Określenie trybu i terminu zwrotu pobranych przez studentów kwot zasiłków pieniężnych zwrotnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 czerwca 1959 r.
w sprawie określenia trybu i terminu zwrotu pobranych przez studentów kwot zasiłków pieniężnych zwrotnych.

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 6, poz. 35) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Student, któremu został przyznany zasiłek pieniężny zwrotny, wypełnia i podpisuje przy odbiorze pierwszego zasiłku wstępne zobowiązanie zwrotu kwot otrzymanych zasiłków pieniężnych zwrotnych po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów.
2.
Podpisanie zobowiązania określonego w ust. 1 jest warunkiem wypłaty zasiłku zwrotnego.
§  2.
1.
Przed opuszczeniem przez studenta szkoły wyższej szkoła obowiązana jest ustalić z nim ogólną kwotę wszystkich pobranych przez niego zasiłków pieniężnych zwrotnych oraz zażądać podpisania zobowiązania końcowego z uwidocznieniem ogólnej kwoty pobranych zasiłków pieniężnych zwrotnych.
2.
Zobowiązanie końcowe powinno ponadto określać termin zwrotu ogólnej kwoty pobranych przez studenta zasiłków pieniężnych zwrotnych oraz zawierać jego zobowiązanie do podawania szkole wyższej każdej zmiany adresu do chwili zakończenia spłaty należności. Zobowiązanie może przewidywać spłatę należności w ratach miesięcznych nie mniejszych niż 200 zł. Spłata należności powinna rozpocząć się najpóźniej szóstego miesiąca od dnia zaprzestania studiów.
3.
W czasie odbywania wstępnego stażu pracy, przewidzianego przepisami uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 47, poz. 272), raty spłaty należności mogą być obniżone do wysokości 100 zł miesięcznie.
4.
Sposób spłaty należności zatwierdza rektor.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może:
1)
odroczyć termin rozpoczęcia spłaty należności, lecz nie dłużej niż na jeden rok od chwili ukończenia lub przerwania studiów,
2)
odroczyć do trzech miesięcy spłatę kolejnych rat,
3)
ustalać wysokość niektórych rat poniżej 200 zł, nie mniej jednak niż na 100 zł miesięcznie.
§  3.
1.
Spłaty ratalne pobranych kwot zasiłków pieniężnych zwrotnych powinny być dokonywane przez byłego studenta na wskazany mu rachunek bankowy dochodów budżetowych szkoły wyższej, w której otrzymywał zasiłki pieniężne zwrotne.
2.
W razie przeniesienia się studenta z jednej szkoły wyższej do drugiej zwrot zasiłków dokonywany jest na rachunek bankowy szkoły, w której student ukończył lub przerwał studia.
§  4.
1.
W razie zalegania dłużnika z wpłatą trzech kolejnych rat miesięcznych szkoła wyższa obowiązana jest wystąpić przeciwko niemu na drogę sądową z żądaniem zwrotu całej należności.
2.
Wystąpienie na drogę sądową powinno być poprzedzone pisemnym wezwaniem dłużnika do uiszczenia w terminie miesięcznym zaległych rat z uprzedzeniem o skierowaniu sprawy do sądu.
§  5.
Wzory wstępnego zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 i końcowego zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1, określają załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wzór zobowiązania wstępnego.

ZOBOWIĄZANIE WSTĘPNE

Ja, niżej podpisany(a) .......... (imię i nazwisko)

student(ka) Wydziału (Studium) .......... (nazwa wydziału (studium) i szkoły wyższej)

.......... urodzony(a) dnia ..........

w .......... imię ojca ..........

stale zamieszkały(a) w .......... ul. ..........

a obecnie zamieszkały(a) w ..........

ul. .........., posiadający(a) dowód osobisty seria ... nr ...

wydany przez ..........

niniejszym zobowiązuję się do zwrotu po ukończeniu studiów lub skreśleniu mnie z listy studentów ogólnej kwoty otrzymanych w czasie studiów zasiłków pieniężnych zwrotnych.

Wspomniane zasiłki zobowiązuję się zwrócić na warunkach i w trybie przewidzianych przepisami zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie określenia trybu i terminu zwrotu pobranych przez studentów kwot zasiłków pieniężnych zwrotnych (Monitor Polski Nr 61, poz. 307).

.........., dnia .......... 19 ... r.

..........

(podpis pełnym imieniem i nazwiskiem)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wzór zobowiązania końcowego.

ZOBOWIĄZANIE KOŃCOWE

Opuszczając .......... (nazwa szkoły wyższej) oświadczam, że w okresie studiów w wymienionej szkole otrzymałem(am) łącznie kwotę zł .......... (słownie złotych ..........) tytułem zasiłków pieniężnych zwrotnych. Sumę powyższą zobowiązuję się zwrócić .......... (nazwa szkoły wyższej) w .... ratach miesięcznych po zł .........., które będę regularnie każdego miesiąca wpłacał(a) na rachunek .......... (nazwa szkoły wyższej) w ..........

do dnia 10 każdego miesiąca.

Pierwszą ratę w wysokości zł ... zobowiązuję się wpłacić do dnia 10 miesiąca .......... 19.. r.

Jednocześnie zobowiązuję się powiadamiać .......... (nazwa szkoły wyższej)

o każdej zmianie mojego adresu. W razie niewpłacenia przeze mnie trzech kolejnych rat miesięcznych zobowiązuję się do zwrotu całej należności jednorazowo.

.........., dnia .......... 19 ... r.

..........

(podpis pełnym imieniem i nazwiskiem)

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021