Zm.: zarządzenie z dnia 19 grudnia 1957 r. w sprawie zasad finansowania warsztatów szkolnych wyodrębnionych w gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych podległych Ministrowi Oświaty, finansowanych z budżetu centralnego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 kwietnia 1959 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 19 grudnia 1957 r. w sprawie zasad finansowania warsztatów szkolnych wyodrębnionych w gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych podległych Ministrowi Oświaty, finansowych z budżetu centralnego.

Na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1957 r. w sprawie zasad finansowania warsztatów szkolnych wyodrębnionych w gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych podległych Ministrowi Oświaty, finansowych z budżetu centralnego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pozostałą kwotę przeznacza warsztat na nagrody dla nauczycieli, uczniów i pracowników warsztatu szkolnego oraz na akcję socjalną obejmującą nauczycieli, uczniów i pracowników warsztatu szkolnego";

2)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Centralny rachunek rozliczeń przeznaczony jest na pokrywanie niedoborów rachunków wojewódzkich oraz na doraźną pomoc finansową, jak również na nagrody dla nauczycieli, uczniów i pracowników zatrudnionych w warsztatach planowo-deficytowych bądź posiadających minimalne nadwyżki.";

3)
po § 13 dodaje się nowy § 13a w brzmieniu:

"§ 13a.

1. Przepisy zarządzenia niniejszego stosuje się odpowiednio do warsztatów szkolnych, objętych z dniem 1 stycznia 1959 r. budżetami terenowymi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty (Dz. U. Nr 25, poz. 104).

2. Dla warsztatów szkolnych, o których mowa w ust. 1, prezydium wojewódzkiej rady narodowej może utworzyć odrębny wojewódzki rachunek rozliczeń warsztatów szkół zawodowych finansowanych z budżetu terenowego, administrowany przez wojewódzki organ administracji szkolnej nadzorujący te warsztaty.

3. Do wymienionego w ust. 2 rachunku rozliczeń nie mają zastosowania przepisy o rozliczaniu się z centralnym rachunkiem rozliczeń gospodarstw pomocniczych, którym dysponuje Ministerstwo Oświaty (§ 5). Fundusz ten rozlicza się z właściwym budżetem terenowym.

4. Dla warsztatów szkolnych, o których mowa w ust. 1, prezydium wojewódzkiej rady narodowej określi zasady wykorzystania tej części nadwyżki, która przeznaczona jest na nagrody oraz na akcję socjalną".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.43.199

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie z dnia 19 grudnia 1957 r. w sprawie zasad finansowania warsztatów szkolnych wyodrębnionych w gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych podległych Ministrowi Oświaty, finansowanych z budżetu centralnego.
Data aktu: 30/04/1959
Data ogłoszenia: 20/05/1959
Data wejścia w życie: 20/05/1959, 01/01/1959