Tworzenie za rok gospodarczy 1958/59 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników jednostek organizacyjnych lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

UCHWAŁA NR 173
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 1959 r.
w sprawie tworzenia za rok gospodarczy 1958/59 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników jednostek organizacyjnych lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Rejony lasów państwowych, zespoły nadleśnictw, nadleśnictwa, zespoły składnic, składnice, wyłuszczarnie nasion, gospodarstwa rybackie, gospodarstwa łąkowe i inne samodzielne jednostki pomocnicze, działające według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, podległe Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, zwane dalej "jednostkami", mogą przeznaczyć za rok gospodarczy 1958/59 na fundusz na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników kwotę odpowiadającą 2% osobowego funduszu płac planowanego na ten okres.
2.
Rejony lasów państwowych, zespoły nadleśnictw i nadleśnictwa mogą ponadto przeznaczyć na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników kwoty odpowiadające:

- 50% poprawy wyniku osiągniętego w roku gospodarczym w porównaniu do wyników planowanego na ten rok ze sprzedaży drobnicy, karpiny i użytków ubocznych z gospodarki łowieckiej, rybackiej, rolnej i łąkowej,

- 50% nadwyżki uzyskanej ponad zaplanowane wpływy z tytułu odszkodowań za przekroczenia leśne.

3.
Zezwolenia na dokonanie wypłat na cele, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być udzielone przez zarząd lasów państwowych po stwierdzeniu na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania planu i sprawozdań finansowych, że dana jednostka osiąga w swej działalności gospodarczej pozytywne wyniki ekonomiczne:
1)
w odniesieniu do rejonów lasów państwowych, zespołów nadleśnictw i nadleśnictw przez:
a)
wykonanie zadań w zakresie akumulacji ustalonych przez zarząd lasów państwowych,
b)
wykonanie planu wywozu grubizny,
c)
wykonanie rzeczowego planu zagospodarowania lasu pod względem ilości i jakości w zakresie:

– prac szkółkarskich,

– zalesień i odnowień lasu,

– pielęgnowania młodników;

2)
w odniesieniu do zespołów składnic, składnic, wyłuszczarni nasion, gospodarstw rybackich, gospodarstw łąkowych i innych samodzielnych jednostek pomocniczych przez:
a)
wykonanie zadań w zakresie akumulacji ustalonych przez zarząd lasów państwowych,
b)
wykonanie zadań w zakresie planowanej realizacji w cenach zbytu.
4.
Dyrektor Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych uprawniony jest do usprawiedliwiania niepełnego wykonania zadań określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 spowodowanego klęskami żywiołowymi w danym rejonie.
5.
Odpisów na fundusz na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dokonują wymienione w ust. 1 oraz w § 5 ust. 1 jednostki raz na rok.
§  2.
1.
Część funduszu, o której mowa w § 1 ust. 1, tworzą uprawnione jednostki w ciężar kosztów roku gospodarczego 1959/60.
2.
Dodatkowe środki przeznaczone na fundusz zgodnie z § 1 ust. 2 tworzone są przy rozliczeniu z budżetem Państwa w drodze odpisów z zysku.
3.
Jeżeli jednostka wymieniona w § 1 ust. 2 jest deficytowa lub jeżeli osiągnięty przez nią zysk nie wystarcza na dokonanie odpisu części funduszu na nagrody, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, na fundusz przeznacza się odpowiednią sumę środków obrotowych jednostki.
§  3.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może w porozumieniu z Ministrem Finansów zezwolić jednostkom na zaliczanie na fundusz całkowitego zysku osiągniętego z produkcji ubocznej określonego rodzaju artykułów i z produkcji materiałów budowlanych.
§  4.
W ciągu roku gospodarczego przysługuje jednostkom prawo dokonywania za zgodą zarządu lasów państwowych wydatków na nagrody z tego funduszu do wysokości sumy nie przekraczającej 0,8% osobowego funduszu płac planowanego na dany okres.
§  5.
1.
Zarządom lasów państwowych przysługuje prawo do korzystania z uprawnień przewidzianych w § 1 ust. 1.
2.
Zezwolenia na dokonywanie przez zarządy lasów państwowych wypłat środków na cele, o których mowa w § 1 ust. 1, udziela jednostka nadrzędna po stwierdzeniu na podstawie zbiorczego sprawozdania rocznego podległych zarządowi lasów państwowych jednostek, że zarząd lasów państwowych wykonał ustalone przez jednostkę nadrzędną zadania w zakresie akumulacji. Przez akumulację zarządu lasów państwowych należy rozumieć łączną (wysaldowaną) akumulację wszystkich jednostek samodzielnych, podporządkowanych danemu zarządowi.
§  6.
Ośrodki transportu leśnego nie korzystają z funduszu na nagrody określonego w § 1 ust. 1 i dokonują odpisów na fundusz zakładowy na podstawie odrębnych przepisów.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.47.214

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Tworzenie za rok gospodarczy 1958/59 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników jednostek organizacyjnych lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Data aktu: 12/05/1959
Data ogłoszenia: 27/05/1959
Data wejścia w życie: 27/05/1959