Zasady rejonizacji umów na dostawy towarów na cele rynkowe w branży papierniczej oraz materiałów hurtowych i kreślarskich na rok 1959.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 25 czerwca 1959 r.
w sprawie zasad rejonizacji umów na dostawy towarów na cele rynkowe w branży papierniczej oraz materiałów biurowych i kreślarskich na rok 1959.

Na podstawie § 2 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad współpracy między uspołecznionym handlem i przemysłem (Monitor Polski Nr 33, poz. 189) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przeznaczone na cele rynkowe towary branży papierniczej oraz materiałów biurowych i kreślarskich, produkowane przez zakłady podporządkowane:
1)
Zjednoczeniu Przemysłu Celulozowo-Papierniczego,
2)
Zjednoczeniu Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych,
3)
Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego,

powinny być przez zakłady przemysłowe sprzedawane przedsiębiorstwom handlowym, działającym na terenie poszczególnych województw, tak aby udział poszczególnych województw w ogólnej wartości towarów dostarczanych przez przemysł był zgodny ze wskaźnikami ustalonymi w załączniku do zarządzenia.

2.
Minister Handlu Wewnętrznego może w razie potrzeby zmienić ustalone zgodnie z ust. 1 wskaźniki podziału towarów między województwa, jednak zmiana ta musi być przeprowadzona przynajmniej na 60 dni przed okresem, na który ma obowiązywać. Zmiana wskaźników podziału towarów nie może naruszać umów dostawy, zawartych przez zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa handlowe przed dokonaniem zmiany, chyba że strony wyrażą zgodę na zmianę zawartych umów.
§  2.
1.
Na podstawie ustalonych zgodnie z § 1 wskaźników podziału towarów między województwa zjednoczenia przemysłu wymienione w § 1 oraz Centralny Zarząd Handlu Artykułami Użytku Kulturalnego uzgodnią między sobą w terminie 10 dni od daty wejścia w życie zarządzenia lub daty zmiany przez Ministra Handlu Wewnętrznego wskaźnika podziału towarów:
1)
które zakłady przemysłowe są zobowiązane do zaopatrywania poszczególnych województw lub
2)
jaka część ogólnej wartości towarów dostarczanych przez określone zakłady przemysłowe ma być dostarczona na zaopatrzenie rynku poszczególnych województw.
2.
Przy dokonywaniu uzgodnień, o których mowa w ust. 1, należy brać pod uwagę, co następuje:
1)
przy artykułach masowych - decydujący o wyborze rejonu zaopatrywania rynku dla zakładu jest wzgląd na odległość zakładu od obsługiwanego rejonu, a to z uwagi na ograniczenie do minimum kosztów przewozu,
2)
przy artykułach o urozmaiconym asortymencie i wielu gatunkach należy produkcję poszczególnych zakładów przemysłowych tak rejonizować, aby zapewnić zaopatrzenie województwa w pełny wachlarz asortymentowy danej branży.
3.
Po dokonaniu uzgodnienia zjednoczenia przemysłu zawiadamiają niezwłocznie podległe przedsiębiorstwa, a Centralny Zarząd Handlu Artykułami Użytku Kulturalnego - wydziały handlu prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) o tym, które zakłady przemysłowe przewidziano do zaopatrywania poszczególnych województw.
§  3.
1.
W celu zawarcia umowy przedsiębiorstwa handlowe, działające na terenie poszczególnych województw, powinny składać odpowiednie zamówienia do zakładów przemysłowych zobowiązanych niniejszym zarządzeniem do ich przyjmowania. Zamówienia powinny być składane w następujących terminach:
1)
na 4 miesiące przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, jeżeli zamówienie dotyczy dostaw rocznych,
2)
na 60 dni przed kwartałem, jeżeli zamówienie dotyczy dostaw kwartalnych,
3)
na 30 dni przed pierwszym dniem okresu, w którym ma nastąpić dostawa, jeżeli zamówienie dotyczy dostaw miesięcznych bądź jednorazowych.
2.
Z zamówieniami do zakładów przemysłowych mogą zwracać się przedsiębiorstwa handlu hurtowego państwowe i spółdzielcze, jak również uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego, jeżeli dostawa bezpośrednia z zakładu przemysłowego z pominięciem handlu hurtowego jest dla obu stron korzystniejsza.
§  4.
1.
Zakłady przemysłowe po zbadaniu otrzymanych zamówień i możliwości ich wykonania akceptują je lub proponują ze swej strony wprowadzenie zmian do nich i po uzgodnieniu stanowisk zawierają umowy dostawy na warunkach określonych w branżowych warunkach dostaw, a w ich braku - na ogólnych warunkach dostaw.
2.
Jeżeli zamówienia zgłoszone przez przedsiębiorstwa handlowe w terminie określonym w § 3 nie wyczerpują pełnych ilości towarów przeznaczonych w danym zakładzie na cele rynkowe, zakład może zaoferować i sprzedać swe towary, nie zakupione przez uprawnione przedsiębiorstwa handlowe, każdemu innemu przedsiębiorstwu handlowemu, niezależnie od tego, czy działa ono na terenie województwa zaopatrywanego przez zakład zgodnie z uzgodnieniem rejonizacji (§ 2), czy też na terenie innych województw.
3.
Jeżeli zamówienia zgłoszone przez przedsiębiorstwa handlowe w terminie określonym w § 3 przekraczają ilości przeznaczone w danym zakładzie na cele rynkowe, zakład zawiadamia o tym niezwłocznie wydział handlu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), a wydział powinien ustalić w ciągu 6 dni od daty otrzymania zawiadomienia które ze złożonych zamówień w całości lub w części powinny być przez zakład przyjęte w pierwszej kolejności lub zezwolić zakładowi na przyjęcie zamówień według własnego uznania.
4.
W razie nieskorzystania przez wydział handlu z uprawnienia określonego w ust. 3 zakład przemysłowy ma prawo zaakceptować otrzymane zamówienia według własnego uznania, kierując się przy wyborze odbiorcy w zasadzie kolejnością złożonych zamówień.
§  5.
We wszystkich wypadkach bezpośrednich dostaw z zakładu przemysłowego do detalu oraz hurtu spółdzielczego zakład przemysłowy obowiązany jest zawiadamiać kopiami faktur właściwe wojewódzkie przedsiębiorstwa handlu artykułami użytku kulturalnego.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PODZIAŁ PROCENTOWY PLANU ZAKUPU NA ROK 1959 ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, MATERIAŁÓW BIUROWYCH I KREŚLARSKICH

Lp. Województwo
Ogółem 100,0
1 m.st. Warszawa 10,2
2 warszawskie 4,7
3 bydgoskie 5,0
4 m. Poznań 4,2
5 poznańskie 5,1
6 m. Łódź 5,0
7 łódzkie 3,4
8 kieleckie 4,5
9 lubelskie 3,9
10 białostockie 2,6
11 olsztyńskie 2,1
12 gdańskie 5,1
13 koszalińskie 2,2
14 szczecińskie 2,1
15 zielonogórskie 2,5
16 m. Wrocław 2,9
17 wrocławskie 5,4
18 opolskie 2,1
19 katowickie 13,7
20 m. Kraków 4,3
21 krakowskie 5,0
22 rzeszowskie 4,0

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.61.313

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady rejonizacji umów na dostawy towarów na cele rynkowe w branży papierniczej oraz materiałów hurtowych i kreślarskich na rok 1959.
Data aktu: 25/06/1959
Data ogłoszenia: 10/07/1959
Data wejścia w życie: 10/07/1959