Tryb zatrudniania absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych w niektórych miastach.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 sierpnia 1959 r.
w sprawie trybu zatrudniania absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych w niektórych miastach.

Na podstawie § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 uchwały nr 336 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie trybu przyjmowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 70, poz. 366), zwanej dalej "uchwałą", zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie ustala zasady i tryb kierowania do odbycia wstępnego stażu pracy lub do pracy osób określonych w § 2 ust. 1 uchwały, ubiegających się o pracę w zakładach pracy położonych w miastach, o których mowa w § 1 uchwały.
§  2.
Ilekroć mówi się o zakładach pracy bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć zakłady pracy położone w miastach, o których mowa w § 1 uchwały.
§  2.
1.
Propozycje pracy (zapotrzebowania) zgłaszane dotychczas do szkół zgodnie z zarządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1957 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 36, poz. 238) zakłady pracy (§ 1 ust. 2) obowiązane są składać do organów zatrudnienia prezydium rady narodowej właściwej ze względu na miejsce położenia zakładu. Zapotrzebowania te powinny określać nazwę szkoły, której absolwenta zakład pracy pragnie zatrudnić.
2.
Zakłady pracy (§ 1 ust. 2) mogą zgłaszać zapotrzebowania, o których mowa w ust. 1, jedynie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi potrzebami przedstawionymi w zapotrzebowaniu.
§  3.
1.
Organy zatrudnienia powinny przeanalizować zasadność przedstawionych zapotrzebowań i przedstawić je Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej do decyzji wraz ze swoim wnioskiem.
2.
W ramach liczbowych zapotrzebowań zaakceptowanych w drodze wyjątku przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej organ zatrudnienia wydaje imienne skierowania do odbycia wstępnego stażu pracy lub do pracy absolwentom w porozumieniu z właściwą szkołą.
3.
Organ zatrudnienia kieruje w trybie ust. 2 wyłącznie absolwentów, posiadających w danym mieście stałe miejsce zamieszkania. Udzielenie skierowania absolwentowi nie posiadającemu w danym mieście stałego miejsca zamieszkania wymaga zgody Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
§  4.
Poza zaakceptowanymi przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej zapotrzebowaniami zakładów pracy (§ 1 ust. 2) organ zatrudnienia może wydawać imienne skierowania do pracy w wyuczonym zawodzie absolwentom szkół średnich zawodowych i szkół wyższych wymienionych w załączniku do zarządzenia.
§  5.
Wyłącza się spod działania uchwały absolwentów podejmujących pracę w szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, jak również podejmujących pracę w wyuczonym zawodzie absolwentów średnich i wyższych szkół medycznych i farmaceutycznych oraz szkół podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.
§  6.
Organy zatrudnienia obowiązane są przeprowadzać kontrole w zakładach pracy (§ 1 ust. 2) w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego zarządzenia, a w razie stwierdzenia ich naruszenia - powiadamiać o tym bezzwłocznie jednostkę nadrzędną zakładu pracy, przesyłając odpis pisma do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
§  7.
1.
Absolwentom ubiegającym się o pracę na terenach określonych w § 1 uchwały, którzy nie uzyskają skierowania organu zatrudnienia na tych terenach, należy proponować pracę na innych terenach zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi kierowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych i szkół wyższych.
2.
Organ zatrudnienia powinien zaproponować absolwentowi pracę na podstawie wykazów zapotrzebowań, o których mowa w § 5 uchwały, i wydać mu odpowiednie skierowanie do pracy, po uprzednim sprawdzeniu, czy zgłoszone zapotrzebowanie na pracownika jest aktualne. Organ zatrudnienia przy wydawaniu skierowań powinien porozumieć się z właściwą uczelnią.
§  8.
Propozycje pracy zgłoszone przez zakłady pracy (§ 1 ust. 2) do szkół w dotychczasowym trybie, na podstawie których do dnia wejścia w życie zarządzenia nie zostały zawarte umowy, uznaje się za anulowane.
§  9.
Organy zatrudnienia prezydiów rad narodowych miast objętych działaniem uchwały zapewnią sprawną organizację załatwiania spraw dotyczących zatrudnienia absolwentów, między innymi przez wyodrębnienie odpowiednich stanowisk pracy oraz zapewnienie współdziałania z zainteresowanymi szkołami.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH I ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ BYĆ KIEROWANI PRZEZ ORGANY ZATRUDNIENIA DO ODBYCIA WSTĘPNEGO STAŻU PRACY LUB DO PRACY NIEZALEŻNIE OD AKCEPTACJI MINISTERSTWA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ

I.

Szkoły wyższe.

Kierunek studiów
Uniwersytety
filologia orientalna Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
muzykologia Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
matematyka zastosowań technicznych Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
matematyka zastosowań statystycznych Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. B. Bieruta we Wrocławiu
fizyka jądrowa Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
chemia jądrowa Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Politechniki
budownictwo okrętowe Politechnika Gdańska
łączność Politechnika Gdańska
wydział mechaniczno technologiczny
oddział mechaniki precyzyjnej Politechnika Warszawska
energetyka jądrowa Politechnika Warszawska
Wyższe szkoły ekonomiczne
ekonomika transportu morskiego Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie
ekonomika rybołówstwa morskiego Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie
ekonomika handlu zagranicznego Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie

II.

Średnie szkoły zawodowe.

Warszawa

Technikum Energetyczne - Wybrzeże Kościuszkowskie 37

Technikum Mechaniki Precyzyjnej - ul. Grochowska 320

Technikum Budowy Samochodów - ul. Targowa 88

Technikum Chemiczne - ul. Nowogrodzka 88

Technikum Poligraficzne - ul. Konwiktorska 9

Technikum Przemysłu Piekarskiego - ul. Krypska 47

Kraków

Technikum Hutnicze - Nowa Huta, ul. Frontu Narodowego 10

Wrocław

Technikum Budowy Silników - Psie Pole, ul. Kielcowska 43

Technikum Chemiczne - ul. Skwierczyńska 1/7

Gdańsk

Technikum Przemysłu Okrętowego - ul. Białowieska 1

Technikum Budowy Okrętów - Wrzeszcz, ul. Piramowicza ..........

Gdynia

Technikum Przemysłu Chłodniczego - ul. Czerwonych Kosynierów 79

Technikum Przetwórstwa Rybnego - ul. Grabowa 2

Szkoła Morska - ul. Czerwonych Kosynierów 86

Szkoła Rybołówstwa Morskiego - ul. Zjednoczenia 3.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021