Prowadzenie ewidencji wykorzystania lokali oraz sprawowanie kontroli nad zgodnością ewidencji z faktycznym zagęszczeniem lokali.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 26 czerwca 1959 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji wykorzystania lokali oraz sprawowania kontroli nad zgodnością ewidencji z faktycznym zagęszczeniem lokali.

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 10, poz. 59) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
W miejscowościach, w których wprowadzono publiczną gospodarkę lokalami, prowadzi się ewidencję wykorzystania lokali według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu; ewidencja obejmuje również mieszkania służbowe w miejscowościach nie objętych publiczną gospodarką lokalami, z tym że w tych miejscowościach zakłady pracy prowadzą ewidencję we własnym zakresie bez potrzeby przesyłania kart ewidencyjnych (kartotek) do organów prezydiów rad narodowych.
2.
Ewidencja obejmuje:
1)
przydzielane przez organy do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych lokale mieszkalne i użytkowe,
2)
lokale mieszkalne mające charakter mieszkań służbowych,
3)
lokale mieszkalne w budynkach spółdzielni mieszkaniowych, nie wyłączone spod publicznej gospodarki lokalami,
4)
lokale użytkowe w zakładowych domach mieszkalnych oraz w budynkach spółdzielni mieszkaniowych, nie wyłączone spod publicznej gospodarki lokalami.
3.
Nie podlegają ewidencji lokale, wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 1-9 i art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 10, poz. 59) oraz lokale reprezentacyjne.
§  2.
1.
Ewidencję wykonuje się przez prowadzenie kartoteki lokali.
2.
Każdy samodzielny lokal oznaczony odrębnym numerem powinien posiadać oddzielną kartę ewidencyjną w kartotece, bez względu na liczbę najemców.
§  3.
1.
Kartotekę prowadzą:
1)
administratorzy (właściciele, zarządcy) budynków w stosunku do wszystkich lokali znajdujących się w tych budynkach,
2)
właściwe do spraw lokalowych organy prezydiów rad narodowych miast, osiedli lub gromad, a w miastach podzielonych na dzielnice - prezydiów dzielnicowych rad narodowych - w stosunku do wszystkich lokali objętych ewidencją.
2.
Przy zakładaniu kartoteki dla danego lokalu administratorzy wypełniają karty ewidencyjne w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyłają właściwemu do spraw lokalowych organowi prezydium rady narodowej.
§  4.
1.
Karty ewidencyjne administratorzy grupują w oddzielne kartoteki dla każdej nieruchomości oznaczonej odrębnym numerem porządkowym.
2.
Właściwe do spraw lokalowych organy prezydiów rad narodowych prowadzą kartotekę według ulic w porządku alfabetycznym, w obrębie ulic według kolejnej numeracji domów, w obrębie zaś domów - według kolejnej numeracji lokali.
§  5.
Kartoteki prowadzone są oddzielnie:
1)
dla lokali mieszkalnych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2)
dla lokali użytkowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  6.
1.
Wpis do karty może być dokonany tylko przez upoważnionego do tego pracownika właściwego do spraw lokalowych organu prezydium rady narodowej lub administrację budynku.
2.
Wpis powinien się opierać na danych wynikających z dokumentów.
3.
Osoba prowadząca kartotekę obowiązana jest wpisywać do niej dane bezzwłocznie po otrzymaniu dokumentacji.
4.
Administratorzy obowiązani są przynajmniej raz na pół roku uzgadniać zapisy w kartotece z organem do spraw lokalowych prezydium właściwej rady narodowej.
§  7.
1.
Ewidencję prowadzoną na karcie ewidencyjnej według dotychczas obowiązującego wzoru należy prowadzić nadal na tej karcie do czasu jej zapisania - z pominięciem jednak rubryk w nowym wzorze nie przewidzianych.
2.
Dla budynków lub lokali, dla których nie zostały dotychczas sporządzone karty ewidencyjne, należy je sporządzić w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  8.
Właściwe do spraw lokalowych organy prezydiów rad narodowych miast, osiedli lub gromad, a w miastach podzielonych na dzielnice - prezydiów dzielnicowych rad narodowych, sprawują na swoim terenie kontrolę nad zgodnością prowadzonej ewidencji z faktycznym zagęszczeniem lokali i z tego tytułu przeprowadzają systematyczną kontrolę wykorzystania lokali objętych ewidencją; organy te wykonują również nadzór nad prowadzeniem przez administratorów kartoteki i sprawdzają zgodność zapisów ze stanem faktycznym.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

KARTA EWIDENCYJNA LOKALU UŻYTKOWEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.61.302

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Prowadzenie ewidencji wykorzystania lokali oraz sprawowanie kontroli nad zgodnością ewidencji z faktycznym zagęszczeniem lokali.
Data aktu: 26/06/1959
Data ogłoszenia: 10/07/1959
Data wejścia w życie: 10/07/1959