Rady może zaprosić do wzięcia udziału w plenarnym posiedzeniu Rady przedstawicieli zainteresowanych departamentów Ministerstw Szkolnictwa Wyższego, Oświaty, Zdrowia, Spraw Zagranicznych i Głównego Komitetu Kultury Fizycznej oraz inne osoby.
6.
Osoby określone w ust. 4 i 5 są uprawnione do zabierania głosu w dyskusji na plenarnych posiedzeniach Rady.
§  14.
1.
Terminarz i porządek dzienny posiedzeń Prezydium Rady ustalają przewodniczący Rady i sekretarz Rady.
2.
Prezydium Rady:
1)
ustala zadania i wytyczne dla pracy sekcji i komisji oraz rozpatruje ich wnioski i sprawozdania z działalności,
2)
wykonuje czynności, zastrzeżone dla Rady przez art. 93 ustawy,
3)
opracowuje wnioski i opinie dla właściwego ministra w sprawach, co do których minister obowiązany jest zgodnie z ustawą zasięgać opinii Rady, przy czym jeśli chodzi o sprawy, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 pkt 1. lit. a)-c), Prezydium Rady zajmuje stanowisko po zaznajomieniu się z wnioskiem lub opinią właściwej dla sprawy sekcji.
3.
W sprawach, o których mowa w § 1 ust. 3, nie wymienionych w ust. 2, Prezydium Rady może powierzyć opracowanie wniosku lub opinii właściwej sekcji lub powołanej w tym celu komisji. Jeśli w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 lit. d)-h), pkt 2 lit. a)-c) i pkt 3, Prezydium Rady powierza opracowanie opinii czy wniosku powołanej w tym celu komisji, skład jej członków mogą stanowić wyłącznie samodzielni pracownicy nauki.
4.
W okresie między posiedzeniami plenarnymi Rady Prezydium wypowiada się w jej imieniu w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 2.
5.
Przewodniczący Rady i sekretarz Rady mogą zlecać poszczególnym członkom Prezydium wykonywanie czynności związanych z działalnością Rady.
6.
W posiedzeniach Prezydium Rady na zaproszenie przewodniczącego Rady mogą brać udział osoby, o których mowa w § 13 ust. 4 i 5.
§  15.
1.
Sekretarz Rady:
1)
organizuje pracę Prezydium Rady,
2)
nadzoruje i koordynuje z ramienia Prezydium Rady działalność wszystkich organów Rady.
2.
Nadzorowi sekretarza Rady podlega Biuro Sekretariatu Rady, o którym mowa w § 17.
3.
Sekretarz Rady dysponuje środkami finansowymi Rady w ramach przyznanych na ten cel kredytów.
4.
Stałym pomocnikiem sekretarza Rady jest zastępca sekretarza Rady.
§  16.
1.
Sekcje oraz komisje działają zgodnie z wytycznymi Prezydium Rady.
2.
Sekcje działać mogą także z własnej inicjatywy w sprawach dotyczących reprezentowanych przez nie szkół i kierunków studiów, w zakresie uprawnień udzielonych przez Prezydium Rady.
3.
Posiedzenia sekcji zwołują przewodniczący tych sekcji.
4.
Zespoły rzeczoznawców, powołane przez przewodniczących sekcji, działają zgodnie z wytycznymi sekcji.
§  17.
1.
Całokształt obsługi Rady i jej organów sprawuje Biuro Sekretariatu Rady w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego.
2.
Skład Biura Sekretariatu Rady stanowią pracownicy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego przydzieleni do pracy w Biurze przez Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Finansowanie działalności Rady.

§  18.
Wydatki związane z działalnością Rady i jej organów pokrywane są z budżetu Państwa w części dotyczącej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.
§  19.
1.
Członkowie Rady oraz inne osoby zaproszone do udziału w pracach Rady i jej organów otrzymują za udział w posiedzeniach wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Ministra Szkolnictwa Wyższego.
2.
Osobom zamiejscowym przysługuje ponadto zwrot kosztów podróży, należność za noclegi oraz diety według zasad obowiązujących pracowników państwowych.
§  20.
Sekretarz Rady i jego zastępca pobierają stałe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej przez Ministra Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem Finansów.
§  21.
Poszczególne opracowania merytoryczne zagadnień objętych działaniem Rady mogą być zlecane rzeczoznawcom na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Rzeczoznawcą może być członek Rady lub osoba spoza jej grona. Wysokość wynagrodzenia określa sekretarz Rady według zasad stosowanych ogólnie za tego rodzaju prace.
1 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 114 z dnia 27 marca 1963 r. (M.P.63.28.143) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 kwietnia 1963 r.
2 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 114 z dnia 27 marca 1963 r. (M.P.63.28.143) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 kwietnia 1963 r.
3 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 114 z dnia 27 marca 1963 r. (M.P.63.28.143) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 kwietnia 1963 r.
4 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 114 z dnia 27 marca 1963 r. (M.P.63.28.143) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 kwietnia 1963 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 114 z dnia 27 marca 1963 r. (M.P.63.28.143) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 kwietnia 1963 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021