Zasady i tryb udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytucjach resortu komunikacji oraz w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 7 kwietnia 1959 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytucjach resortu komunikacji oraz w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o pozwoleniach na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie (Dz. U. Nr 44, poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Pracownicy zatrudnieni w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytucjach resortu komunikacji oraz w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych mogą podejmować się doraźnie, jako zajęcia ubocznego, wykonywania prac projektowych w budownictwie dla gospodarki uspołecznionej i osób prywatnych, za zezwoleniem właściwego organu przełożonego.
2.
Na przyjęcie każdego zlecenia pracownik powinien uzyskać oddzielne zezwolenie.
§  2.
1.
Organem przełożonym, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest:
1)
Minister Komunikacji - dla:
a)
dyrektorów departamentów i centralnych zarządów, dyrektorów okręgów kolei państwowych oraz jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw podległych bezpośrednio Ministrowi,
b)
zastępców pracowników wymienionych pod lit. a),
c)
radców Ministra;
2)
dyrektor departamentu, centralnego zarządu - dla pracownika departamentu, centralnego zarządu, z wyjątkiem pracowników określonych w pkt 1 lit. b);
3)
dyrektor centralnego zarządu (dyrektor jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwami) - dla podległych mu dyrektorów przedsiębiorstw i ich zastępców;
4)
dyrektor okręgu kolei państwowych - dla wszystkich pracowników okręgu, z wyjątkiem zastępców dyrektora;
5)
dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej Polskich Kolei Państwowych podległej Ministrowi Komunikacji - dla podległych mu pracowników, z wyjątkiem zastępców dyrektora (kierownika, naczelnika);
6)
dyrektor przedsiębiorstwa lub instytucji - dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, z wyjątkiem zastępców dyrektora;
7)
przewodniczący prezydium rady narodowej - dla kierowników wydziałów komunikacji;
8)
kierownik wydziału komunikacji prezydium rady narodowej - dla podległych mu pracowników.
§  3.
1.
Zezwolenia mogą być udzielane na podstawie pisemnego wniosku pracownika, złożonego do właściwego organu przełożonego z zachowaniem drogi służbowej.
2.
Zezwolenie może uzyskać jedynie pracownik posiadający:
1)
uprawnienia budowlane przewidziane przepisami art. 360, 361, 362, 363, 364 i 365 prawa budowlanego lub
2)
kwalifikacje fachowe do sporządzania projektów innych specjalności w budownictwie, ustalone rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określania kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania (Dz. U. Nr 66, poz. 328).
3.
Pracownik ubiegający się o zezwolenie powinien załączyć do wniosku uwierzytelniony odpis dokumentów stwierdzających posiadanie przez niego wymaganych kwalifikacji fachowych.
4.
Organ udzielający zezwolenia jest obowiązany do prowadzenia ewidencji tych zezwoleń.
5.
W ewidencji (ust. 4) powinny być uwidocznione:
1)
imię i nazwisko pracownika przyjmującego zlecenie,
2)
przedmiot pracy projektowej i jej zleceniodawca,
3)
termin, w którym zamówienie powinno być wykonane,
4)
wysokość wynagrodzenia za wykonanie pracy.
§  4.
1.
Niedopuszczalne jest udzielanie zezwolenia:
1)
pracownikowi, zatrudnionemu w jednostce zamawiającej, na wykonanie prac projektowych, które należą do normalnych obowiązków tego pracownika;
2)
pracownikowi państwowego biura (pracowni) projektów, do którego zakresu działania należy wykonywanie prac projektowych dla jednostki zamawiającej;
3)
na prace projektowe, których wykonanie przeszkadzałoby pracownikowi w należytym wykonywaniu czynności służbowych lub mogłoby wywołać uzasadnione podejrzenie o stronniczość;
4)
pracownikowi nie posiadającemu kwalifikacji, określonych w § 3 ust. 2.
2.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych jednostka nadrzędna nad państwowym biurem (pracownią) projektów może zezwolić na odstępstwa od przepisu ust. 1 pkt 2.
§  5.
Łączna suma wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika w ciągu jednego roku nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł, z tym że w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może być podwyższona przez właściwy organ przełożony.
§  6.
Wykonywanie prac projektowych bez uzyskania zezwolenia ze strony organu przełożonego określonego w § 2 stanowi naruszenie obowiązków służbowych, za które pracownicy dopuszczający się tego naruszenia będą pociągani do odpowiedzialności z zastosowaniem najwyższych sankcji przewidzianych we właściwych przepisach.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.55.265

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady i tryb udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytucjach resortu komunikacji oraz w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych.
Data aktu: 07/04/1959
Data ogłoszenia: 20/06/1959
Data wejścia w życie: 20/06/1959