Przeprowadzenie w roku 1959 dorocznego spisu rolnego.

UCHWAŁA NR 172
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 1959 r.
w sprawie przeprowadzenia w roku 1959 dorocznego spisu rolnego.

W celu przeprowadzenia w roku 1959 spisu powierzchni użytków i zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Do wykonania zadań spisowych prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych powołują wojewódzkich i powiatowych pełnomocników spisowych.
2.
Do wykonania zadań spisowych w gromadach (miastach, osiedlach) prezydia powiatowych rad narodowych powołują na wniosek powiatowego pełnomocnika spisowego gromadzkich (miejskich, osiedlowych) pełnomocników spisowych spośród członków tych prezydiów.
§  2.
1.
W województwach i powiatach tworzy się na okres prac przygotowawczych i spisu wojewódzkie i powiatowe biura spisowe.
2.
Pracami biur spisowych kierują pełnomocnicy spisowi.
3.
Przewodniczący prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych oddelegują na wniosek pełnomocników spisowych na okres prac przygotowawczych i spisu odpowiednią liczbę pracowników do wojewódzkich i powiatowych biur spisowych:
1)
na szczeblu wojewódzkim - spośród pracowników wydziału statystyki, wydziału rolnictwa i leśnictwa oraz wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego,
2)
na szczeblu powiatowym - spośród pracowników wydziału rolnictwa i leśnictwa, powiatowej komisji planowania gospodarczego i wydziału statystyki.
4.
W okresie prac spisowych personel oddelegowany do pracy w biurach spisowych nie może być zatrudniony przy innych pracach nie związanych bezpośrednio ze spisem.
5.
Do wykonania zadań spisowych prezydia gromadzkich rad narodowych na wniosek gromadzkiego pełnomocnika powołują zespoły spisowe.
6.
Zespół spisowy powinien składać się z rachmistrza spisowego, którym w zasadzie powinien być sołtys, oraz członka komisji rolnej gromadzkiej rady narodowej lub pracownika gromadzkiej rady narodowej.
7.
Po zakończeniu spisu rolnego prezydia rad narodowych wojewódzkich, powiatowych i gromadzkich obowiązane są przedstawić wyniki spisu (zestawienia zbiorcze i analizę) stałym komisjom rolnym działającym przy tych radach dla kontroli i oceny wyników spisu.
§  3.
Prace związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi pracami statystyczno-sprawozdawczymi.
§  4.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) zarządzą skontrolowanie danych dotyczących powierzchni geograficznej powiatów, gromad, miast i osiedli przez służbę geodezyjną.
§  5.
1.
Zakres spisu oraz terminarz i czynności spisowe, jak również skład, zakres zadań i tryb działania biur spisowych, ustali instrukcja wydana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
2.
Za prawidłowe i terminowe wykonanie akcji spisowej w terenie odpowiedzialne są prezydia rad narodowych, które obowiązują następujące nieprzekraczalne terminy zakończenia prac spisowych:
1)
w gromadach, osiedlach i miastach nie stanowiących powiatów - 15 dni od dnia rozpoczęcia spisu,
2)
w powiatach i miastach stanowiących powiaty - 26 dni, a w województwach - 35 dni od dnia rozpoczęcia spisu.
3.
Powiatowy pełnomocnik spisowy obowiązany jest najpóźniej 26 dnia od rozpoczęcia spisu sporządzić zestawienia zbiorcze i odesłać je do wojewódzkiego pełnomocnika spisowego.
4.
Wojewódzki pełnomocnik spisowy obowiązany jest najpóźniej 37 dnia od rozpoczęcia spisu sporządzić i odesłać wojewódzkie zestawienia zbiorcze do Głównego Urzędu Statystycznego.
§  6.
Zobowiązuje się Główny Urząd Statystyczny do:
1)
opracowania prowizorycznych wyników spisu do dnia 25 lipca 1959 r.,
2)
opracowania ostatecznych wyników spisu do dnia 31 sierpnia 1959 r.,
3)
dokonania uzupełnień wynikających ze sprawozdawczości rocznej państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa do dnia 31 stycznia 1960 r.,
4)
przesłania danych potrzebnych do opracowania szacunków produkcji rolnej do projektu Narodowego Planu Gospodarczego na 1960 r. Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministerstwu Rolnictwa oraz prezydium wojewódzkich rad narodowych do dnia 31 sierpnia 1959 r.
§  7.
1.
Ministerstwo Rolnictwa dokona kontrolnych pomiarów powierzchni użytków i zasiewów w gospodarstwach chłopskich wskazanych przez Główny Urząd Statystyczny.
2.
Zakres, sposób i szczegółowy terminarz pomiarów kontrolnych ustali instrukcja, wydana przez Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
§  8.
Prezydia rad narodowych, bezpośrednio po spisie, dokonują kontrolnego spisu pogłowia zwierząt gospodarskich. Zakres, sposób i szczegółowy terminarz spisu kontrolnego ustali instrukcja wydana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
§  9.
1.
Minister Rolnictwa zapewni:
1)
czynny udział podległych mu jednostek w pracach spisowych,
2)
ujednolicenie wszelkiej istniejącej w powiatach dokumentacji powierzchniowej, a przede wszystkim danych z ewidencji gruntów, klasyfikacji gleboznawczej i rejestru odłogów w celu wykorzystania jej przy kontroli wyników spisu,
3)
skoordynowanie terminów prac związanych z działalnością Ministerstwa Rolnictwa w terenie z terminami prac spisowych,
4)
przeprowadzenie poprawnego i terminowego spisu w podległych mu państwowych gospodarstwach rolnych.
2.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zapewni:
1)
prawidłowe i terminowe przeprowadzenie spisu przez kierowników podległych jednostek w terenie zgodnie z instrukcją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
2)
dostarczenie prezydiom gromadzkich rad narodowych, dla przygotowania spisu, danych o powierzchni gruntów państwowego gospodarstwa leśnego na obszarze poszczególnych gromad.
3.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do przyznania dodatkowych kredytów Ministerstwu Rolnictwa w wysokości 1.200.000 zł na wykonanie pomiarów kontrolnych powierzchni użytków i zasiewów.
4.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu zapewni skoordynowanie terminów prac związanych z działalnością podległych mu jednostek terenowych.
5.
Minister Oświaty zapewni udział nauczycielstwa w pracach spisowych, przede wszystkim jako rachmistrzów spisowych i przy kontroli wyników spisu.
6.
Minister Komunikacji zapewni:
1)
rozszerzenie obowiązków świadczenia usług transportowych na akcję spisu rolnego w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie świadczenia usług transportowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 49, poz. 359 i z 1953 r. Nr 43, poz. 214),
2)
pierwszeństwo w korzystaniu z komunikacji przedsiębiorstwa "Państwowa Komunikacja Samochodowa" w okresie od 1 maja do 31 lipca 1959 r. osobom legitymującym się delegacjami do prac związanych ze spisem rolnym.
7.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zapewni czynny udział wojewódzkich i powiatowych komisji planowania gospodarczego w pracach spisowych.
8.
Prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych zapewnią dostarczenie organom spisowym samochodów osobowych oraz potrzebnej ilości materiałów pędnych dla potrzeb związanych z pracami spisowymi. Zezwala się prezydiom wojewódzkich i powiatowych rad narodowych na przekroczenie rocznych limitów przebiegu samochodów osobowych, używanych do akcji spisowej, w razie gdy okaże się niewystarczający limit roczny ustalony na podstawie zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 29 stycznia 1957 r. w sprawie ustalania rocznych norm przebiegu samochodów osobowych jednostek organizacyjnych administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych (Monitor Polski Nr 11, poz. 79).
§  10.
1.
Polska Agencja Prasowa i Komitet do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" zorganizuje w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym odpowiednią obsługę prasową i radiową.
2.
Prezydia rad narodowych zwrócą szczególną uwagę na przedspisową akcję informacyjną, zmierzającą do wyjaśnienia celu spisu mieszkańcom wsi na zebraniach wiejskich.
§  11.
1.
Upoważnia się prezydia rad narodowych do nakładania na urzędy, przedsiębiorstwa uspołecznione i instytucje publiczne obowiązków koniecznych do przeprowadzenia akcji spisowej, a w szczególności w miarę możności dostarczenia środków transportowych wraz z obsługą, płatnego zwalniania z pracy pracowników powołanych na rachmistrzów spisowych na okres nie przekraczający łącznie 6 dni oraz umożliwienia pracownikom tych urzędów, przedsiębiorstw i instytucji wzięcia udziału w akcji szkoleniowej.
2.
Pracownicy urzędów, przedsiębiorstw uspołecznionych i instytucji publicznych, oddelegowani zgodnie z ust. 1 do akcji spisowej, powinni być zwolnieni od zwykłych zajęć służbowych. Pracownikom tym należy wypłacać przez cały okres oddelegowania pełne wynagrodzenie służbowe wraz ze wszystkimi dodatkami.
§  12.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego oraz wszystkim zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) i prezydiom rad narodowych.
§  13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021