Zm.: instrukcja z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie wykonywania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

INSTRUKCJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 czerwca 1959 r.
zmieniająca instrukcję z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73) zarządza się, co następuje:
§  1.
W instrukcji Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Monitor Polski Nr 23, poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. 1. Prezydia gromadzkich rad narodowych sporządzają w 2 egzemplarzach kwartalne sprawozdania z wykonania funduszu gromadzkiego (załącznik nr 9), z których 1 egzemplarz przesyłają organowi finansowemu prezydium powiatowej rady narodowej.

2. W sprawozdaniu podaje się dane w cyfrach narastających.

3. Sprawozdanie sporządzone po upływie czwartego kwartału stanowi jednocześnie sprawozdanie roczne.

4. Organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych na podstawie sprawozdań gromadzkich sporządzają w 3 egzemplarzach sprawozdania kwartalne zbiorcze, z których 2 egzemplarze przesyłają organowi finansowemu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

5. Organy finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych na podstawie sprawozdań powiatowych sporządzają w 2 egzemplarzach zbiorcze sprawozdania z całego województwa i - wraz z 1 egzemplarzem sprawozdań powiatowych - przedstawiają Ministerstwu Finansów - Departament Podatków i Opłat.

6. Sprawozdania, o których mowa w ustępach poprzedzających, należy przedstawiać w terminach przewidzianych w przepisach o przedstawianiu sprawozdań kwartalnych o dochodach budżetowych.";

2)
w § 33 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) "Sprawozdanie z wykonania budżetu gromadzkiego" - załącznik nr 9.";

3)
dotychczasowy wzór podany w załączniku nr 9 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej instrukcji.
§  2.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

"Załącznik nr 9

(Stempel organu sprawozdawczego)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU GROMADZKIEGO

za .......... kwartał 195.. r.

Dochody:

Wymiar Zaległości początkowe - po uwzględnieniu nadpłat Odpisy (ulgi, zwolnienia, umorzenia) Uiszczono w gotówce Wykonano w naturze - równowartość Zaległości końcowe - po uwzględnieniu nadpłat
Ogółem do uiszczenia w gotówce do wykonania - równowartość
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6 7 8

Wydatki:

Wyszczególnienie zadań W gotówce W naturze - po przeliczeniu na gotówkę
planowano wykonano planowano wykonano
w tysiącach złotych
I. Na budowę, utrzymanie, wyposażenie i remont:
1) dróg, mostów, ulic i placów lokalnych - w ramach zadań gromadzkiej rady narodowej (bez czynów społecznych)
2) dróg, mostów, ulic i placów lokalnych, prowadzonych w ramach planu gospodarczego powiatu (bez czynów społecznych) - udział gromadzkiej rady narodowej
3) urządzeń komunalnych, kulturalno-oświatowych i przeciwpożarowych (bez czynów społecznych)
4) drobnych zakładów produkcyjnych i usługowych, służących potrzebom mieszkańców gromady (bez czynów społecznych)
II. Na pomoc w realizacji czynów społecznych podejmowanych przez zebrania wiejskie lub organizacje społeczne działające na terenie gromady:
1) w zakresie melioracji
2) w innym zakresie
III. Na podwody do przewozu nauczycieli, członków ich rodzin i innych osób do lekarza, szpitala itp. oraz opału do mieszkań nauczycieli
Razem

Sporządził: ........................................................... Przewodniczący

Gromadzkiej Rady Narodowej

(Kierownik Wydziału Finansowego)

..........................................................

(podpis)"

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.58.288

Rodzaj: Instrukcja
Tytuł: Zm.: instrukcja z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie wykonywania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.
Data aktu: 17/06/1959
Data ogłoszenia: 30/06/1959
Data wejścia w życie: 30/06/1959