Określenie przypadków wydawania zezwoleń przez okręgowe urzędy górnicze na wzniesienie, przebudowę lub zniesienie budynków i urządzeń zakładu górniczego za zgodą innych organów.

UCHWAŁA NR 317
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 1959 r.
w sprawie określenia przypadków wydawania zezwoleń przez okręgowe urzędy górnicze na wzniesienie, przebudowę lub zniesienie budynków i urządzeń zakładu górniczego za zgodą innych organów.

Na podstawie art. 37 ust. 3 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Okręgowe urzędy górnicze wydają zezwolenia na wzniesienie, przebudowę lub zniesienie budynków lub urządzeń zakładu górniczego (art. 37 ust. 1 prawa górniczego) za zgodą organów administracji budowlanej w przypadkach wznoszenia, przebudowy lub zniesienia stałych budynków na powierzchni zakładu górniczego z wyjątkiem budowli o specjalnym technicznym charakterze.
2.
Niezależnie od zgody organów administracji państwowej budowlanej (ust. 1) okręgowe urzędy górnicze wydają zezwolenia za zgodą:
1)
właściwych organów administracji państwowej w przypadkach, w których przebudowa, wzniesienie lub zniesienie budynków albo urządzeń zakładu górniczego projektowane jest w strefie nadgranicznej ze względu na obronność Państwa,
2)
organów administracji kolejowej w przypadkach, w których do budowy, przebudowy lub zniesienia budowli albo urządzeń zakładu górniczego mają zastosowanie przepisy kolejowe,
3)
organów administracji wodnej bądź dozoru technicznego w przypadkach budowy, przebudowy lub zniesienia urządzeń związanych z gospodarką wodną bądź kotłami i innymi zbiornikami pod ciśnieniem w zakładach górniczych,
4)
organów Państwowej Inspekcji Energetycznej w przypadkach budowy, przebudowy lub zniesienia urządzeń elektrycznych na powierzchni zakładu górniczego.
3.
W przypadkach określonych w ust. 1 okręgowy urząd górniczy przesyła do właściwego organu w celu merytorycznej oceny i wyrażenia zgody akta sprawy wraz z projektem technicznym budynku lub urządzenia. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy na wzniesienie, przebudowę lub zniesienie budynku lub urządzenia został uprzednio zaakceptowany projekt wstępny.
4.
Przepisy uchwały nie naruszają szczególnych przepisów, z mocy których wynika obowiązek uzyskania zgody lub odrębnego zezwolenia w sprawach określonych w ust. 1 i 2.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.66.339

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Określenie przypadków wydawania zezwoleń przez okręgowe urzędy górnicze na wzniesienie, przebudowę lub zniesienie budynków i urządzeń zakładu górniczego za zgodą innych organów.
Data aktu: 20/07/1959
Data ogłoszenia: 31/07/1959
Data wejścia w życie: 31/07/1959